הצעת חוק ביטול הסכמי אוסלו

הצעת חוק בטלות הסכמי אוסלו, חברון ו-וואי, התשס”א-2001 על רקע הפרתם היסודית של הסכמי אוסלו, חברון ו-וואי שהושתתו על בסיס התחייבות פלשתינית שלא לפעול יותר בדרכי אלימות ליישוב הסכסוך היהודי-ערבי, על מדינת ישראל להודיע על בטלות ההסכמים. כל מדינה נורמלית אינה ממשיכה להיות מחוייבת באופן חד צדדי להסכמים המופרים באופן מכוון ושיטתי על ידי הצד השני. הצעת חוק זו באה לקבוע נורמות של מוסר והגיון במערכת היחסים של ישראל עם גורמים זרים שאיתם חתמה הסכמים. קביעת נורמות של כבוד למילה הכתובה ולהתחייבויות בינלאומיות תעודד מדינות זרות ויישויות זרות לקיים הסכמים ותקרין גם כלפי פנים שהסכמים בין אנשים הם מחייבים וצריך לכבדם. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום כ"ה בתמוז התשס"א - 16.7.2001 בחוק זה - "הסכמי אוסלו" - ההסכמים המדיניים בין ישראל לרשות הפלשתינית שנחתמו ביום כ"ז באלול התשנ"ג (13.9.1993) (להלן - אוסלו א') וביום ד' בתשרי התשנ"ה (28.9.1995) (להלן - אוסלו ב'); "הסכמי חברון" - ההסכמים המדיניים בין ישראל לרשות הפלשתינית שנחתמו ביום ז' בשבט התשנ"ז (15.1.1997); "הסכמי וואי" - ההסכמים המדיניים בין ישראל לרשות הפלשתינית שנחתמו ביום ג' בחשון התשנ"ט (23.10.1998); "הצד השני" - הרשות הפלשתינית; "ההסכמים" - הסכמי אוסלו, חברון ו-וואי. הסכמי אוסלו, חברון ו-וואי בטלים ומבוטלים בשל הפרתם על ידי הצד השני. מדינת ישראל משוחררת מכל התחייבויותיה בהסכמים המוזכרים בסעיף 2. מדינת ישראל תהיה חופשיה להחזיר לקדמותו את המצב ששרר בשטחים שנמסרו לרשות הפלשתינית טרם חתימת ההסכמים. פלסטיניםחוזההצעות חוק