הצעת חוק הגדרת הרשות הפלשתינאית כארגון טרור

הצעת חוק לתיקון פקודת מניעת טרור (תיקון - רשות וגוף מדיני), התשס”ב-2001 מטרתה של הצעת חוק זו לתת מענה למלחמת הטרור אותה מנהלת הרשות הפלשתינאית נגד ישראל מזה כ-15 חודשים. במלחמה זו נהרגו מאות אזרחי ישראל ונגרמו נזקים כספיים ומוראליים בהיקפים עצומים. מטרת התיקון המוצע לתת כלים למדינת ישראל במאבקה בטרור, אם בתגובה לפעולות הרשות הפלשתינאית, ואם בתגובה לגופים מדיניים אחרים המעודדים את הטרור. פקודת מניעת טרור, התש"ח-1948 קובעת עונשים חמורים על פעילות בארגון טרוריסטי, חברות בו או תמיכה בו. ארגון טרוריסטי מוגדר כ"חבר אנשים המשתמש בפעולותיו במעשי אלימות העלולים לגרום למותו של אדם או לחבלתו, או באיומים במעשי אלימות כאלה". מוצע כי גם רשות, גוף מדיני או מדינה הנוקטים בפעולות האמורות יחשבו כארגון טרוריסטי לצורך הפקודה. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ט' בטבת התשס"ב - 24.12.2001 תיקון סעיף 1 1. בפקודת מניעת טרור, התש"ח-1948, בהגדרה "ארגון טרוריסטי", אחרי "חבר אנשים" יבוא "לרבות רשות, גוף מדיני או מדינה". הגדרות משפטיותטרורהצעות חוק