הצעת חוק הפליה בעבודה עבירה פלילית

הצעת חוק העונשין (תיקון - איסור הפליה), התשס”א-2001 איסור ההפליה מוסדר כיום, בין השאר, בחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988. אולם, הדבר אינו מרתיע את אותם המעבידים או הזקוקים לעובד/ת, המפרסמים מודעות בעיתונים, בטלויזיה ובאמצעים אחרים, בעלות תוכן מפלה כלפי ציבור זה או אחר, לדוגמא: "דרושה עובדת עד גיל 28 לעבודת טלמרקטינג - הופעה נאה". הגורם ההרתעתי הינו אחד העקרונות של הדין הפלילי. הצעת חוק זו באה להרתיע את אותם המעבידים או הזקוקים לעובד/ת מלפרסם מודעות העלולות לפגוע בחלקים שונים בציבור. הצעת חוק זהה הונחה ע"י ח"כ יולי אדלשטיין ומספרה פ/1466. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ח' בסיון התשס"א - 30.5.2001 1. בחוק העונשין, התשל"ז-1977, (להלן - החוק העיקרי), אחרי סעיף 144ג יבוא: 144ו. בסימן זה - "הפליה" - הבחנה בין שונים לטובה ולרעה מחמת הדברים המנויים בחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988, או בכל חוק אחר. 144ז. (א) המפרסם דבר שיש בו משום הפליה - דינו מאסר חצי שנה או קנס 50,000 ש"ח. (ב) לענין סעיף זה, אין נפקא מינה אם הפרסום הביא להפליה או לא ואם היה בו אמת או לא. 144ח. (א) פרסום דין וחשבון נכון והוגן על מעשה כאמור בסעיף 144ז, לא יראוהו כעבירה על אותו סעיף, ובלבד שלא נעשה מתוך מטרה להביא להפליה. (ב) פרסום ציטוט מתוך כתבי דת וספרי תפילה, או שמירה על פולחן של דת, לא יראו אותו כעבירה לפי סעיף 144ז, ובלבד שלא נעשה מתוך מטרה להסית להפליה. 144ט. לא יוגש כתב אישום לפי סימן זה אלא בהסכמה בכתב של היועץ המשפטי לממשלה." אפליה בעבודההפליה / אפליהמשפט פליליהצעות חוק