הצעת חוק מינוי ראשי אגפי מיסים

הצעת חוק מינוי מנהל המכס ומס ערך מוסף ונציב מס הכנסה (תיקוני חקיקה), התשס”ב-2001 אגפי המסים באוצר (אגף המכס ומע"מ ואגף מס הכנסה) הנם אגפים מיוחדים המופקדים על הפעלת חוקי המס המממנים את עיקר תקציב המדינה ובכלל זה על נקיטת פעולות שומה, חקירה, אכיפה וגבייה מול ציבור הנישומים ומתן שרות לציבור הרחב. האגפים פעילים הן בתחום האזרחי והן בתחום הפלילי ורמת החיכוך בין גופים אלו לציבור הנישומים גבוהה. בראש אגף המכס ומע"מ עומד מנהל המכס ומע"מ ובראש אגף מס הכנסה עומד נציב מס הכנסה. באגפי המסים מועסקים אלפי עובדים המבצעים את הפעולות השונות בהליך גביית מס האמת מהציבור. חלק לא מבוטל מהחלטותיהם של מנהל המכס ומע"מ ונציב מס הכנסה הנן החלטות מעין שיפוטיות הנוגעות למאות אלפי אזרחים. על פי המצב החוקי הקיים שר האוצר הוא בעל הסמכות למינוי מנהל המכס ומע"מ ונציב מס הכנסה. בשל אופיים המיוחד של תפקידים אלו ראוי ביותר כי ראשי אגפי המסים ייבחרו על ידי ועדה אשר תורכב משר האוצר, שר המשפטים היועץ המשפטי לממשלה, נציב שרות המדינה ושופט עליון (בדימוס) שישב בראש הוועדה, אשר תבחן מועמדים שונים ותבחר מביניהם את המתאים ביותר. בכך ימנע מצב שאדם אחד בוחר לתפקיד מועמד אשר החלטותיו יכולות להיות בעלות השפעה על סביבתו הפוליטית, החברתית והכלכלית של הממנה. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום י"ח בכסלו התשס"ב - 3.12.2001 1. בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1976 - (1) בסעיף 1, בהגדרה "המנהל" בסופה יבוא "שמונה" לפי סעיף 106ב; (2) אחרי הכותרת "פרק ט"ו: סמכויות לביצוע" יבוא: 106ב. (א) מוקמת בזה ועדה למינוי המנהל (בסעיף זה - הועדה). (ב) בועדה יהיו חמישה חברים והם: (1) שופט בית המשפט העליון בדימוס והוא יהיה היושב-ראש; (2) שר האוצר; (3) שר המשפטים; (4) נציב שירות המדינה; (5) היועץ המשפטי לממשלה. (ג) נציב שירות המדינה יקבע כללים בדבר הכשירות הנדרשת למועמדים לכהונת המנהל; הועדה לא תתחשב במועמד שאינו עומד בתנאים שנקבעו כאמור. (ד) החלטת הועדה תתקבל ברוב דיעות לאחר שהועדה שקלה את מקצועיותו של המועמד, יכולת הניהול שלו ותכונות אחרות של המועמד ככל שהן רלבנטיות לתפקידו כמנהל. 106ג. (א) כהונתו של המנהל תהא לתקופה של חמש שנים; הועדה רשאית להאריך את מינויו של המנהל לתקופה שאינה עולה על שלוש שנים. (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) בהתקיים כהונתו של המנהל תפקע אחד מאלה: (1) פטירתו; (2) התפטרותו; (3) העברתו מכהונה כאמור בסעיף קטן (ג). (ג) הועדה רשאית מטעמים מיוחדים שירשמו להעביר את המנהל מכהונתו." 2. בפקודת מס הכנסה - (1) בסעיף 1, בהגדרה "נציב" במקום "סעיף 229" יבוא "סעיף 229א". (2) בסעיף 229, המילה "נציב" - תימחק; (3) אחרי סעיף 229 יבוא: 229א. (א) מוקמת בזה ועדה למינוי הנציב (בסעיף זה - הועדה). (ב) בועדה יהיו חמישה חברים והם - (1) שופט בית המשפט העליון בדימוס שימנה נשיא בית המשפט העליון והוא יהיה היושב ראש; (2) שר האוצר; (3) שר המשפטים; (4) נציב שירות המדינה; (5) היועץ המשפטי לממשלה. (ג) נציב שירות המדינה יקבע כללים בדבר כשירותם של מועמדים לכהונת הנציב; הועדה לא תתחשב במועמד שאינו עומד בתנאים שנקבעו כאמור. (ד) החלטת הועדה למינוי הנציב תתקבל ברוב דיעות לאחר שהועדה שקלה את מקצועיותו של המועמד, יכולת הניהול שלו ותכונות אחרות של המועמד שהן רלבנטיות לכהונתו כמנהל. 229ב. (א) כהונתו של הנציב תהא לתקופה של חמש שנים; הועדה רשאית להאריך את מינויו של הנציב לתקופה נוספת שאינה עולה על שלוש שנים. (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) כהונתו של הנציב תפקע בהתקיים אחד מאלה: (1) פטירתו; (2) התפטרותו; (3) העברתו מכהונה כאמור בסעיף קטן (ד). (ג) הועדה רשאית מטעמים מיוחדים שירשמו, להעביר את הנציב מכהונתו. מיסיםהצעות חוק