הצעת חוק חיילי המילואים

הצעת חוק חיילי המילואים, התשס”א-2001 1. לסעיף 1 הסעיף כולל את ההגדרות הנדרשות לצורך החוק המוצע, ובהן הגדרתו של "עריק" כחייל מילואים, שהורשע בעבירה לפי סעיפים 92 או 94 לחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955, או שהוכרז כעריק וטרם הועמד לדין בגין היעדרותו משירות מילואים. 2. לסעיפים 2 ו-3 פרק ב' לחוק המוצע פותח בסעיף בדבר חשיבות השירות הפעיל בכוחות המילואים, כנדבך חשוב בעוצמתו של צבא הגנה לישראל ובביטחון המדינה. מטרתו של החוק המוצע, להביע את הערכת החברה הישראלית לפועלם רב השנים של חיילי המילואים, ולעודד שירות מילואים תורם ומועיל למדינת ישראל. 3. לסעיפים 8-4 א. מוצע להסמיך את שר הביטחון למנות מועצה ציבורית לענייני חיילי המילואים (להלן: המועצה), בה יכהנו ראש אגף כוח האדם בצה"ל, נציגים של חיילי המילואים אשר יתמנו על ידי הרמטכ"ל ונציגי ציבור. ב. מוצע, כי תפקידי המועצה יהיו ליזום ולהמליץ על פעולות והקלות שיהיה בהן כדי לתגמל את חיילי המילואים ובכלל זה המלצות לשר הביטחון בעניין מתן הטבות בשירותים ציבוריים, ייזום פעולות ציבוריות וחינוכיות לעידוד השירות במילואים, ייזום חקיקה לעידוד השירות במילואים ונקיטת אמצעים כנגד המשתמטים ממנו וייזום פעילות ציבורית להגברת הקשר שבין הציבור ומערך המילואים. ג. האישור למימוש המלצות המועצה יינתן על ידי הרמטכ"ל ושר הביטחון. עם זאת, המלצות שישומן כרוך בעלות תקציבית תובאנה לאישורה של ועדת החוץ והביטחון וועדת הכספים של הכנסת. 4. לסעיפים 12-9 מוצע לקבוע בחוק "זכאויות מיוחדות" שיינתנו לאנשי מילואים, כדלקמן: א. בחישוב המס של חייל מילואים יובאו בחשבון מספר נקודות זיכוי, כמשמעותן בפקודת מס הכנסה, ששיעורן ייקבע בתקנות. ניתן יהיה לקבוע בתקנות גם תנאים לזכאויות של חיילי מילואים, כמפורט לעייל, לרבות משך תקופת שירות המילואים המזכה בהטבה ואופיו של שירות המילואים המזכה. ב. חייל מילואים הזכאי להלוואה לצורכי דיור לפי חוק ההלוואות לדיור, התשנ"ב-1992, יוגדל סכום ההלוואה לה הוא זכאי, בשיעורים ובתנאים שיקבעו. מנגד, יופחת סכום ההלוואה לצורכי דיור לה זכאי עריק. ג. תינתן עדיפות לחיילי מילואים במכרזים לקבלת זכויות במקרקעין ממנהל מקרקעי ישראל או מרשות מקומית, באזורי פיתוח א' ו-ב'. ד. יינתנו הקלות והטבות לחיילי מילואים, שהינם תלמידים במוסדות להשכלה גבוהה, כדלקמן: מוסד להשכלה גבוהה (להלן: מוסד), יקים קרן שתשמש להענקת הלוואות מוזלות לתלמידי המוסד המשרתים במילואים; הסדר בדבר עריכת בחינות במוסד יקבע בהתחשב בשירות המילואים אותו שירתו תלמידי המוסד ולא תישלל מתלמיד הזכות לגשת לבחינה בשל שירות מילואים במועד הבחינה; מוסד כאמור יסייע לתלמידים המבקשים להשלים חומר לימוד בשל שירות מילואים. 5. לסעיף 13 מוצע לקבוע, כי העובדה שאדם הוא עריק תובא מסגרת השיקולים לעניין מינויו למשרה בשירות המדינה או זכייתו במכרז ממשלתי. כמו כן, נציב שירות המדינה יביא עובדת היותו של עובד עריק, במסגרת שיקוליו לעניין המשך העסקתו של עובד מדינה. 