הצעת חוק הסדרת פעילות שדלנים בכנסת

הצעת חוק הסדרת פעילות שדלנים בכנסת, התשס”א-2001 הצעת החוק באה להסדיר את עבודת השתדלנים בכנסת ולקבוע כי: שדלן לא יהיה עובד מדינה, עובד מפלגה או חבר בגוף בוחר של מפלגה. לא ייתן שדלן מתנה או טובת הנאה לחבר כנסת ולא יטעה במכוון או יספק מידע שקרי לחבר כנסת. שדלן אשר יעבור על הוראות החוק, לא יוכל לעבוד כשדלן בכנסת במשך חמש שנים. הצעות חוק דומות הונחו על שולחן הכנסת השתיים עשרה והשלוש עשרה. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ב' בניסן התשס"א- 26.3.2001 1. בחוק זה - "שדלן" - מי שנוקט, דרך עיסוק, בפעולות לשכנוע חבר כנסת בענייני חקיקה והחלטות הכנסת; "ועדה" - ועדת מוועדות הכנסת, לרבות ועדה משותפת וועדה לעניין מסוים; "בן משפחה" - בן זוג, הורה, צאצא וכל קרוב משפחה שפרנסתו עליו; "פעולת חקיקה" - ניסוח, הגשה, אישור, הנחה, דיון או הצבעה בקשר להצעת חוק בכנסת או בועדה או בקשר לתקנות הטעונות אישור או הסכמה של הכנסת או של ועדה. 2. (א) מי ששואף לפעול כשדלן בכנסת, יבקש מיושב ראש הכנסת היתר לפעולתו; (ב) יושב ראש הכנסת ישיב לבקשה תוך שבועיים מיום שהוגשה; (ג) יושב ראש הכנסת יסדיר בתקנות, באישור ועדת הכנסת, תנאים לאישור בקשות לפי סעיף זה. 3. לא יינתן היתר לפעולה כשדלן בכנסת - (1) למי שהוא עובד המדינה, כהגדרתו בחוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש"ל-1970; (2) למי שהוא עובד מפלגה, כמשמעותה בחוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973, מהמפלגות המיוצגות בכנסת המכהנת. 4. (א) שדלן לא יהיה חבר בגוף בוחר, כהגדרתו בחוק שירות המדינה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים), התשי"ט-1959. (ב) מי שבהיותו חבר בגוף בוחר ביקש לפעול כשדלן, תיפסק כהונתו בגוף הבוחר עם אישור בקשתו. 5. אסור לשדלן - (1) להציע או לתת לחבר הכנסת או לעובד הכנסת, או לבני משפחותיהם, מתנה או טובת הנאה, למעט מתנה שמותר לתיתה על פי חוק שירות הציבור (מתנות), התש"ם-1979; (2) להטעות חבר כנסת ביחס לעובדה מהותית כלשהי הנוגעת לפעולת חקיקה; (3) ליצור מצג מטעה של טובת או רעת הציבור הנוגעת לפעולת חקיקה; (4) לפעול בשם אדם או ארגון שאינו קיים, או בשם אדם או ארגון קיים - ללא הסכמתו. 6. העובר על הוראות חוק זה, ישלול יושב ראש הכנסת את ההיתר שנתן לו לפעול כשדלן בכנסת; לא ייתן יושב ראש הכנסת לאותו אדם היתר לפעול כשדלן, במשך חמש שנים מיום שנשלל רשיונו. 7. בחוק משכן הכנסת ורחבתו, התשכ"ח-1968, סעיף 29ב - בטל. כנסת ישראלהצעות חוק