הצעת חוק פריצה למחשב

הצעת חוק הגנת הפרטיות (תיקון - חדירה למחשב), התש”ס-2000 תופעת הפריצה והחדירה למחשבים, הן הביתיים והן לרשתות מחשבים של ארגונים ועסקים, מהווה הפרה חמורה של הפרטיות; לאחרונה היינו עדים למספר מקרים בהם חדרו אנשים למחשבים ביתיים ועשו שימוש בקבצים, לרבות קריאתם, שינויים ומחיקתם. חדירה למחשב פרטי של אדם כמוהה כפלישה לתוך עולמו האישי של האדם תוך חילול פרטיותו. מידע שאדם מאחסן במחשבו הינו רכושו וקניינו ויש לעגן זאת בחוק. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום כ' באדר ב' התש"ס - 27.3.2000 תיקון סעיף 2 1. בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 בסעיף 2, בסופו יבוא: "(12) חדירה למחשב של אדם באופן ישיר או באופן מקוון - לרבות רשת האינטרנט, רשתות מחשבים או באמצעות דרך אחרת". פריצהעבירות מחשב ואינטרנטמחשבים ואינטרנטהצעות חוק