הצעת חוק להנצחת זכרו של רחבעם זאבי

הצעת חוק להנצחת זכרו של רחבעם זאבי הי”ד, התשס”ב-2001 מוצע להקים מרכז שינציח לדורות את פועלו ומורשתו של האלוף והשר רחבעם זאבי. מרכז זה יטפח את המחקר ההיסטורי, הגאוגרפי והארכיאולוגי של ארץ ישראל. הקמת מרכז זה תהיה בבחינת המעט שניתן לעשות על מנת לשמר את זכרו ולקדם את מורשתו ואת חקר הארץ שאותה אהב ולמענה חיי ומת. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום י"ט בכסלו התשס"ב - 5.11.2001 1. מטרתו של חוק זה להקים מרכז שינציח לדורות את פועלו ומורשתו של רחבעם זאבי הי"ד. 2 בחוק זה - "המרכז" - מרכז רחבעם זאבי לחקר היסטורי, גיאוגרפי וארכיאולוגי של ארץ ישראל; "הארכיון" - ארכיון המרכז: לרבות ספרים מתוך ספריית רחבעם זאבי; "האתר" - אתר ההנצחה לזכר רחבעם זאבי; "הגנז" , "חומר ארכיוני" "מוסד ממסדות המדינה" - כהגדרתם בחוק הארכיוני, התשט"ו - 1955; "המכון" - המכון למחקר על שם רחבעם זאבי; "מוסד מוכר" - כהגדרתו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958; "השר" - ראש הממשלה או שר שייקבע על ידו לענין חוק זה. 3. יוקם מרכז להנצחת זכרו של רחבעם זאבי, ולחקר ישראל; המרכז יכלול את האתר, המכון, הספריה והארכיון. 4. (א) המרכז יהיה תאגיד. (ב) המרכז יהיה גוף מבוקר כמשמעותו בסעיף 9 (2) לחוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 [נוסח משולב]. 5. למרכז תהיה מועצה בת עשרים ואחת חברים, שימנה השר, ואלה חבריה: (1) שלושה נציגים לפי המלצת ראש הממשלה; (2) נציג לפי המלצת שר הבטחון, מבין העובדים הבכירים במערכת הבטחון; (3) נציג אחד לפי המלצת שר החינוך והתרבות והספורט; (4) הגנז; (5) שני אנשי הסגל האקדמי במוסדות מוכרים בארץ, מתחום מדעי הרוח, החברה או המשפטים; (6) שני נציגים של הרשות המקומית שהמרכז פועל בתחומה שאחד מהם הוא ראש הרשות המקומית; (7) חמישה נציגי העמותה "קרן מורשת רחבעם זאבי"; (8) נציג המועצה לאתרי הנצחה לפי חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ב - 1992; (9) חמישה נציגי ציבור. 6. המועצה תמנה מבין חבריה באישור השר, את היושב ראש ואת ממלא מקומו. 7. תפקידי המועצה: (1) לקבוע את מדיניותו הכללית של המרכז. (2) לקבל דוחות על פעילות המרכז מהוועד המנהל. (3) לאשר את תקציב המרכז. 8. (א) המועצה תתכנס פעם אחת בשנה לפחות. (ב) יושב ראש המועצה ינהל את ישיבותיה, הוא יזמן את ישיבות המועצה ויקבע את מועדן, מקומן וסדר יומן. (ג) המועצה תקבע את סדרי עבודתה ככל שלא נקבעו בתקנות. 9. (א) השר ימנה מבין חברי המועצה ועד מנהל של 7 חברים, ובלבד שהם - (1) נציג ראש הממשלה,מבין אלה שמונו לפי סעיף 5(1); (2) נציג שר החינוך התרבות והספורט, מבין אלה שמונו לפי סעיף 5(3); (3) נציג של הסגל האקדמי, מבין אלה שמונו לפי סעיף 5(5); (4) שני נציגים של העמותה, מבין אלה שמונו לפי סעיף 5(7); (5) נציג ציבור מבין אלה שמונו לפי סעיף 5(6); (6) נציג הרשות המקומית מבין אלה שמונו לפי סעיף 5(6). (ב) הוועד המנהל ימנה מבין חבריו, באישור השר, את היושב ראש ואת ממלא מקומו. 10. תפקידי הוועד המנהל - (1) להתוות את קווי הפעולה של המרכז; (2) לאשר את תקציב המרכז שהוכן על ידי ראש המרכז ולהביאו לאישור המועצה; (3) לפקח על ביצוע קווי הפעולה של המרכז ועל תכניותיו; (4) לדון בדינים וחשבונות שהמבקר הפנימי של המרכז יגיש לו ולקבוע מסקנות. 