הצעת חוק מס על יבוא טבק

הצעת חוק לתיקון פקודת הטבק (היטל), התשס”א-2001 חוק זה מטרתו להטיל מס על כל הכנסה מייבוא או ייצוא של טבק מיוצר שהוא סיגריות, המס ישמש למטרות של גמילה מעישון, מלחמה בסרטן ועריכת מחקרים רפואיים בתחום נזקי עישון. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ד' באב התשס"א - 24.7.2001 1. בפקודת הטבק, אחרי סעיף 2 יבוא: 2א. (א) על הכנסה חיייבת מייבוא או מייצוא של טבק מיוצר שהוא סיגריות יוטל היטל בשיעור שקבע השר בצו, באישור ועדת הכספים של הכנסת (להלן - הוועדה); לענין זה "הכנסה חייבת" - כמשמעותה בפקודת מס הכנסה. (ב) שר האוצר, באישור הוועדה, רשאי לקבוע כי שיעור של לא פחות מ-10% ולא יותר מ-30% מסכום היטל סיגריות לפי סעיף קטן (א) ישמש למטרות של גמילה מעישון, מלחמה בסרטן ועריכת מחקרים רפואיים בתחום נזקי העישון; הוועדה תקבע את אופן השימוש ואת דרכי החלוקה של כספים כאמור בסעיף קטן זה." מיסיםיבואטבק / סיגריותהצעות חוק