הצעת חוק מניעת הסתה לאלימות

הצעת חוק העונשין (תיקון - מניעת הסתה לאלימות), התשס”א-2001 לאור המצב הקיים בו אין בנמצא הוראת חוק ספציפית האוסרת על הסתה למעשי אלימות ולנוכח המציאות בה נשמעות מצד חלקים מסוימים בציבור קריאות שונות לממשלה ולאזרחי המדינה לנקוט בפעולות העשויות להביא למעשי אלימות, מוצע להגדיר בחוק את הגבולות לביטויי גזענות והסתה לאלימות, המגיעים לכדי עבירה פלילית. הצעות חוק דומות הונחו על שולחן הכנסת ה- 14 של חברי הכנסת דוד צוקר ומספרה פ/1790, של חבר הכנסת משה שחל וקבוצת חכי"ם ומספרה פ/1847 ושל חברת הכנסת ענת מאור וקבוצת חכי"ם ומספרה פ/1934 ועל שולחן הכנסת ה-15 של חבר הכנסת אבשלום וילן וקבוצת חכי"ם ומספרה פ/2645 ושל חברת הכנסת ענת מאור ומספרה פ/2712. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום י"ח בתמוז התשס"א - 9.7.2001 בחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן - החוק העיקרי), בפרק ח' בסימן א'1, במקום כותרת הסימן, יבוא "סימן א'1: הסתה לגזענות ולאלימות". אחרי סעיף 144ד1 לחוק העיקרי, יבוא: 144ד2. (א) העושה אחת מאלה, דינו - מאסר חמש שנים: (1) מפרסם קריאה, שקרוב לוודאי שתביא לעשיית מעשה אלימות. (2) מפרסם דברי שבח, אהדה או עידוד למעשה אלימות, תמיכה בו או הזדהות עמו, שקרוב לוודאי, על פי תוכנם או הנסיבות שבהן פורסמו, שיביאו לעשיית מעשה אלימות. (ב) לעניין סעיף זה, "מעשה אלימות" - עבירה הפוגעת בגופו של אדם, או המעמידה את גופו בסכנת פגיעה. (ג) פרסום דין וחשבון נכון והוגן על פרסום האסור על פי הוראות סעיפים קטנים (א) ו- (ב), אינו עבירה לפי סעיף זה. 144ד3. המחזיק לשם הפצה פרסום האסור לפי סעיף 144ד2, דינו - מאסר שנה, והפרסום יחולט". 3. בפקודת מניעת טרור התש"ח-1948, בסעיף 4, סעיף קטן (א) - בטל. אלימותהסתההצעות חוק