הצעת חוק דמי מחלה מלאים מהיום הראשון

הצעת חוק דמי מחלה (תיקון - זכאות לדמי מחלה מלאים מהיום הראשון להיעדרות), התשס”א-2001 סעיף 2 לחוק דמי מחלה, התשל"ו-1976 (להלן - חוק דמי מחלה), מקנה לעובד זכות לדמי מחלה ממעבידו רק החל מהיום השני. על אף שהסעיף האמור הסמיך את שר העבודה להתקין תקנות, בין היתר, בדבר תשלום דמי מחלה עבור היום הראשון - תקנות מעין אלה מעולם לא ראו אור, ועל כן לא זוכים עובדים לדמי מחלה מן היום הראשון להיעדרות. סעיף 2 האמור קובע בנוסף כי דמי המחלה ישולמו במלואם רק מן היום הרביעי ואילך, ואילו בעד הימים השני והשלישי להיעדרות תשולם רק מחצית מהם. לפיכך מוצע לתקן את חוק דמי מחלה ולקבוע זכאות לדמי מחלה החל מן היום הראשון להיעדרות, כמו גם תשלום מלא עבור כל יום, ולא רק מחצית לגבי חלק מן הימים, כפי שנהוג היום. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ג' באב התשס"א - 23.7.2001 תיקון סעיף 2 1. בחוק דמי מחלה, התשל"ו-1976, בסעיף 2(א), במקום הסיפה המתחילה במילים "כאמור בסעיף 4" יבוא "כאמור בסעיף 4, תשלום על פי חוק זה בעד תקופת מחלתו להלן - דמי מחלה)." דמי מחלהרפואההצעות חוק