הצעת חוק הלוואות לדיור לעולים חדשים

הצעת חוק הלוואות לדיור (תיקון - צרוף זכאויות לעולים), התשס”א-2001 לפי הכללים הקיימים במשרד השיכון היום יש באפשרותן של משפחות עולים לצרף מספר משכנתאות לצורך רכישת דירה אחת. עולים רבים מנצלים זכות זאת מתוך שיקולים כלכליים. עם זאת לאחר תקופת שהייה ממושכת בישראל ובהתאם להתבססות הכלכלית, רבות מן המשפחות מבקשות לפרק את הזכאויות ולצאת מן השותפות על מנת לרכוש דירה חדשה בנפרד. היום לא קיימות שום הוראות במשרד השיכון שמסדירות את הנושא. הצעת חוק זו באה להסדיר את הזכות של העולים לפרק את השותפויות בדירה אחת ולעגן את זכאותם לסיוע מחודש למשכנתא. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום י' באדר התשס"א - 5.3.2001 1. בחוק הלוואות לדיור, התשנ"ב-1992, בסעיף 1 אחרי ההגדרה "מדד" יבוא : ""עולה" - תושב ישראל שבידו אשרת עולה או תעודת עולה, כמשמען בחוק השבות, התש"י-1950 (להלן - חוק השבות) ומרכז חייו בישראל; "צירוף זכאויות" - מימוש זכאות להלוואה לדיור לצורך רכישת דירה על ידי מספר עולים בעלי זכאות, בהתאם לכללים המפורסמים על ידי משרד השכון; "קרוב משפחה" - הורה, אח, סבא או דוד." 2. בחוק העיקרי, אחרי סעיף 6א יבוא: 6ג. (א) עולים הזכאים לקבלת סיוע כאמור בכללים, ומבקשים לרכוש דירה במשותף עם קרוב משפחה יוכלו לממש עד שלוש זכאויות לדירה אחת. (ב) השר, בהיוועצות עם שר הקליטה, יקבע כללים בדבר אופן צירוף הזכאויות. 6ד. בעל זכאות המבקש להשתחרר מהשותפות ולהיות מוכר בשנית כחסר דירה: (א) פורק השתוף בתוך חמש עשרה שנה מיום עלייתו לארץ של בעל הזכאות, יהיה הוא זכאי להלוואה חדשה, בהתאם לקריטריונים שיקבעו בכללים האמורים בסעיף 6ב(ב). (ב) פורק השתוף בפרק זמן העולה על חמש עשרה שנה מיום עלייתו לארץ של בעל הזכאות, יהיה הוא זכאי להלוואה חדשה, בהתאם לקריטריונים שיקבעו בכללים. (ג) השר, בהיוועצות עם שר הקליטה, יקבע כללים בדבר ההכרה מחדש במפרקי הזכאויות." הלוואהעולים חדשיםהלוואות לדיורהצעות חוק