הצעת חוק העדפת חברת כוח אדם שנותנת זכויות פנסיוניות לעובדים

הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון - העדפת תנאי עבודה), התשס”א-2001 משרדי הממשלה, עיריות, מועצות מקומיות, רשויות ממלכתיות וגופים ציבוריים המפרסמים כיום מכרזים להפעלת כח אדם באמצעות חברות כח אדם שונות, בהתייחסם להצעה המוגשת אליהם, שמים דגש בעיקר למחיר הגלום בה הואיל ועניינם הוא בעיקר הוזלת עלויות והוצאות. כתוצאה מכך עושות חברות כח האדם מאמצים רבים להפחית ככל שניתן משכרם של העובדים המופעלים על-ידן, ולעיתים תוך כדי הפרת זכויותיהם של העובדים. התרופה העומדת כיום לעובדים- הגשת תביעות לבית הדין לעבודה- אינה ממש אפקטיבית והיא מסתיימת בדרך כלל בפיטורים המיידיים של העובד המעז לעמוד על זכויותיו. דיני המכרזים במדינת ישראל מאפשרים למזמין המכרז לשקול שיקולים שונים שכולם מתמצים אך ורק בטובת המזמין. הצעת חוק זו באה לאפשר למזמין לשקול גם את טובת העובד המועסק עבורו. במסגרת הצעת חוק זו יאסר על המזמין להתייחס בכלל להצעה שהוגשה לו אשר על פניה אינה מאפשרת לשלם לעובדים של המציע את שכר העבודה והזכויות הסוציאליות הנילוות בהתאם לדיני העבודה החלים על העובד. יתרה מזאת- חברות כח אדם החתומות על הסכמים קיבוציים המעניקים לעובדיהם זכויות פנסיוניות, מוצאות עצמן בעמדת תחרות נחותה לעומת חברות שאינן מעניקות זכויות כאלה לעובדיהן, והן עומדות בפני הברירה הקשה של הפרת הסכם כלפי עובדיהן מול דחיה וודאית של הצעתן במכרז המתקיים. הצעת חוק זו קובעת על כן, כי חברת כח אדם שתעניק לעובדיה זכויות פנסיוניות, תהיה עדיפה בהצעתה על פני חברה אחרת הנבדלת ממנה רק בפרט זה. יש בכך כדי לעודד את ההגנה הפנסיונית על העובד, מבלי לפגוע במעסיק המבקש להתחרות במכרז להפעלת כח האדם שלו. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום י"ח בתמוז התשס"א - 9.7.2001 1. בחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992 , אחרי סעיף 3ב יבוא: 3ג. (א) מזמין יפסול על הסף ולא יתחשב בכל הצעה שהגיש מציע, בה המציע אינו מתחייב לשלם לעובדיו לפחות את שכר המינמום ולהקנות להם את הזכויות המוקנות על-פי כל דיני העבודה שיחולו מעת לעת . (ב) מזמין שקיבל הצעה למכרז שפרסם, הכוללת תוכנית פנסיה בקרן פנסיה לעובדי המציע, יעדיפה על פני ההצעה הזולה ממנה בפרט זה בלבד. (ג) שר העבודה והרווחה ממונה על ביצועו של חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו. (ד) בסעיף זה - "מכרז" - כל מכרז שהופק על-ידי גורם ממשלתי או ציבורי להפעלה, שימוש וניצול כח אדם, לרבות מכרז פנימי וסבב הצעות. "מזמין" - כל גורם ממשלתי או ציבורי המפרסם מכרז או מזמין הצעות בנושא הפעלה, שימוש וניצול כח אדם. "מציע" - כל הנענה למכרז או להזמנת הצעות בנושא הפעלה, שימוש וניצול כח אדם. "שכר מינימום" - כמשמעותו בחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987 . "פנסיה" - גימלה המשתלמת מדי חודש על ידי קרן פנסיה. "קרן פנסיה" - קופת גמל לקיצבה שאינה קרן ביטוח, כהגדרתה בתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) התשכ"ד-1964". חברות כוח אדםפנסיההצעות חוק