הצעת חוק המכרזים חובת העסקתם של אזרחי ישראל

הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון - חובת העסקתם של אזרחי ישראל) (הוראת שעה), התשס”א-2001 בשנים האחרונות, הצטרפו לשוק העבודה הישראלי עובדים רבים שאינם אזרחי מדינת ישראל אשר באו מחוץ לארץ כדי להתפרנס כאן. הממשלה מתירה להביא כמות מתקבלת ומבוקרת של עובדים מקצועיים לענפי הבנייה, החקלאות, הסיעוד ולתעשיה. המאורעות לאחרונה מונעים כניסת פלשתינאים לעבודה, כך שחסר כח אדם בענפים רבים. הממשלה, ובמיוחד משרד העבודה והרווחה מבקשים להפנות ישראליים לעבודות הללו. הצעת החוק מבקשת לעודד עבודת אזרחי ישראל והיא תומכת במדיניות הממשלה וזאת על ידי קביעת עדיפות - בחוק חובת מכרזים, שבה מתמודד יתחייב להעסיק לפחות שמונים אחוזים של אזרחים ישראלים בכל המכרזים הממשלתיים. הצעת החוק איננה כרוכה בתוספת תקציב. לאור המצב המדיני והבטחוני מבוקש לקבוע את התיקון כהוראת שעה בלבד לשלום שנים. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ו' בטבת התשס"א - 1.1.2001 1. בחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992, אחרי סעיף 2 יבוא: "חובת העסקת אזרחי ישראל 2א. כל מכרז לרכישת שירותים, לרבות שירותים לביצוע עבודות הנדסה ובנייה של הגופים המנויים בסעיף 2 לחוק זה, יכלול במפורש תנאי, שהמשתתף במכרז מתחייב להעסיק ויעסיק בפועל, לפחות שמונים אחוזים מכח האדם הדרוש לביצוע העבודה שהם אזרחי ישראל". 2. הוראת שעה זו תהיה בתוקף שלוש שנים מפרסומה. עסקת מכרמכרזהצעות חוק