הצעת חוק התפלגות סיעה בבחירות לכנסת

הצעת חוק הבחירות לכנסת ולראש הממשלה (תיקון - התפלגות סיעה), התשס”א-2001 בעת הגשת רשימת מועמדים לבחירות לכנסת המורכבת ממספר סיעות או מפלגות, ההחלטה אם להגיש ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית הסכם בדבר התפלגות אפשרית של הסיעה לסיעות או למפלגות המרכיבות אותה נשקלת על בסיס של תמיכה במועמד מוסכם לראשות הממשלה, מצע משותף והליכה משותפת לבחירות לכנסת. קיומן של בחירות מיוחדות לראש הממשלה במהלך תקופת כהונתה של אותה כנסת יוצר מצב פוליטי שונה באופן משמעותי מזה שהתקיים ערב הבחירות לאותה הכנסת, ולעיתים אף שומט את הבסיס להליכה המשותפת לבחירות. מוצע לכן, במקרה שנערכות בחירות מיוחדות, לאפשר לסיעה או למפלגה שהיא חלק מרשימה משותפת עם סיעות אחרות לשקול מחדש את דרכה הפוליטית גם אם בעת הבחירות לכנסת לא כללה בהסכם סעיף על התפלגות אפשרית. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ג' באדר התשס"א - 26.2.2001 1. בחוק הבחירות לכנסת ולראש הממשלה [נוסח משולב], התשכ"ט- 1969, בסעיף 25(ב1) אחרי פסקה (2) יבוא: "(3) נערכו בחירות מיוחדות כמשמעותן בחוק יסוד: הממשלה, לא תחול הוראת הסיפה שבפסקה (2) המתחילה במלים "והיא הגישה"." 2. בחוק יסוד: הממשלה - (1) בסעיף 16(ג), בסופו יבוא "הוראה זו לא תחול על התפלגות סיעה בתנאים שנקבעו בחוק הבחירות לכנסת ולראש הממשלה."; (2) בסעיף 37(ג), בסופו יבוא "הוראה זו לא תחול על התפלגות סיעה בתנאים שנקבעו בחוק הבחירות לכנסת ולראש הממשלה." 3. חוק זה יחול גם על התפלגות סיעה אחרי בחירות מיוחדות שנערכו לפני תחילתו. כנסת ישראלבחירותהצעות חוק