הצעת חוק תפקיד ממונה ביטחון

הצעת חוק ממוני ביטחון, התשס”א-2001 דברי - הסבר המציאות הבטחונית והמדינית הקשה השוררת בארץ זה שנים רבות, עיצבה דפוסי הגנה על הנפש והרכוש שקנו להם מקום של קבע בחיי היום יום. ביטוי מובהק למצב זה הוא יצירת תפקיד קצין הביטחון, להלן ממונה בטחון. תפקידו של ממונה בטחון מסועף והוא משתרע על פני תחומים מגוונים: אבטחת מידע, חיי אדם ורכוש, מתן שירותי שמירה ונטילת אחריות לביטחון מקום העבודה, אחזקה והתקנה של מערכות אחזקה ומתקני אבטחה ועוד. למרות הקשת הרחבה של התפקידים ורגישותם, לא נקבעו בחוק עד היום נוהלים וסדרי דין שיגדירו באופן חוקי ומחייב את מהות תפקיד ממונה הבטחון במסגרת החברה במדינה דמוקרטית. הצעת חוק ממונה בטחון תשס"א - 2001 מבקשת לסמוך את משרת ממונה בטחון על רגליים איתנות ולקבוע לו הלכות משפטיות מחייבות. מן הדין שממונה ביטחון יהיה כפוף לחוק שיבהיר את סמכויותיו, יסדיר את מינויו לתפקיד, יקבע כללי שיפוט ומשמעת ויתן לתפקיד תוקף מחייב. החוק המוגש לפניכם בא להחליף את המצב הנוכחי בו משמעות התפקיד אינה ברורה ומוגדרת או שמשתמעת לשתי פנים ויותר. בתנאים הביטחוניים הקשים והרגישים בהם אנו נתונים וכך גם בימים כתיקונים, תפקיד בעל סמכויות כממונה בטחון, חייב להיות מעוגן בחוק. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ה' באב התשס"א - 25.7.2001 פרק א': הוראות כלליות שופט בדימוס של בית המשפט המחוזי והוא יהיה היושב ראש; נציג השר לבטחון פנים; נציג שימנה ראש הממשלה. הוא אזרח ישראל ותושב ישראל; מלאו לו 25 שנים; הוא בעל תואר אקדמאי; הוא בוגר קורס פיקודי בצבא הגנה לישראל או באחת ממערכות הביטחון של המדינה; לדעת הועדה אין מניעה - מטעמים של בטחון הציבור או מטעמים של עברו, תכונותיו או התנהגותו של המבקש - להענקת רשיון; הוא עמד בבחינות ובהכשרה כפי שקבע השר לבטחון פנים. הוא כשיר מבחינה רפואית לביצוע התפקיד. הוא לא הורשע בביצוע עבירה שיש עמה קלון בחמש השנים שקדמו להגשת הבקשה. פרק ג': סמכויות ממונה בטחון 8. ממונה בטחון רשאי להורות לכל אדם לעשות מעשה או להימנע מעשותו כדי למלא אחר הוראות חוק זה. 9. ממונה בטחון רשאי להרחיק מהמקום בו הוא מבצע פעולות אבטחה כל אדם שנכנס, או מתכוון להיכנס אליהם ללא היתר. 10. ממונה בטחון יהיה רשאי לערוך חיפוש בלא צו חיפוש בגופו ובכליו של אדם הנמצא במקום בו הוא מבצע שירותי שמירה או המבקש להיכנס לתוכו, אם היה יסוד סביר לחשד שהוא מסתיר דבר שאסור לו להחזיקו, או שנלקח שלא כדין, או המהווה ראיה להוכחת ביצועה של עבירה או לקשר בין החשוד לביצוע העבירה ובלבד שחיפוש כאמור יעשה בהתאם לכללים הקבועים בפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ"ט - 1967. 11. ממונה בטחון יהיה רשאי לקבל לרשותו מציאה או רכוש שאין עליו תובעים, ובלבד שרכוש זה יועבר בהקדם האפשרי לידי המשטרה. 12. ממונה בטחון יהיה רשאי להשתמש בכוח סביר הדרוש למילוי תפקידו. 13. התוקף ממונה בטחון כשהוא ממלא את תפקידו כדין או המפריע לממונה בטחון בתפקידו או מכשילו בכך, רואים אותו כאילו עשה כאמור כלפי שוטר כמשמעותו בפקודת המשטרה (להלן - שוטר) ויחול עליו סימן ג' לפרק ט' של חוק העונשין, התשל"ז - 1977. פרק ד': שיפוט ומשמעת 14. (א) שר המשפטים, לאחר התייעצות בועדה ועם השר לביטחון פנים, יקבע בתקנות כללים בדבר אתיקה מקצועית של ממונה בטחון. (ב) שר המשפטים באישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת רשאי לקבוע בתקנות עיסוקים בהם לא יעסוק ממונה בטחון בנוסף לעיסוקו כממונה בטחון. 15. (א) שר המשפטים ימנה שופט שיהיה יושב ראש ועדת משמעת; יושב ראש הועדה ימנה את שאר חבריה מתוך רשימה של קציני בטחון ומתוך רשימה של אנשים שאינם קציני בטחון, שערך אותן שר המשפטים. (ב) על ועדת המשמעת יחולו סעיפים 8 עד 11 לחוק ועדות חקירה, התשכ"ט - 1968. 