6. לסעיף 14 ו-16 חוק זה נועד להחליף את סעיף 33א לחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986, ואף להוסיף עליו ולפיכך מוצע לבטל את סעיף 33א. עם זאת, מוצע לקבוע, שאין בחוק המוצע כדי לפגוע זכות או הטבה הניתנות לחייל מילואים על פי כל דין, הסכם או נוהג. 7. לסעיף 15 מוצע להסמיך את שר הביטחון כממונה לביצוע חוק זה, ובכלל זאת, להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו (בכפוף לסמכויות שרים אחרים, ועדת החוץ והביטחון וועדת הכספים של הכנסת המפורטות בסעיפים 9,10,11 ו-12 לחוק המוצע). השפעת החוק המוצע על תקציב המדינה - יישום הוראות החוק המוצע בעניין זיכוי ממס ובעניין הגדלת סכום ההלוואה לדיור לה זכאי חייל המילואים והטבות נוספות, יהא כרוך בהוצאה כספית. היקפה של זו יוכל להתברר רק עם התקנת תקנות משלימות לחוק. להסדר הקיים בחוק שירות ביטחון בעניין תגמול חיילי המילואים מוקצים, על פי חוק, 30 מיליון ₪ מתקציב המדינה. הקצאת סכום זה למימון העלות הכרוכה ביישום הוראות החוק המוצע, עדיין תחייב תוספת תקציב למימון חוק זה. השפעת החוק המוצע על תקן משרדי הממשלה - אין. הצעת חוק ממשלתית בנוסח זהה הוגשה על ידי משרד הביטחון ונמצאת על סדר יומה של ועדת שרים לחקיקה. הצעת חוק זהה הוגשה על ידי חבר הכנסת זבולון אורלב בכנסת הנוכחית, ומספרה פ/2695 והוסרה מסדר יומה של הכנסת. הצעות זהות נוספות הונחו על שולחן הכנסת ה-15 ומספרן פ/1606, פ/2636, פ/2763 ופ/2696. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ד' באב התשס"א - 24.7.2001 פרק א: פרשנות 1. בחוק זה - "חיל מילואים" - אדם הנמנה עם כוחות המילואים של צבא הגנה לישראל, על פי חוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986 (להלן - חוק שירות ביטחון), או על פי התנדבות. "שירות מילואים" - שירות בכוחות המילואים של צבא הגנה לישראל. "עריק" - חייל מילואים, שהורשע בעבירה לפי סעיפים 92 או 94 לחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955, או שהוכרז כעריק וטרם הועמד לדין בגין היעדרותו משירות מילואים. השר - שר הביטחון. פרק ב: כללי 2. כוחות המילואים מהווים נדבך חשוב בעוצמתו של צבא הגנה לישראל ובביטחון המדינה. שירות פעיל בכוחות המילואים של צבא הגנה לישראל מהווה תרומה בעלת חשיבות עליונה לבטחון המדינה, תרומה הראויה להוקרה מיוחדת. 3. מטרת חוק זה להביע את הערכת החברה הישראלית לפועלם רב-השנים של חיילי המילואים, ולעודד שירות מילואים תורם ומועיל למדינת ישראל. פרק ג: המועצה 4. (א) השר ימנה מועצה ציבורית לענייני חיילי המילואים (להלן-המועצה), שמספר חבריה לא יעלה על 30. (ב) במועצה יכהנו- (1) ראש אגף כוח האדם בצבא הגנה לישראל. (2) נציגי משרדי הממשלה ומוסדות אחרים של המדינה, כפי שיקבע השר בתקנות באישור ועדת חוץ וביטחון של הכנסת. (3) נציגים של חיילי המילואים, אשר יתמנו על ידי הרמטכ"ל. (4) נציגי ציבור, אשר יתמנו על ידי השר. 5. (א) השר ימנה יושב ראש למועצה מקרב נציגי הציבור. (ב) השר רשאי לקבוע כי ראש אגף כוח אדם בצבא הגנה לישראל ימלא את מקום יושב ראש המועצה, לעניין מסוים או דרך קבע. 6. המועצה תיזום ותמליץ על פעולות והקלות שיהיה בהן כדי לתגמל את חיילי המילואים על שירותם בלי לגרוע מכלליות האמור, רשאית היא להמליץ לשר בעניין: (א) מתן הקלות, הנחות או הטבות בשירותים הציבוריים. (ב) ליזום פעולות ציבוריות וחינוכיות לעידוד השירות במילואים. (ג) יוזמות חקיקה לעידוד השירות ונקיטת אמצעים כנגד המשתמטים ממנו. (ד) ייזום פעולות ציבוריות להגברת הקשר שבין הציבור, ומערך המילואים. 7. המועצה תתכנס אחת לשישה חודשים לפחות. המועצה תקבע את דרכי עבודתה ככל שלא נקבעו בתקנות. 