11. (א) ראה השר כי הוועד המנהל אינו ממלא את תפקידו באופן נאות, יתרה בוועד המנהל בהודעה בכתב שישלח ליושב ראש הוועד המנהל, כי אם תוך זמן שיקבע לא ימלא הוועד המנהל את המוטל עליו כפי שפירט השר בדרישתו, יפזר את הוועד המנהל. (ב) לא מילא הוועד המנהל את שהוטל עליו כאמור בסעיף קטן (א), תוך המועד שקבע השר בהודעתו, רשאי השר להורות על פיזור הוועד המנהל. 12. התפטר הוועד המנהל או החליט השר לפזרו כאמור בסעיף 11, ימונה ועד מנהל חדש, בדרך הקבועה בסעיף 9, תוך שלושים ימים מיום ההתפטרות או הפיזור, לפי הענין. 13. חבר המועצה וחבר הוועד המנהל לא יקבלו מהמרכז שכר בעד שירותיהם, אך חבר הוועד המנהל יהיה זכאי לגמול עבור השתתפותו בישיבות הועד המנהל וכן להחזר הוצאות שהוציא במילוי תפקידו בשעורים שיקבע השר, באישור שר האוצר. 14. חבר המועצה יתמנה לתקופה של שלוש שנים, ואפשר לשוב ולמנותו מחדש לשתי תקופות רצופות נוספות וכן למנותו שוב לאחר הפסקה של שלוש שנים רצופות לפחות. 15. חבר המועצה יחדל לכהן לפני תום כהונתו באחת מאלה: (1) התפטר במסירת כתב התפטרות לשר; (2) הורשע בעבירה שלדעת היועץ המשפטי לממשלה יש עמה קלון; (3) חדל להיות עובד המשרד הממשלתי או הגוף שאותו הוא מייצג במועצה. 16. השר רשאי, לאחר שנועץ ביושב ראש המועצה או ביושב ראש הועדה המנהל, לפי הענין, להעביר חבר המועצה או חבר הועד המנהל מכהונתם לפני תום תקופת כהונתם אם נבצר מהם, דרך קבע, למלא את תפקידם. 17. קיומם של המועצה או של הועד המנהל, סמכויותיהם ותוקף החלטותיהם לא ייפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר מחבריהם או מחמת ליקוי במינוים או בהמשך כהונתם. 18. (א) המועצה, באישור השר, תמנה את ראש המרכז, לראש המרכז ימונה אדם שהוא בעל מעמד בשדה ההשכלה הגבוהה. (ב) ראש המרכז ימונה לתקופה של שלוש שנים, ואפשר לשוב ולמנותו מחדש, באישור השר, לשתי תקופות כהונה רצופות נוספות וכן למנותו שוב לאחר הפסקה של שלוש שנים רצופות לפחות. 19. תפקידי ראש המרכז - (1) ניהול המרכז - האתר, המכון, הספריה והארכיון; (2) יישום החלטות הוועד המנהל; (3) הכנת תכנית העבודה השנתית והתקציב השנתי והבאתם לאישור הוועד המנהל; (4) דיווח לוועד המנהל על פעילויות המרכז - האתר, המכון והארכיון. 20. (א) הועד המנהל, באישור השר ובהתייעצות עם שר האוצר, יקבע את שכרו ותנאי העסקתו של ראש המרכז. (ב) ראש המרכז יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו באחת מאלה. (1) התפטר במסירת כתב התפטרות לשר וליושב ראש המועצה; (2) המועצה החליטה על הפסקת כהונתו ברוב של שני שלישים לפחות מכלל חבריה; (3) הורשע או הוגש נגדו כתב אישום בשל עבירה שלדעת היועץ המשפטי לממשלה יש עמה קלון. 21. למרכז ימונה מבקר פנימי אשר יפעל בהתאם להוראות חוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב-1992 המבקר הפנימי יגיש לוועד המנהל דין וחשבון על ממצאיו. סימן ב' - האתר 22. המרכז יקים אתר הנצחה שיכלול תערוכה מתמדת של מוצגים המעלה את זכר חייו, פועלו ומורשתו של רחבעם זאבי; האתר יוקם בירושלים. 