הצעת חוק איסור ציון יום הנכבה

הצעת חוק יום העצמאות (תיקון - איסור ציון יום הנכבה), התשס”א-2001 מיד בסמוך להקמת המדינה, נחקק חוק יום העצמאות, התש"ט-1949, המבצר את מעמדו של יום העצמאות כחג מדינה וכיום שבתון. באותם ימים, כך היה נדמה - יום העצמאות נתפס כיום חג לאומי שיש לחגוג אותו ברוב עם. דא עקא, שברבות הימים קמו יחידים וקבוצות שונות - הנהנים ממנעמי המדינה הדמוקרטית המתירה לאזרחיה חופש ביטוי, אולם מנצלים זאת דווקא לרעה. גורמים אלו עורכים פעולות בהן הינם חותרים תחת עצם קיומה של מדינת ישראל, בציונם את יום העצמאות או הקמת המדינה - כאירועי אבל ו"אסון" דווקא. אשר על כן, מוצע לאסור בחוק פעולות שיש בהן משום ציון יום העצמאות או הקמת המדינה - כיום אבל והטלת עונש חמור על אלו המנצלים את אופייה הדמוקרטי והנאור של מדינת ישראל - על מנת למוטטה מבפנים. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ד' באב התשס"א - 24.7.2001 תיקון סעיף 1 1. בחוק יום העצמאות, התש"ט-1949 אחרי סעיף 1 יבוא: 1א. (א) לא יערוך אדם פעולה או אירוע שיש בהם משום ציון יום העצמאות, או עצם הקמת מדינת ישראל, כיום אבל או כיום צער. (ב) העובר על הוראות סעיף (א) - דינו שנת מאסר או קנס בסך 10,000 שקלים חדשים או שניהם גם יחד. פלסטיניםהצעות חוק