הצעת חוק סילוק שלט שהותקן ללא היתר בתקופת בחירות

הצעת חוק הדרכים (שילוט) (תיקון - סילוק שלט שהותקן ללא היתר בתקופת בחירות), התשס”א-2001 מסיכומי הדברים של כב' השופט מישאל חשין, יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לראשות הממשלה, לאחר מערכת הבחירות המיוחדות, אשר עסקו, בין היתר, בענין שילוט חוצות בתקופת בחירות, עולה כי למרות שחוק הבחירות (דרכי תעמולה) תוקן לאחרונה באופן שמקל על התקנת שילוט חוצות, לא הסתפקו המועמדים בהיתר הנרחב שניתן להם והותקנו שלטי תעמולה אסורים רבים. חוק הדרכים (שילוט) קובע כי שלט אשר הותקן ללא היתר יוסר רק לאחר שתינתן התראה לבעל השלט (למעט חריגים). דרישת ההתראה יוצרת, בעיקר בתקופת בחירות, קושי שקשה להתגבר עליו דבר הגורם לכך שהאכיפה הופכת בלתי אפשרית. מוצע, איפוא, לאמץ את המלצות יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית ולוותר על דרישת ההתראה המוקדמת ככל שהדבר נוגע לשלטי בחירות בתקופת בחירות, כמו כן מוצע כי הוצאות הסרת השלטים תנוכינה אוטומטית מכספי מימון המפלגות והבחירות. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ד' באב התשס"א - 24.7.2001 1. בחוק הדרכים (שילוט), תשכ"ו - 1966, בסעיף 8 - (1) בסעיף קטן (א) בסופו יבוא: "או אם השלט הינו שלט בחירות אשר הותקן בתקופת בחירות. לענין סעיף זה - "תקופת בחירות" - 90 הימים שלפני יום הבחירות וביום הבחירות; "בחירות" - כהגדרתן בחוק הבחירות לכנסת ולראש הממשלה [נוסח משולב], התשכ"ט-1969 וכמשמעותן בחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-1965; "רשות מקומית" - עיריה או מועצה מקומית או מועצה אזורית." (2) בסעיף קטן (ב), בסופו יבוא: "היה השלט שלט בחירות כאמור בסעיף קטן (א) ומבלי לגרוע מדרכי גביה אחרות, יקוזזו הוצאות הסילוק מן הסכומים להם זכאי בעל השלט על פי חוק מימון מפלגות,. התשל"ג-1973." בחירותשלטהצעות חוק