הצעת חוק פיצויי מפוני יהודה, שומרון חבל עזה ו רמת הגולן

הצעת חוק פיצויי מפוני יהודה, שומרון חבל עזה ו רמת הגולן, התשס”ב-2001 לאור המצב הביטחוני המחמיר - הולך וגדל ציבור המתנחלים המעונינים להתפנות מההתנחלויות ולשוב לחיות באחד הישובים שבתוך הקו הירוק. לפיכך יש צורך שהממשלה תיערך כבר עתה למתן פיצויים למעונינים בכך הטעויות שנעשו לגבי דרך פינוי סיני, מחייבות היערכות מקצועית וממושכת יותר ובוודאי לאור העובדה שמדובר עתה במספר מתיישבים גדול לאין ערוך. הצעת חוק זו באה להבטיח את זכות כל יחיד ויחידה להכריע באיזה שלב של התהליך הם מעוניינים לקבל את הפיצוי. הצעת זהה הוגשה בכנסת הארבע-עשרה ומספרה פ/361 ובכנסת החמש עשרה ומספרה פ/730. הצעת חוק דומה הוגשה בכנסת ה-14 על ידי ח"כ אברהם פורז ומספרה פ/2602. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ד' בכסלו התשס"ב - 19.11.2001 1. בחוק זה - "האזור" - שטחים ביהודה, שומרון וחבל עזה המוחזקים על-ידי צבא הגנה לישראל וכן שטח רמת הגולן, כהגדרתו בחוק רמת הגולן, התשמ"ב-1982, שיפונו לאחר קבלת חוק זה בכנסת על פי הסכם שלום שמדינת ישראל צד לו; "הפינוי" - פינוי אזרחי ישראל המתגוררים או עובדים באזור ביום הקובע; "היום הקובע" - יום פרסום חוק זה ברשומות; "יום הפינוי" - היום שקבעה הממשלה בהודעה ברשומות לעניין חוק הזה; "תושב" - אזרח ישראלי המתגורר באזור ביום הקובע. 2. לא יינתן פיצוי ולא תהיה זכות עילה או תביעה לפיצוי מאת המדינה בשל הפינוי או בשל נזק או הפסד הכרוכים בכך, אלא לפי חוק זה. 3. תושב או אזרח ישראלי אשר מקום עסקם או מקום מגוריהם באזור, יהיו זכאים לפיצוי או להסדר חלופי מתאים, כפי שייקבע עקב פינוי מקום מגוריהם, או מקום עסקם, לפי העניין. 4. הזכות לפיצויים קמה בעת שתושב האזור מפנה את ביתו או עוזב את מקום עבודתו - אף אם עשה זאת לפני יום הפינוי. 5. הוראות סעיפים 3 ו-4 לא יחולו על מי שהשתקע באזור לאחר היום הקובע. 6. ראש הממשלה ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, בהתייעצות עם שר האוצר, להתקין תקנות בכל העניין הנוגע לביצועו. פלסטיניםתוכנית ההתנתקות / מפוניםאזור הגולןפיצוייםרמת הגולןהצעות חוק