הצעת חוק שלילת פיצויים פיטורים כספי פנסיה

הצעת חוק פיצויי פיטורים (שריון כספי פנסיה), התשס”א-2001 חוק פיצויי פיטורין, התשכ"ג-1963 נועד להבטיח זכויות עובדים לקבלת פיצויי פיטורין מהמעביד. סעיף 26 לחוק משריין סכומים ששולמו במקום פיצויי פיטורין, או שהופקדו לפי תנאי החוק או ששולמו לקופת גמל מפני החזרה, העברה, שעבוד או עיקול. סעיף זה מחיל דין שווה לעניין זה אף על כספים שהופרשו לקופת גמל לקיצבה, מתוך רצון לשריין אף את הכספים שהופרשו להבטחת זכויות פנסיה של עובדים. ואולם, אי בהירות קיימת לגבי הניסוח של סעיף 26 (א) (2) לחוק, הואיל והוא אינו יוצר שיוויון בין פיצויי פיטורין לבין כספי פנסיה במקרה של פטירת מעביד, פשיטת רגל או פרוק. אמנם נאמר כי במקרים כאלה הכספים המיועדים לתשלום פיצויי פיטורין או פנסיה אינם חלק מנכסי המעביד, אך התנאי שבסיפא של הסעיף האמור קובע כי האמור יחול "במידה שתביעות העובדים לפי חוק לא סולקו". תביעות עובדים לפי חוק פיצויי פיטורים הן לפיצויי פיטורים בלבד ולכן מנוסח האמור בסיפא של סעיף 26 (א) (2) לחוק עולה חשש לכאורה כי מפרקי חברות או כונסי נכסים לפושטי רגל, אשר מילאו אחר מחויבותם לתשלום פיצויי פיטורין לעובדים, יטענו כי משעמדו בתנאי זה, קמה להם זכות לקבל לקופת הפרוק את הכספים שהופקדו להבטחת זכויות הפנסיה של העובדים. ברי כי יש להסדיר סוגייה זו ולעגן בחקיקה מפורשת כי כספי הפנסיה של עובדים לא יהיו חלק מנכסי מעביד במקרה של פטירתו, פשיטת רגל או פרוק, לפי העניין, אלא שלאחר שכל העובדים, לרבות שאירהם, קיבלו את מלוא זכויותיהם הפנסיוניות. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ד' בתמוז התשס"א - 25.6.2001 תיקון סעיף 26 1. בחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963, בסעיף 26(א)(2) במקום "במידה שתביעות העובדים לפי חוק זה לא סולקו" יבוא "במידה שזכויות העובדים לפיצויי פיטורים או לקצבה לא שולמו במלואם, להם או לשאריהם, והכול לפי העניין". פיטוריםפיצוייםפנסיההצעות חוק