הצעת חוק זכאות לסיוע בטיפולי הפריה חוץ גופית

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - זכאות לסיוע בטיפולי הפריה חוץ גופית), התשס”א-2001 כיום במסגרת סל התרופות זוגות חשוכי ילדים זכאים להשתתפות בטיפולי פוריות עד ללידת הילד השני. הטיפולים ניתנים ללא קשר לגיל המטופל או המטופלת ולסיכוי שלהם לסיים את הטיפול בלידת תינוק חי. כך נוצר מצב בו זוגות מבוגרים אשר הסיכוי שלהם להורות קטן עד אפסי זוכים להשתתפות המדינה בטיפולים. מאידך, זוגות צעירים שהסיכוי של הטיפול בהם להצליח גבוה, ועלות הטיפול קטנה יחסית, אינם יכולים לזכות בסיכוי ללדת ילד נוסף מעבר לילדם השני בגלל מגבלות תקציביות. על כן מוצע לאפשר למי שהוא בעל סיכוי ממוצע לעבור טיפולי פוריות בהשתתפות המדינה גם לילד השלישי, ולאפשר בכך לזוגות רבים הרוצים בכך, לזכות ולחבוק ילד נוסף. כמו כן, מוצע להקים ועדה חריגים לעניין טיפולי הפריה חוץ גופית להולדת ילד שלישי שתחליט על מתן מענקים, פטורים וחריגים לעניין זה וכן תייעץ לשר בקביעת מדיניות. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ג' באדר התשס"א - 26.2.2001 1. בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994 (להלן - החוק העיקרי), אחרי סעיף 10 יבוא: "ועדת חריגים לעניין טיפולי הפריה חוץ גופית 10א. שר הבריאות יקים ועדת חריגים לעניין טיפולי הפריה חוץ גופית להולדת ילד שלישי, כמפורט בסעיף 6(ד)(2) לתוספת השניה, ותפקידיה הם - (1) להחליט על שינוי השתתפות המדינה בעלות הטיפול או על מתן פטור מתשלום; (2) להחליט בדבר מקרים חריגים במתן הטיפול שאינם קבועים בסל שירותי הבריאות; (3) לייעץ לשר בדבר מדיניות באשר למתן הטיפול ולעקוב אחר יישום הוראות החוק בעניין זה." 2. בתוספת השניה לחוק העיקרי, בסעיף 6(ד), האמור בו יסומן "(1)" ואחריו יבוא: "(2) הוראות פסקה (1) יחולו גם לעניין טיפולי הפריה חוץ גופית לילד שלישי ובלבד שיתקיימו כל אלה: (1) רופא מומחה קבע כי בני הזוג הנם בעלי סיכוי להרות וכל עוד לא קבע כי פחת הסיכוי להרות מן הממוצע; (2) בני הזוג ישתתפו במימון עלות טיפול ההפריה החוץ גופית בשעור של 20%." 3. תחילתו של חוק זה בשנת הכספים שלאחר קבלתו. הפריה חוץ גופית / מלאכותיתהריוןהצעות חוק