הצעת חוק תגמולים לאחר פטירת ניצול שואה

הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון מס’ 9) (תיקון - תגמול לאחר פטירת נכה), התשס”א - 2001 בשנת 1995 נכנס לתוקפו תיקון מס' 9 לחוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז - 1957, אשר, בין השאר, הוסיף לחוק את סעיף 11א. שענינו תגמול לבן זוג לאחר פטירת נכה, ואולם בשל שיקול תקציבי הוחל התיקון רק על בני זוג של נכים אשר נפטרו לאחר תאריך פרסומו של תיקון מס' 9 (אוגוסט 1995). הוראת מעבר שרירותית זו יצרה אפליה בתוך קבוצת אלמני נכי רדיפות הנאצים. מוצע לתקן עיוות זה, לפחות באופן חלקי, ולקבוע כי הזכות לתגמול תינתן לאלמני נכים שנפטרו לאחר 31/12/1989. יש לציין כי בשל גילם המתקדם של הזכאים על פי הצעת חוק זו אין המדובר בקבוצה גדולה ולפיכך הנטל על תקציב המדינה לא יהיה כבד. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ח' בסיון התשס"א - 30.5.2001 1. בחוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון מס' 9), התשנ"ה- 1995, בסעיף 10(א), במקום הסיפה המתחילה במילים "ואולם הוראות סעיף 11א" יבוא "ואולם הוראות סעיף 11א לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 7 לחוק זה, יחולו לגבי נכה שנפטר לאחר יום ג' בטבת התש"ן (31 בדצמבר 1989)". ניצולי שואההצעות חוק