הצעת חוק מעמד היוצרים והאמנים

הצעת חוק הגנת יוצרים ואמנים (תיקוני חקיקה), התשס”א-2001 מעמדם של היוצרים והאמנים הוא אבן בוחן ליחסה של החברה הישראלית לתרבות. הצעת החוק מציעה כמה תיקונים שישפרו את מצבם. ליוצרים ולאמנים, המתמודדים עם קשיי פרנסה, ישנן הוצאות לצורך עבודתם, אך הן אינן מוכרות לצורך תשלום מס. סעיף 1 בהצעת החוק מציע הכרה בהוצאות השונות של היוצרים והאמנים, וכן לאפשר להם פריסת הכנסות לצורך תשלום מס. יתר סעיפי החוק מטרתם להגן טוב יותר על זכויות היוצרים. הצעת החוק מתבססת על המלצות שנכללו בדו"ח הוועדה לבדיקת מעמד היוצר, האמן והמבצע בראשות אמיר אור, ועל המלצות אקו"ם. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ג' בניסן התשס"א-27.3.2001 1. בפקודת מס הכנסה (להלן-הפקודה), בסעיף 1, בהגדרה "הכנסה מיגיעה אישית", אחרי פסקה (7) יבוא: "(8) הכנסה ליוצר או לשאריו מכוח זכאותו ל"זכויות יוצרים;" 2. בסעיף 5(1) (א) לפקודה, בסופו יבוא: "ובין שההכנסה לפי 2(7);" 3. בסעיף 8 (ג) לפקודה, אחרי פיסקה (3) יבוא: "(4) הכנסה מיגיעה אישית כאמור בסעיף 1 (8)- בחלקים שנתיים שווים לתקופה של עד 6 שנים, כאשר המס ישולם תוך 30 יום ממועד קבלת ההכנסה, ואילו הסכום לא יחויב בריבית ובהצמדה, אלא ממועד קבלת הסכום." 4. בסעיף 17 לפקודה, לאחר פיסקה 14 יבוא: "(15) (א) על אף האמור בסעיף זה, הוצאות של יוצר כמובנו בפקודת זכות-יוצרים או יוצר כהגדרתו בסעיף 1 בחוק זכויות מבצעים ומשדרים, התשמ"ד-1984, יוכרו גם כאשר ההוצאה קשורה להכנסה שלאחר אותה שנת מס בה הוצאה ההוצאה, לפי הכללים הבאים: (1) הוצאות בדירה, אם אין ליוצר או למבצע משרד או בית מלאכה, והוא מנהל את עסקו ממקום מגוריו - חלוקת סכום ההוצאה למספר החדרים והכרה בחלק יחסי של חדר אחד; (2) הוצאות נסיעה בארץ או בחוץ לארץ - יחסית למספר הימים בהם עסק ביצירתו; (3) רכישת כרטיסים להצגות, סרטים ומוזיאונים ורכישת ספרים, תקליטורים וכו' - שני שלישים מההוצאה ליוצר או מבצע אחד; (4) הוצאות לביגוד ולשיפור ההופעה החיצונית - סכום העולה על 2,500 שקל לשנה; (5) הוצאות לפיתוח קול, התעמלות והשתלמות מקצועית - כל ההוצאה, לפי קבלות; (6) הוצאות על טלפון נוסף שנועד לניהול העסק מן הבית. (7) כל הוצאה שחלקה לצורך הכנסה וחלקה שלא לצורך הכנסה, ובלבד שלא ניתן להפריד בין שני החלקים - מחצית ממנה. (ב) הוצאות לפי פיסקה זו יוכרו ליוצר או מבצע שמנהל ספרים על בסיס מזומן, ובלבד שכלל ההוצאות המותרות בניכוי לפי פקודה זו, לא יעלה על 30% מההכנסה, למעט פחת על ציוד לפי הכללים המקובלים. 5. בחוק הבזק, התשמ"ב -1982 , בסעיף 6 כא (ב), במקום המלים "אינו חייב" יבוא: "חייב". 6. בפקודת הטלגרף האלחוטי [נוסח חדש], התשל"ב - 1972, בסעיף 5ב, בסופו יבוא - "(ז) הפרת הוראה מהוראות סעיף זה היא עוולה בנזיקין ופקודת הנזיקין [נוסח חדש[ תחול עליה בכפוף להוראות חוק זה." 7. בפקודת זכות- יוצרים, אחרי סעיף 7 יבוא: "7א. כל העושה שימוש בזכות יוצרים, לרבות משדר, המקבל רשות לניצול זכות יוצרים הקבועה בחוק מבעלי זכות יוצרים או מיוצר, חייב לדווח על השימוש שעשה ביצירה לבעל זכות היוצרים או ארגון יציג של יוצרים ומבצעים, בהתאם להוראות הקבועות בהרשאה שניתנה לו; הפרת ההוראה הקבועה בסעיף זה היא עוולה ותחול עליה פקודת הנזיקין[נוסח חדש] וזכאי להגיש תביעה בגינה אחד מאלה: היוצר, בעל זכות היוצרים, הארגון היציג; לענין סעיף זה, "ארגון יציג של יוצרים ומבצעים"- כפי שיקבע שר המסחר והתעשייה." תרבות / אומנותהצעות חוק