הצעת חוק קנסות לעסקים שמוכרים אלכוהול

הצעת חוק רישוי עסקים (תיקון - קנסות), התשס”א-2001 מקומות רבים מוכרים משקאות משכרים ללא רשיון עסק או שאינם עומדים בתנאי הרשיון שנקבעו להם. כיום אין אפשרות בידי הגורמים המוסמכים לכך - רשות הרישוי (הרשות המקומית) ומשטרת ישראל לטפל בנושא באופן מיידי. הטלת קנסות מיידיים ומשמעותיים תשמש כגורם הרתעה ותועיל באכיפה ובפיקוח. הכספים שייגבו באמצעות הקנסות יופנו בחלקם לקופת העירייה למימון האכיפה והפיקוח וחלקם השני יופנה לגורמים האחראים לטיפול, מניעה והסברה. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ו' בטבת התשס"א - 1.1.2001 1. בחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, בסעיף 23, בסופו יבוא: "(ג) רשות הרישוי באישור קצין משטרה רשאים יהיו להטיל קנס מיידי אם נוכחו לדעת כי עסק מוכר משקאות משכרים ללא רשיון או שמפר את תנאי הרשיון שניתנו לו. (ד) קנס כאמור בסעיף קטן (ג), שלא שולם במועדו, יחולו על גבייתו הוראות פקודת המסים (גביה). (ה) תשואת הקנס תשמש הן לאכיפה ופיקוח בידי רשות הרישוי והן לצורכי הסברה, מניעה וטיפול." משקאות משכרים / אלכוהולקנסהצעות חוק