הצעת חוק הארכת חופשת לידה

הצעת חוק עבודת נשים (תיקון - הארכת חופשת לידה), התשס”א-2001 התינוק זקוק בחודשים הראשונים לאחר לידתו למקסימום תשומת לב ואהבה, דבר אשר אין מוסדות או עוזרות יכולות לספק, לכן מוצע להאריך את תקופת חופשת הלידה לחמישה חודשים במקום שלושה, כך שכל אם תוכל לשהות עם תינוקה תקופה ארוכה יותר, בשנים מכריעות לצורך עיצובו הנפשי ולגידולו של התינוק. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ד' בתמוז התשס"א - 25.6.2001 תיקון סעיף 6 1. בחוק עבודת נשים, התשי"ד-1954, בסעיף 6(ב), במקום "שנים עשר שבועות, מהם ששה שבועות" יבוא "עשרים שבועות, מהם עשרה שבועות". חופשת לידהלידההצעות חוק