הצעת חוק פטור לקצבה המשולמת על ידי מעביד - מענק פרישה

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (פטור לקיצבה המשולמת על ידי מעביד), התשס”א-2001 מטרת התיקון הראשון היא למנוע אפליה קשה של ציבור הגימלאים אשר קיבל מענק פרישה ועקב כך נשלל ממנו הפטור הניתן לגימלאים בשיעור של 35% למשך כל ימי חייו. בעבר נהגו שלטונות מס ההכנסה להחזיר את הפטור אחרי כמה שנים ואילו בשנים האחרונות מפעילים שלטונות מס ההכנסה את הוראות הפקודה בהחמרה יתירה הגורמת עוול לגמלאים אלה. מטרת התיקון השני היא לא להחיל על גמלאי קרנות הפנסיה את כפל המס החל על גמלאי קרנות הפנסיה המשלמים מס פעמיים: פעם אחת על הכנסתם (שמתוכה, נטו לאחר ניכוי המס, הם משלמים את דמי הגמולים לקרנות הפנסיה) ופעם שניה על הפנסיה. מבקר המדינה מתח ביקורת חריפה על כפל המס והצביע על כך שהמס הכפול הינו עיוות גדול, קיפוח חריף ובלתי מוצדק (דו"ח מס' 48). הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ו' בטבת התשס"א - 1.1.2001 תיקון סעיף 9א 1. בפקודת מס הכנסה, בסעיף 9א, בסעיף קטן (ג), במקום פסקה (2) יבוא: "(2) לענין חישוב הסכום הכולל, יובא בחשבון סכום המענק האמור בפסקה (1) בניכוי 10% לכל שנה החל בשנה השישית לקבלת המענק ועד לשנה החמש עשרה; (3) הוראות סעיף קטן (ג) לא יחולו על מי ששילמו או שהופרשו עבורו דמי גמולים לקרן מקיפה." פרישהמענקמענק פרישההצעות חוק