הצעת חוק הצבעה על ידי אזרחים בחוץ לארץ

הצעת חוק הבחירות לכנסת ולראש הממשלה (תיקון - הצבעה על ידי אזרחים בחוץ לארץ), התשס”א-2001 בעידן הגלובליזציה, כאשר אזרחים רבים שוהים בחו"ל לרגל עיסוקיהם ביום הבחירות, יש לאפשר להם להשתתף בבחירות באמצעות הנציגויות הישראליות בחו"ל, על פי נוהג שקיים במרבית המדינות הדמוקרטיות בעולם, כגון: בריטניה, גרמניה, ספרד, דנמרק, הולנד, נורבגיה, שוויץ, ארה"ב, קנדה, אוסטרליה וניו-זילנד. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ג' באב התשס"א - 23.7.2001 תיקון סעיף 116ז 1. בחוק הבחירות לכנסת ולראש ממשלה [נוסח משולב], התשכ"ט-1969, בסעיף 116ז, בסעיף קטן (א), לפני הרישא החל במילים "בוחר שהוא עובד מדינה" יבוא "בוחר הרשום בפנקס הבוחרים שהוא בעל דרכון ישראלי בתוקף במשך עשר שנים לפחות". בחירותהצעות חוק