16. היועץ המשפטי לממשלה רשאי למנות בודק לבדוק ענין הנוגע להתנהגותו של ממונה בטחון; לבודק כאמור יהיה הסמכויות של קצין משטרה בדרגת סגן נציב האמורות בסעיף 2 בפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות), ודין עדות שניתנה בפניו כדין עדות הנמסרת לפי הפקודה האמורה. 17. קובלנה על ממונה בטחון תוגש לועדת המשמעת מטעם היועץ המשפטי לממשלה או מטעם הועדה, בין מיזמתם ובין על פי תלונות אדם אחר; קובל רשאי למנות אדם - דרך כל או לעניין מסוים - לייצגו ולטעון בשמו בפני ועדת המשמעת. 18. (א) הוגשה קובלנה על ממונה בטחון ומצאה ועדת המשמעת - לאחר שנתנה לו הזדמנות להגונן - כי הפר הוראה מהוראות חוק זה או כלל מכללי האתיקה המקצועית שנקבעו לפי סעיף 8, או שהוא אשם בהתנהגות אחרת שאינה הולמת את המקצוע, רשאית היא להחליט על אחת מאלה: (1) להתרות בו; (2) לנזוף בו; (3) להתלות את רשיונו לתקופה קצובה שלא תעלה על שלוש שנים; (4) לשלול ממנו את רשיונו ולפסלו מקבלת רשיון חדש לתקופה קצובה או לצמיתות. (ב) בנוסף על האמור בסעיף קטן (א) רשאית ועדת המשמעת: (1) לחייב את החוקר הפרטי בתשלום הוצאות ההליכים, אם שוכנעה שנקט באמצעי הגנה טרדניים או קנטרניים; (2) לחייב מתלונן בתשלום הוצאות ההליכים לקצין הביטחון בסכום שתקבע אם ממונה הבטחון זוכה והועדה מצאה שהתלונה הוגשה בקלות-ראש או לשם קנטור או ללא יסוד. 19. (א) דיון משמעתי לפי חוק זה, אין בו כדי לעכב או לבטל דיון בפלילים בשל אותו מעשה או מחדל. (ב) הואשם ממונה בטחון בשל מעשה או מחדל המשמש עילה גם לדיון בפני ועדת משמעת לפי חוק זה, רשאית ועדת המשמעת להפסיק את דיוניה עד למתן פסק דין סופי בפלילים. 20. הוגשה לועדת המשמעת קובלנה נגד ממונה בטחון, רשאית היא, אם ראתה שחומרת הענין וטובת הציבור מחייבים זאת, להתלות רשיונו עד לסיום הדיון; לא נסתיים הדיון תוך שלושה חודשים מיום התליית הרשיון - בטלה ההתליה אלא אם האריכה בית המשפט המחוזי. פרק ה': הוראות שונות 21. תקפו של רשיון הוא לשנתיים והוא יחודש מדי שנה עם תשלום האגרה השנתית, אלא אם מצאה הועדה שלא התקיים תנאי מהתנאים לקבלת הרשיון. 22. (א) סירוב הועדה לתת או לחדש רשיון לפי חוק זה, וכן החלטה של ועדת משמעת בקובלנה לפי חוק זה, ניתנים לערעור מטעם הנאשם והקובל בפני בית המשפט המחוזי; סדרי הדיון בערעור ייקבעו בתקנות. (ב) החלטת ועדת משמעת המחייבת מתלונן בהוצאות לפי סעיף 18(ב)(2) ניתנת לערעור מטעם המתלונן בפני בית משפט. 23. העובר על הוראות סעיפים 3, 7 ו-8, דינו - מאסר שנה או קנס; הורשע ממונה בטחון בעבירה לפי חוק זה רשאי בית המשפט, בנוסף לכל עונש אחר לצוות כי רשיונו של קצין הביטחון ישלל או יותלה לתקופה שנקבע. 24. השר לבטחון פנים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו, לרבות בדבר (1) אגרות רישוי; (2) דרכי הכשרה; (3) סדרי הדין של ועדת המשמעת; (4) תעריף מכסימלי לשכר של ממונה בטחון. 25. (א) ועדה תשקול - על אף האמור בסעיף 3, אזרח או תושב ישראל שערב תחילתו של חוק זה עסק כממונה ביטחון או קצין בטחון, רשאי להמשיך ולעסוק כממונה בטחון - גם ללא רשיון - במשך שנתיים נוספות מיום תחילתו של חוק זה. (ב) מי שגילו מעל 50 שנה או שהינו בעל השכלה אקדמית מלאה והוכיח, להנחת דעתה של הועדה, כי עסק כממונה בטחון או כקצין בטחון בשלוש השנים שקדמו לתחילתו של חוק זה, רשאית הועדה לפטור אותו מן הבחינה. (ג) מי שהוכיח, להנחת דעתה של הועדה, כי עסק כממונה ביטחון או כקצין בטחון כעיסוק עיקרי, בחמש השנים האחרונות לפני כניסתו לתוקף של חוק זה. (ד) בקשה לפטור כאמור בסעיפים קטנים (ב) ו-(ג) תוגש לועדה, בכתב, עד (ה) הוראות סעיף 23 יחולו על בקשה לפי סעיף זה. 26. תחילתו של חוק זה ביום ____. עובד אבטחה (מאבטח)ענף השמירההצעות חוק