הצעת חוק הקמת חברה אחרת לאחר פירוק חברה

הצעת חוק פקודת החברות [נוסח חדש] (תיקון - מגבלות על ניהול עסק), התשס”א-2001 במקרים רבים בהם מוכרזת חברה כפושטת רגל ו/או מוצא כנגדה צו פירוק, מקימים מייסדי החברה ו/או חבריהם חברה אחרת תחתיה, תוך שהם מנצלים את הפירצה בחוק בגינה אין הם מחויבים לשאת במלוא התוצאות הכלכליות. ע"פ החוק הקיים ביהמ"ש רשאי להורות לבעל מניה או נושא משרה בחברה שהוכרזה כפושטת רגל ו/או הוצא כנגדה צו פירוק שלא לשמש בתפקיד בכיר או להיות מעורב במישרין או בעקיפין ביסוד חברה חדשה או ניהולה. הצעת חוק זו באה להחמיר ולחייב בחוק כי תאסר על אותו אדם מעורבות בהקמת חברה אחרת במשך חמש שנים. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום י"ח בתמוז התשס"א -9.7.2001 תיקון סעיף 373 1. בפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983, בסעיף 373 - (1) בסעיף קטן (א) במקום "התברר במהלך פירוקה של חברה שעסק שלה" יבוא "במהלך פירוקה של חברה יקבע בית המשפט אם עסק שלה". (2) בסעיף קטן (ד) אחרי "בעקיפין" יבוא "ביסוד חברה או". פירוק חברההקמת חברהדיני חברותהצעות חוק