8. מימוש המלצות המועצה יהא טעון אישורם של הרמטכ"ל ושר הביטחון. המלצות בעלות משמעות תקציבית תובאנה לאישורה של ועדה משותפת, לועדת החוץ והביטחון וועדת הכספים של הכנסת. פרק ד': זכאויות מיוחדות 9. (א) בחישוב המס של חייל מילואים יובאו בחשבון מספר נקודות זיכוי, ששיעורן יקבע בתקנות שיתקין שר האוצר, בהתייעצות עם השר, ובאישור ועדת החוץ והביטחון וועדת הכספים של הכנסת. לעניין זה, "נקודת זיכוי" - כמשמעותה בסעיף 33א לפקודת מס הכנסה. (ב) שר האוצר רשאי, בהמלצת השר, לקבוע בתקנות תנאים לזכאותו של חייל מילואים, כאמור בסעיף קטן (א), לרבות משך תקופת שירות המילואים המזכה ואופיו של שירות המילואים המזכה. 10. (א) חייל מילואים הזכאי, על פי חוק הלוואות לדיור, התשנ"ב-1992, להלוואה מאת המדינה או מטעמה לצורכי דיור, יוגדל סכום ההלוואה בשיעורים ובתנאים שיקבע שר הבינוי והשיכון, בהתייעצות עם השר, ובהסכמת שר האוצר, לרבות תנאים לגבי משך השירות המזכה. (ב) סכום הלוואה, כאמור בסעיף קטן (א), לה זכאי עריק, יופחת בשיעורים שיקבע שר הבינוי והשיכון, בהתייעצות עם השר, אלא אם הוכיח העריק כי הכרזתו כעריק בטעות יסודה. 11. (א) חייל מילואים יהנה מעדיפות במכרזים לקבלת זכויות במקרקעין ממנהל מקרקעי ישראל או מרשות מקומית, באזורי פיתוח א' ו-ב'. (ב) שר התשתיות הלאומיות, בהמלצת השר ובאישור שר האוצר רשאי לקבוע בתקנות תנאים לזכאותו של חייל מילואים כאמור בסעיף קטן (א) לרבות משך תקופת שירות המילואים המזכה בעדיפות. 12. (א) מוסד להשכלה גבוהה, כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958, יקים קרן סיוע, שתשמש להענקת הלוואות מוזלות לתלמידי המוסד המשרתים במילואים, למטרות מחייה ומימון הלימודים - שר החינוך בהמלצת השר ובאישור שר האוצר, יקבע בתקנות תנאי זכאות להלוואות כאמור לרבות משך תקופת השירות המינימלית לשנה המזכה בה. (ב) מוסד להשכלה גבוהה, בקובעו הסדר בדבר עריכת בחינות, יקבע הסדר המתחשב בשירות המילואים אותו שירתו תלמידי המוסד, לא תישלל מתלמיד במוסד להשכלה גבוהה הזכות לגשת לבחינה אך ורק בשל שירות מילואים ששירת במועד הבחינה. (ג) מוסד להשכלה גבוהה יפעיל מערך סיוע וחניכה לתלמידיו המבקשים להשלים חומר לימוד בשל שירות מילואים ששירתו. (ד) המועצה להשכלה גבוהה תפקח על יישום הוראות סעיף זה, על ידי מוסדות ההשכלה הגבוהה. 13. (א) נודע לנציב השירות או לחשב הכללי במשרד האוצר, כי מועמד למשרה, או מתמודד במכרז ממשלתי לרבות בעל שליטה בתאגיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך התשכ"ח-1968, להספקת טובין או שירותים, הוא עריק, יביאו עובדה זו במסגרת שיקוליהם, לעניין מינויו של המועמד למשרה, או זכייתו במכרז. (ב) נודע לנציב השירות, כי עובד המדינה הוא עריק, יביא נציב השירות עובדה זו בחשבון, במסגרת שיקוליו לעניין המשך העסקתו של עובד המדינה. (ג) נציב השירות והחשב הכללי במשרד האוצר לא ינהגו לפי הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב), אם הוכח, כי הכרזת העריקות בטעות יסודה. (ד) הוראותיו של סעיף זה יחולו בשינויים המחויבים על גוף מבוקר כמשמעותו בסעיף 9(2) לחוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 [נוסח משולב]. פרק ה': הוראות שונות 14. אין בחוק זה כדי לפגוע בכל זכות או הטבה הניתנות לחייל מילואים על פי כל דין, הסכם או נוהג. 15. השר ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו. 16. סעיף 33א' לחוק שירות ביטחון - בטל. חייליםמילואיםצבאהצעות חוק