הצעת חוק חובת חוזה שכירות בשפת אם בדיור הציבורי

הצעת חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי (תיקון - המצאת מידע בשפת אם), התשס”ב-2001 כיום, החברה המשכנת מחויבת, על פי חוק, להמציא לשוכר בעת החתימה על חוזה השכירות, מידע מלא בדבר חובותיו וזכויותיו. המצב הנתון כיום הוא שחלק ניכר מדיירי הדיור הציבורי הם עולים חדשים אשר אינם מבינים, בגלל קשיי השפה, מהם הזכויות המגיעות להם מהחברה המשכנת בהתאם לחוזה עליו הם חתומים. מטרת הצעת חוק זו היא שהחוזה יובא בפני השוכר בשפת האם שלו, דבר שיבטיח כי השוכר יבין את זכויותיו וחובותיו כהלכה. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ט"ז בטבת התשס"ב - 31.12.2001 תיקון סעיף 2 1. בחוק זכויות הדייר בדיור הציבורי, התשנ"ח-1998, בסעיף 2, בפסקה (2), אחרי "להמציא לשוכר מידע מלא בכתב" יבוא "בשפת האם שלו". שכירותדייר מוגן (הגנת הדייר)חוזהחוזה שכירותהצעות חוק