הצעת חוק יסוד הממשלה תיקוני חקיקה

הצעת חוק יסוד: הממשלה (תיקוני חקיקה) חוק יסוד: הממשלה, שהתקבל בכנסת בי"ב באדר התשס"א (7 במרס 2001), החליף את שיטת המשטר בטרם עת. הליך הבחירה הישירה נוסה במהלך שלוש קדנציות בלבד ועדיין לא מוצה. לפיכך, מוצע להמשיך בשיטת הבחירות הנוכחית מהלך כהונה נוספת אחת כדי לאפשר להמשיך ולבחון את שיטת הבחירות. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ח' בסיון התשס"א-30.5.2001 תיקון סעיף 47 1. בחוק יסוד: הממשלה, בסעיף 47(א), במקום "השש עשרה" יבוא "השבע עשרה". חוקי יסוד / משפט חוקתיהממשלהחוק יסוד הממשלההצעות חוק