הצעת חוק ביטול מקדמות מס

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (ביטול מקדמות מס), התשס”א-2001 שכיר שיש לו הכנסה נמוכה נוספת על משכורתו, חייב כיום בתשלום מקדמות למס הכנסה גם אם מקדמות אלה גובהן הוא אפסי. הטרדה הכרוכה בתשלום נמוך זה רבה, והתועלת מועטה. לפיכך מוצע לבטל את חוב תשלום המקדמות בגין הכנסות אלה, עד לתקרה שנתית של 5,000 שקלים לשנת מס. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ד באב התשס"א - 24.7.2001 1. בפקודת מס הכנסה אחרי סעיף 180 יבוא: 180א. (א) נישום שחב במס על הכנסה שנתקבלה משני מקורות הכנסה שונים כמשמעותם בסעיפים 2 ו-3 או מצירוף שני סכומים שנקבע לגביהם בכל דין שדינם כהכנסה לענין פקודה זו, יהיה, על אף האמור בפקודה זו, פטור מתשלום מקדמה לפי סימן זה על הכנסה מאחד ממקורות ההכנסה אם הכנסתו ממקור זה לאותה שנת מס שבה המקדמה היתה צריכה להשתלם אינה עולה על 5,000 שקלים חדשים (להלן - הסכום הקובע). (ב) שר האוצר רשאי בצו לשנות את הסכום הקובע." מיסיםמקדמהמקדמות מסהצעות חוק