הצעת חוק סדר הדין הפלילי (ביטול כפל קנס)

הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון - ביטול כפל קנס), התשס”א-2001 התיקון לחוק המוצע, בא למנוע מצב אבסורדי בו אי תשלום קנס בזמן הנקוב גורר אוטומטית כפל קנס ותוספות פיגור המקפיצות את סכום הקנס באופן חסר פרופורציה. הנוהג של קנס שלא שולם בזמן יהיה בדיוק כאל כל תשלום אחר שאינו משולם בזמן: חשבון חשמל, מים, גז, ארנונה וכו'. כיום, קנס כספי על דו"ח חניה שאינו משולם בזמן, מוכפל, ולאחר כל שישה חודשים נוספים בהם לא משולם הקנס, נוספת תוספת פיגור בגובה 50% מסכום הקנס המקורי. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ג' באדר התשס"א - 26.2.2001 תיקון סעיף 229 1. בחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב), התשנ"ב - 1982, בסעיף 229, במקום סעיף קטן (ב) יבוא: "(ב) לא שילם אדם את הקנס במועד ולא הודיע שיש ברצונו להישפט על העבירה, תיווסף על הקנס תוספת הפרשי הצמדה מהמדד הידוע של מועד התשלום המקורי ועד המדד הידוע בעת התשלום בפועל." סדר דין פליליקנסכפל קנסמשפט פליליהצעות חוק