הצעת חוק צילום אסירים

הצעת חוק צילום אסירים, התשס”א-2001 התיקון המוצע בא לעגן בחוק את העקרונות לפיהם יורשה לצלם אסירים בתוך כתלי בית הסוהר. הנחת היסוד היא, שסל זכויות האדם של אסיר מכיל את כל הזכויות והחירויות הנתונות לכל אזרח ותושב, למעט חופש התנועה שנשלל ממנו עקב המאסר. רק זכויות שהן "אינהרנטיות" למאסר יושעו, שאר הזכויות מוסיפות לעמוד לאסיר גם בבית הסוהר. הזכות להיות מצולם היא חלק מהזכות לחופש הביטוי העומדת לאסיר. ממש כשם שקיימת בחוק הכרה בזכותו של אסיר לקיים חלופת מכתבים (בכפוף למגבלות מסוימות) עם בני משפחה ומכרים יש צורך להכיר גם בצילום לסוגיו. מימוש הזכות לחופש הביטוי מותנה, במידה רבה, בחופש התנועה. כליאתו בבית הסוהר מרחיקה את האסיר מן החברה בה ניהל את חייו הרגילים. בכך נמנעת ממנו האפשרות לראות ולהראות בקרב אותם אנשים (בני משפחה בפרט) או חוגים, שבקיום מגע עמם היה רוצה לממש את חופש הביטוי שלו. היקף ההגנה לזכות האדם של אסיר נגזר מן האיזון המתחייב בין הזכות לבין אינטרסים אחרים, של הפרט או של הציבור, שבנסיבות העניין יש להתחשב בהם. נקודת המוצא היא, כי הזכות ראויה להגנה ויש לכבדה. שלילת הזכות, הגבלתה או פגיעה בה מותרות רק על יסוד נימוקים ענייניים שיש שלהם עיגון בדין, וכגודל הזכות הנפגעת כך גודל הנימוקים הדרושים להצדקתה של פגיעה. מימוש הקשר עם "העולם החיצון" כפי שמוצע כאן אינו פוגע באינטרסים חיוניים של המדינה והציבור ברמה שיכולה לגרום נזק ממשי. חובה זו לעגן את זכויות היסוד של האדם בחוק, ובכללן חופש הביטוי, מוטלת על המחוקק. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ד' בניסן התשס"א - 28.3.2001 1. בחוק זה - "אסיר" - הנתון כדין במשמורת בית סוהר בין שהוא אסיר אזרחי או אסיר פלילי; "הפקודה" - פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל"ב-1971; "מבקר" - כל אדם המגיע לבקר את האסיר; "צילום" - שימוש בכל מכשיר אופטי המנציח את דמותו של האסיר, לרבות מסרטת וידאו; "הנציב" - "מנהל בית סוהר", "סוהר", כהגדרתם בפקודה. 2. אסיר רשאי להצטלם או להיות מצולם עם או על ידי מבקרו. 3. מנהל בית הסוהר יקבע את מקום הצילום. 4. (א) מנהל בית הסוהר ראשי לאסור, באפן חד פעמי או לתקופה, בהחלטה מנומקת ובכתב, צילום אסיר, אם יש לו יסוד סביר לחשוד שצילום האסיר יגרום לפגיעה בבטחון המדינה, בבטחון הציבור או בסדר הטוב והמשמעת של בית הסוהר. המנהל ינמק את החלטתו בכתב לאסיר, כאמור בסעיף זה, תוך 6 שעות ממועד קבלת ההחלטה. (ב) על החלטות כאמור בסעיף זה רשאי כל אסיר להגיש עתירה, בהתאם להוראת סימן ח' 1 לפקודה ולתקנות על-פיו, בשינויים המתחייבים. 5. א. לא יוכנס מכשיר צילום לבית סוהר אלא אם הוא ריק וברשות המבקר נמצא סרט צילום מתאים. ב. מכשיר הצילום יובא על ידי המבקר ויבדק על ידי סוהר. ג. מנהל בית הסוהר יפטור מבקר מבדיקת מכשיר הצילום שברשותו אם ראה כי בדיקה כאמור אינה נחוצה ועריכת הבדיקה תגרום לפגיעה בכבודו של המבקר או בפרטיותו. אסיריםבית סוהר / כלאהצעות חוק