הצעת חוק מעשה מגונה בצבא

הצעת חוק השיפוט הצבאי (תיקון - מעשה מגונה), התשס”א-2001 מטרת הצעת חוק זו היא להוסיף לחוק השיפוט הצבאי עבירות של מעשה מגונה והטרדה מינית שלא קיימות בו היום. כיום, עבירות אלו אינן כלולות בחוק השיפוט הצבאי והעובר עליהן נשפט על "התנהגות שאינה הולמת חייל". מן הראוי לקבוע איסור מפורש על העבירות בחוק השיפוט הצבאי בדומה לחוק הפלילי. מן הראוי שידע כל הורה השולח את בנו או בתו לצבא שנושאים מן הסוג הזה מטופלים בצבא בצורה ההולמת ביותר. הצעת חוק זהה של ח"כ מוסי רז הונחה על שולחן הכנסת ה-15 ומספרה פ/2563. הוסרה מסדר יומה של הכנסת ביום א' בסיון התשס"א (23.5.01). הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ד' בתמוז התשס"א - 25.6.2001 1. בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו - 1955, אחרי סעיף 75 יבוא: 75א. (א) חייל העושה מעשה מגונה באדם באחת הנסיבות המנויות בסעיף 345(א)(1) עד (4) לחוק העונשין, התשל"ז - 1977, בשינויים המחוייבים, דינו - מאסר שמונה שנים. (ב) חייל העושה מעשה מגונה באדם באחת הנסיבות המנויות בסעיף 345(ב)(1) עד (5) לחוק העונשין, התשל"ז - 1977, בשינויים המחוייבים, דינו - מאסר אחת עשרה שנים. (ג) חייל העושה מעשה מגונה באדם בלא הסכמתו אך שלא בנסיבות המנויות בסעיף 345 לחוק העונשין, התשל"ז - 1977, דינו - מאסר ארבע שנים. (ד) בפרק זה, "מעשה מגונה" - מעשה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים. 75ב. חייל העושה מעשה מגונה בפומבי בפני אדם אחר, ללא הסכמתו, דינו - מאסר שנתיים." שירות צבאיעבירות מיןצבאמשפט פליליהצעות חוק