הצעת חוק תנאים במעצר ראשוני

הצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה- מעצרים) (תיקון - תנאים למעצר ראשון), התשס”ב-2001 לאחרונה רבו המקרים בהם נעצר אדם על פי חשדות מסוימים, אולם, במקרים רבים נמצא כי המעצר היה לשווא. במקרה כזה נוצרת פגיעה חמורה באדם חף מפשע, במיוחד לנוכח העובדה כי הוחזק במעצר יחד עם פושעים מועדים. הצעת חוק זו באה לתקן מצב זה ולאפשר לעצור שזה לו מעצר ראשון, תנאים מיוחדים לאור האפשרות שימצא חף מכל אשמה. הצעת חוק דומה בעיקרה של חבר הכנסת דוד אזולאי הונחה על שולחן הכנסת ה-15 ומספרה פ/1858. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום י"ט בחשון התשס"ב-5.11.2001 תיקון סעיף 8 1. בחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים), התשנ"ו-1996 בסעיף 8 - (1) בסעיף קטן (ב) הסיפא המתחילה במילים "ככל שתנאי" - תימחק ובסופו יבוא "כאשר תנאי המקום אינם מאפשרים החזקת העצור בנפרד, יועבר העצור לבית מעצר בו תתאפשר החזקת העצור בנפרד, או יועבר למעצר בית". (2) בסעיף קטן (ג) במקום "סעיפים קטנים (א) ו-(ב)" יבוא "סעיף קטן (א)" ובסופו יבוא "האמור בסעיף זה לא יחול על עצור במעצר ראשון". מעצרתנאי מעצרהצעות חוק