הצעת חוק העסקת עובדים ערבים ע"י קבלן

הצעת חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (תיקון - שיויון בהעסקה), התשס”א-2001 עקב האירועים האחרונים הולכת ומתרחבת תופעה חמורה לפיה מזמיני עבודה פרטיים העומדים בפני שיפוץ או הרחבת הבניין מתנים בחוזה עם הקבלן המבצע כי הוא מתחייב שלא להעסיק עובדים ערבים, גם ערבים ישראלים במשך ביצוע העבודה. מצב זה מפלה לרעה אזרחים ערבים שלא לומר שמדובר במעשה גזעני. מוצע כאן איפה למנוע מהקבלנים אפשרות זאת של התנייה לגבי מבצעי העבודה ע"י פסילת רשיונו של הקבלן אם יעתר לבקשה כזו. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום י"א בתמוז התשס"א - 2.7.2001 תיקון סעיף 8 1. בחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט-1969, בסעיף 8(א), אחרי פסקה (3) יבוא: "(3א) מי שפיטר עובד שהוא אזרח ישראלי או תושב ישראל בשל דתו או מוצאו או מי שסירב להעסיק עובד כאמור בשל הסיבה האמורה בפיסקה זו - "אזרח ישראלי" - כמשמעותו בחוק האזרחות, התשי"ב-1952; "תושב ישראל" - כמשמעותו בחוק הכניסה לישראל התשי"ב-1952;". קבלןהצעות חוק