הצעת חוק חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה

הצעת חוק ייצוב בתים משותפים על ידי בניית יחידות דיור כנגד רעידות אדמה, התשס”א-2001 התמוטטות נוראה בעת רעידת אדמה מחד, ופוטנציאל בניית דירות נחוצות בקומות הקרקע, ללא צורך בהשקעה בתשתיות מאידך. מחקרים וסקרים הנדסיים מראים כי במקרה של רעידת אדמה, חלילה, הבתים הראשונים שיתמוטטו על דייריהם הם בתי הדיור הציבורי, והסכנה לחייהם של אלפי התושבים הנה ממשית ביותר ואף על פי כן אף אחד לא עושה מאום. עפ"י דו"ח מבקר המדינה 51, רעידת אדמה תגרום להרס מוחלט של 7,800-3,700 בתים ועוד 28,000-11,000 יינזקו. אלפי דיירים ייהרגו. בצד הסכנה הזאת קיים פוטנציאל של למעלה מ- 10,000 דירות חדשות במחיר זול ביותר באם קומות העמודים בבינייני הדיור הציבורי במיוחד ייסגרו ובהזדמנות זאת ישופצו הכניסות לבתים וסביבתם לרווחת כל הדיירים, ובבתים בהם 4 קומות ומעלה יותקנו מעליות ע"ח הרווח מהדירות החדשות ומהשטח שיתווספו. ההכנסות ממכירת דירות הדיור הציבורי ישמשו כדי לייצב את הבתים בפני רעידות אדמה וכדי להרוויח אלפי דירות חדשות לדיור הציבורי, לחסרי דיור, עולים חדשים, זקנים, קשישים ונכים במחיר זול מאוד כיוון שהדירות לא זקוקות לתשתיות קרקע, כבישים, מים, חשמל וכו' המצויים במילא באתרי הדיור המאוישים. בבתים פרטיים הבנויים על קומות עמודים יעודדו את בעלי הדירות לסגור את קומות העמודים ע"י הגדלת זכויות הבנייה של הדיירים. מימושה של הצעת חוק זו בתוך שלוש שנים תגרום גם לתוספת אלפים רבים של דירות ציבוריות ופרטיות, וגם תשריין את בתי הקומות בפני סכנת קריסה בעת רעידת אדמה. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום כ"ה בתמוז התשס"א - 16.7.2001 פרק א': הגדרות 1. בחוק זה - "בית משותף" - בית שיש בו שתי דירות או יותר; "דירה ציבורית" - דירה שהיא בבעלות, בחכירה לדורות או בניהולה של חברה לדיור ציבורי והמשמשת להשכרה ציבורית, או שהחברה לדיור ציבורי ייעדה אותה להשכרה ציבורית, לרבות דירה כאמור שהבעלות או החכירה לדורות בה משותפת למספר חברות לדיור ציבור; "חברה לדיור ציבורי" - המדינה או מי מטעמה, חברה ממשלתית, חברה עירונית או חברה בשליטה של הסוכנות היהודית לארץ ישראל או של המגבית המאוחדת לישראל, או חברה בת של כל אחת מאלה, המנהלת דירות ציבוריות; "חישובים סטטיים" - חישובים הנדסיים שיש בהם להוכיח את יציבותו של בנין ויציבות ביסוסו; "זכויות בניה" - זכויות הבניה הנובעות מעת לעת מן הזכויות בדירה או מחלקם של בעלי הזכויות בדירה ובמקרקעין שעליהם בנויה הדירה; "השר" - שר הבינוי והשיכון. פרק ב': בדיקה על ידי בודק מוסמך 2. בודק מוסמך יבדוק בתים משותפים על פי חישובים סטטיים האם הבנין בסכנה של קריסה בעת רעידת אדמה. 3. השר יקבע בתקנות כללים בדבר כשירות ודרכי הכשרתם של בודק מוסמך. פרק ג': ייצוב בתים משותפים בדיור הציבורי 4. החליט בודק מוסמך כי בית משותף בדיור הציבורי נמצא בסכנת קריסה או נזק כבד בעת רעידת אדמה, יבנו חברות הדיור הציבורי בקומות העמודים יחידות דיור חדשות וייצבו את הבתים. 5. חברת הדיור הציבורי תישא בהוצאות הבניה כאמור בסעיף 4; מימון ההוצאות יבוצע מהקרן לדיור הציבורי שהוקמה על פי חוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה), התשנ"ט-1998 ומהכנסות של חברות הדיור הציבורי משכר דירה; הדירות שיבנו יועמדו לרשות משרד השיכון עבור משפחות חסרות דיור ועולים חדשים. 6. הכניסות לבתים, חזיתותיהם והאזורים המשותפים ישופצו; בבתים בעלי ארבע קומות ומעלה יותקנו מעליות. פרק ד': ייצוב בתים משותפים בדיור הפרטי 7. על אף האמור בכל דין, רשאי מוסד התכנון המוסמך שבתחום סמכותו מצוי הענין, להגדיל את שיעור אחוזי הבניה של הדיירים בבנינים משותפים באופן שיאפשר ייצוב קומות העמודים בבנינים שבודק מוסמך קבע כי קיימת לגביהם סכנת קריסה או נזק כבד בעת רעידת אדמה. 8. על אף האמור בכל דין, בניה כאמור בסעיף 7 יכול שתתבצע בהסכמת רוב של בעלי הדירות. 9. עלות הבנייה כאמור בסעיף 7 תמומן על ידי הדיירים בבית משותף; הכספים שיתקבלו ממכירת יחידות הדיור החדשות יחלקו בין הדיירים לפי חלקם היחסי ברכוש המשותף. פרק ה': ייצוב בתים משותפים בבנינים מעורבים 10. בפרק זה: "בנין משותף מעורב" - בנין שחלק מהדירות בו דירות ציבוריות וחלקן בבעלות פרטיות. 11. (א) על אף האמור בכל דין, היו 50% ומעלה מהדירות בבנין משותף מעורב דירות ציבוריות ובודק ממוסמך קבע כי הבנין נמצא בסכנת קריסה או נזק כבד בעת רעידת אדמה יבנו חברות הדיור הציבורי בקומות העמודים יחידות דיור חדשות וייצבו את הבתים והמימון יהיה כאמור בסעיף 5; הדירות יועמדו לרשות משרד השיכון והבינוי ויינתן פיצוי לדיירים כאמור בסעיף 6. (ב) בנין משותף מעורב שלא נתקיימו בו התנאים בסעיף קטן (א) יחולו עליו ההוראות פרק ד' בשינויים המחויבים; הכספים שיתקבלו ממכירת יחידות הדיור החדשות יחולקו בין הדיירים לפי חלקם היחסי ברכוש המשותף; החלקים השייכים לדירות הציבוריות יופקדו בקרן לדיור ציבורי. 12. השר ממונה על ביצועו של חוק זה והוא יתקין תקנות ליצועו באישור ועדת הכלכלה של הכנסת. 13. חוק זה יוחל בהדרגה החל מיום יד' תשרי התשס"ב (1 באוקטובר2001) על פי קביעת השר ובלבד שהחלתו תושלם לא יאוחר מט"ז בתשרי התשס"ה (1 באוקטובר 2004). בבנייני קומות הבנויים על עמודים, (קומות מפולשות), ובדיור הציבורי במיוחד, יש סכנת תמ"א 38בתים משותפיםבניההצעות חוק