הצעת חוק צמצום היתר להאזנת סתר

הצעת חוק האזנת סתר (תיקון - צמצום ההיתרים להאזנת סתר למניעת עבירות וגילוי עבריינים), התשס”א-2001 מספר ההיתרים להאזנת סתר הניתנים על ידי מערכת המשפט בישראל למניעת עבירות ולגילוי עבריינים בישראל, הגיע בשנה האחרונה למספרם בבריטניה כולה, המונה כ-58 מליון תושבים - פי 9 ממספר התושבים בישראל. האזנות סתר לקווי טלפון, לתקשורת מחשבים ולשיחות שאינן מתקיימות ברשות הרבים, פוגעות באורח חמור בזכותם הבסיסית של אזרחים במדינה דמוקרטית לפרטיות, ויש לצמצמן למינימום הדרוש על מנת להגן על הציבור. מטרתה של הצעת החוק להבטיח כי היתרים להאזנות מסוג זה יינתנו על ידי מערכת המשפט רק כאשר קיימת סכנה לביצוע פשעים חמורים כגון פגיעה בביטחון המדינה, רצח וסחר בסמים - ובכך לאזן בין הזכות לפרטיות לבין ההגנה על שלום הציבור. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ח' בסיון התשס"א - 30.5.2001 1. בחוק האזנת סתר התשל"ט-1979, בסעיף 6 - (1) בסעיף קטן (א) במקום "לחקירה או למניעה של עבירות מסוג פשע, או לגילוי או לתפיסה של עבריינים שעברו עבירות כאמור, או לחקירה לצרכי חילוט רכוש הקשור בעבירה שהיא פשע", יבוא "לחקירה או למניעה של עבירת רצח, עבירה שיש בה סכנה לפגיעה בביטחון המדינה, או עבירה של עסקת סמים כהגדרתה בפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973". (2) בסעיף קטן (ה), במקום "התקופה לא תעלה על שלושה חודשים מיום נתינת ההיתר; ההיתר ניתן לחידוש מפעם לפעם" יבוא "התקופה לא תעלה על שלושים יום מיום נתינת ההיתר; ההיתר ניתן לחידוש, ובלבד שהתקופה המצטברת לא תעלה על תשעים יום בשנה". (3) בסעיף קטן (ו), אחרי "דין וחשבון ליועץ המשפטי לממשלה" יבוא "ליועץ המשפטי לממשלה ולועדה משותפת של ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת ולועדת הפנים של הכנסת". (4) בסעיף קטן (ז), במקום "דין וחשבון לועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת" יבוא "דין וחשבון לועדה המשותפת לועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת ולועדת הפנים של הכנסת". 2. סעיף 7 לחוק - יימחק. 3. בסעיף 9ב בפסקה (ג), בסופה יבוא "והדבר ייעשה בפיקוח של ועדה משותפת לועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת ולועדת הפנים של הכנסת". האזנת סתרהצעות חוק