הצעת חוק הפרדת המכרזים בעבודות בניה ותשתיות

הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון - הפרדת המכרזים בעבודות בניה ותשתיות), התשס”א-2001 מטרת הצעת החוק לתת ביטחון כלכלי לסקטור נרחב של קבלנים, פועלים, ספקים ויצרנים, כאשר במצב הקיים כיום, במקרה שהקבלן הראשי פושט רגל (כדוגמת פרוייקט נתב"ג 2000 ) כל הפירמידה נפגעת. המכרזים בתחום הבניה והתשתיות יופרדו, כך שיהיה מכרז שונה לקבלני תשתיות, קבלני בנין, קבלני חשמל, קבלני צנרת וכד', הקשר בין המזמין העבודה ובין קבלן המבצע יהיה ישיר, כך תבטיח ההצעה את הקבלנים, העובדים, החברות והמדינה, משרשרת של פשיטות רגל או מהתנערות לביצוע העבודה. הצעות חוק דומות הונחו על שלחן הכנסת הארבעה עשרה על-ידי חבר הכנסת רענן כהן ומספרה פ/1464. ובכנסת החמש עשרה על ידי חברי הכנסת רענן כהן ומשה גפני ומספרן פ/238 ו-פ/1916. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום י"ג בסיון התשס"א-4.6.2001 תיקון סעיף 4 1. בחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992, בסעיף 4(א), אחרי פיסקה (5) יבוא: "(5א) הוראות מיוחדות לעריכת מכרזים נפרדים לכל ענף משנה, כמשמעותו לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט-1969 (להלן - חוק רישום קבלנים), בעסקאות שעיקרן עבודות הנדסה בנאיות כהגדרתן בחוק רישום קבלנים, והכל כשסכום העסקה עם כל קבלן וקבלן עולה על 50,000 ₪; הסכום הרשום בפסקה זו יעודכן אחת לשנה לפי מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; שר האוצר יפרסם אחת לשנה הודעה על הסכום המעודכן;" עבודות בניהבניהמכרזהצעות חוק