23. אתר ההנצחה יהיה פתוח לציבור ויתקיימו בו, באופן סדיר, פעילויות הנצחה ופעולות חינוך והסברה הקשורות בפועלו ובמורשתו של רחבעם זאבי. 24. (א) הוועד המנהל, לאחר התייעצות עם ראש המרכז, ימנה ועדה חינוכית בת שבעה חברים שתורכב מאנשי חינוך, אנשי מערכת הבטחון, בעבר ובהווה, נציג הרשות המקומית שבתחומה פועל המרכז, ונציגי ציבור אחרים. (ב) הוועדה החינוכית תמנה מבין חבריה את יושב ראש הוועדה ואת ממלא מקומו. (ג) יושב ראש הוועדה ינהל את ישיבות הוועדה, הוא יזמן את ישיבותיה ויקבע את מועדן, מקומן וסדר יומן. 25. הוועדה החינוכית תייעץ לראש המרכז לגבי פעילויות שיתקיימו באתר, לרבות סוגן ותוכנן. סימן ג' - המכון 26. המרכז יקיים מכון למחקר, המכון יפעל להעמקת הידע ולהעשרתו בכל הקשור להיסטוריה, למדיניות, לחברה, לתרבות, לכלכלה ולבטחון של מדינת ישראל, תוך שימת דגש על חזונו, פועלו ומורשתו של רחבעם זאבי. 27. המכון יקיים פעילויות אקדמיות לקידום מטרות חוק זה, לרבות - קבוצות מחקר, סמינרי מחקר, הרצאות פומביות וכנסים בהשתתפות חוקרים. 28. המכון יקיים ויפעיל ספריית מחקר ועיון שתתמחה בתחומים האמורים בסעיף 26. 29. המכון יפרסם מחקרים בתחומי פעילותו. 30. (א) הוועד המנהל, בהתייעצות עם ראש המרכז, ימנה ועדה מדעית שתורכב מחברים, שהם בעלי מעמד בתחומי המחקר וההוראה במוסדות מוכרים בארץ, ומשני נציגים של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים. (ב) הוועדה המדעית תמנה מבין חבריה את יושב ראש הועדה ואת ממלא מקומו. (ג) יושב ראש הועדה ינהל את ישיבות הועדה, הוא יזמן את ישיבותיה ויקבע את מועדן, מקומן וסדר יומן. 31. הוועדה המדעית תייעץ לראש המכון בכל ענין הנוגע לפעילותו האקדמית של המכון. 32. הוראות סעיפים 15 ו-16 יחולו, בשינויים המחויבים, גם על חברי הוועדה המדעית. סימן ד' הארכיון - והספריה 33. המרכז יקים ארכיון וספריה; הארכיון והספריה יהיו חלק מארכיון המדינה והוראות חוק הארכיונים, התשט"ו-1955, יחולו עליהם. 34. (א) הטיפול בחומר ארכיוני הנוגע ישירות לפועלו האישי של רחבעם זאבי, יהיה נתון לארכיון. (ב) השר, לאחר התייעצות עם הגנז ועם ראש המרכז, יקבע בתקנות את סוגי החומר הארכיוני הנמצא בארכיון המדינה או במוסד ממוסדותיה, אשר יועבר לארכיון. (ג) חומר ארכיוני כאמור בסעיף קטן (ב) יועבר לארכיון, כמקור או בהעתק, באופן שיורה הגנז. 35. הממונה על הארכיון יתמנה בידי ראש המרכז, באישור הגנז, ויקבל את ההוראות וההנחיות בתחום המקצועי מהגנז. פרק ד' - הוראות כלליות 36. המדינה תעמיד לרשות המרכז את המקרקעין הדרושים לפעילותו, כפי שתקבע הממשלה או שר שתסמיך לכך. 37. הקמתו ופעילות של המרכז תמומן, בכפוף להוראות סעיף 39, מתקציב המדינה כפי הדרוש להוצאות קיומו, החזקתו, פיתוחו וניהול מכלול פעילויותיו, ומתרומות ומהכנסות שיהיו למרכז. 38. (א) המועצה תאשר הצעת תקציב שנתי ותגישה לשר האוצר לשם אישורו, התקציב טעון אישור שר האוצר. (ב) שנת תקציב המרכז תהיה כשנת תקציב המדינה. 39. תנאי העסקתם של עובדי המרכז יהיו כשל עובדי המדינה בתפקידים מקבילים, בשינויים ובתיאומים שיקבע השר בהסכמת שר האוצר ועל פי המלצת המועצה. 40. (א) המרכז לא יהא רשאי למכור או להעביר בדרך אחרת נכס שבבעלותו, למעט נכסים שפרטים לגביהם, לרבות סוגם ושוויים, נקבעו בתקנות, אלא באישור השר. (ב) המרכז לא יהא רשאי למשכן נכס שברשותו או להשכירו לתקופה העולה על עשר שנים, אלא באישור השר, לענין זה, "להשכירו לתקופה העולה על עשר שנים" - לרבות שכירות המקנה זכות לחדשה, להאריכה או שכירות לתקופה נוספת שבהצטרפותן לתקופות השכירות הקודמות עולות יחד על עשר שנים. (ג) המרכז לא יטול הלוואה העולה על סכום שקבע השר בתקנות, אלא באישור השר ושר האוצר. 41. השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו, לרבות סדרי העבודה של המועצה והוועד המנהל. הנצחההנצחת זיכרוןהצעות חוק