הצעת חוק חופשה לעובדים לצורך עלייה לרגל למכה

הצעת חוק חופשה שנתית (תיקון - ימי חופשה), התשס”א-2001 תכליתו של חוק חופשה שנתית היא להטיב עם העובד כדי שיוכל לנפוש ולנוח מבלי שתיפגע פרנסתו. ימי חופשה המוענקים לכל עובד הם לצורך נופש ומנוחה בלבד, וכל ניצול של ימים אלה למטרה אחרת, נעשה מרצונם ומבחירתם החופשית של העובדים. לא כך הדבר כאשר ימים אלה מנוצלים לקיום מצווה דתית שעל פי הדת המוסלמית חובה על כל מוסלמי לקיימה. כידוע עליה לרגל למכה שבערב הסעודית היא מסע קשה שכרוך בסבל רב, בסכנת חיים ובהוצאות כספיות כבדות, ועל כן אין מחלוקת שמסע כזה רחוק מלהיות נופש או מנוחה. מטרת התיקון היא להקל על ציבור רחב של עובדים לקיים מצווה דתית, דבר העולה בקנה אחד עם עקרון חופש הדת והפולחן, כיאה לחברה דמוקרטית ונאורה. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ד' באב התשס"א - 24.7.2001 תיקון סעיף 5 1. בחוק חופשה שנתית, התשי"א-1951, בסעיף 5(א) בסופו יבוא: "(8) ימי שהותו של עולה רגל מוסלמי בערב הסעודית לצורך קיום מצוות חאג'." דמי חופשה שנתיתהצעות חוק