הצעת חוק תשלומי איזון בפירוק שיתוף

הצעת חוק המקרקעין (תיקון - תשלומי איזון בפירוק שיתוף), התשס”א-2001 סעיף 40 לחוק המקרקעין מאפשר פירוק שיתוף בדרך של מכירת המקרקעין. הסעיף אינו מאפשר לבית המשפט למנוע ניצול לרעה על ידי שותפים המבקשים את הפירוק כאשר כוונתם היא להביא לכפיית מכירה על שותף אחר והם מתכוונים לרכוש את המקרקעין ולפגוע בזכויותיו. על כן מוצע לאפשר לבית המשפט שיקול דעת לפצות בדרך של תשלומי איזון, שותף, הנאלץ למכור את חלקו בנסיבות שכאלה. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום כ"ה בתמוז התשס"א - 16.7.2001 1. בחוק המקרקעין התשכ"ט-1969 בסעיף 40, בסופו יבוא: (ג) על אף הוראות סעיפים קטנים (א) ו- (ב) רשאי בית המשפט לחייב שותף או שותפים שביקשו את פירוק השיתוף ובחרו שלא למכור את חלקם, בתשלומי איזון לשותף או לשותפים שמכרו את חלקם על פי פסק הדין; תשלומי איזון אלה יכללו את כל הוצאות הפירוק החלות על השותף שמכר את חלקו, את כל תשלומי החובה ששילם בשל המכירה, את ערך הרווח היזמי שנשלל מן המוכר וכן הוצאות כלליות שיפסקו על ידי בית המשפט. 2. הוראות סעיף קטן (ג) יחולו על כל פסק-דין לפירוק שיתוף שיינתן לאחר תחילתו ועל כל פסק דין לפירוק שיתוף שביצועו טרם הושלם ביום תחילתו. פירוק שיתוףהצעות חוק