הצעת חוק תשלומים עבור תלמידי חוץ

הצעת חוק לימוד חובה (תיקון - תשלומים עבור תלמידי חוץ), התשס”א-2001 חוזר מנכ"ל משרד החינוך (נ"ט 1 א') קובע נוהל לגבי תשלום רשויות מקומיות בכל הנוגע לתלמידי חוץ. בהתאם לנוהל, "הרשות המקומית מופקדת על מתן פתרון חינוכי לתושביה על ידי קיום מוסד העונה על צורכי שכבת הגיל והזרם החינוכי הנדרש... לא נמצא פתרון חינוכי לתלמיד, כאמור לעיל, יתבטא קיום חובתה של הרשות המקומית במתן אישור לתלמיד ללימוד מחוץ לישוב ובתשלום עבור תלמידי חוץ עבורו לרשות הקולטת." בהתאם לחוזר זה, רשאית רשות מקומית הקולטת בתחומה תלמידים מרשות מקומית אחרת, לגבות מהרשות השולחת תשלום בעד החלק היחסי של הוצאות החינוך הבסיסיות לתלמיד. הוראה זו משתמעת מחוק לימוד חובה, התש"ט-1949, הגם שאינה מעוגנת בו במפורש, וזאת בשונה מהקבוע בחוק חינוך מיוחד, התשמ"ח-1988, המסדיר את הנושא לגבי מוסדות לחינוך מיוחד. בחוזר מנכ"ל מרכז השלטון המקומי, נקבעו תעריפים לתשלומים עבור תלמידי חוץ כאמור, אולם הוראה זו חלה על החינוך הרשמי בלבד, ונאמר במפורש כי "בחינוך המוכר שאינו רשמי איו חובה על הרשות המקומית לשאת בהוצאות התשלום." זאת למרות שמשרד החינוך ממליץ כי השיפוי ייעשה גם כשרשות חינוך מקומית שולחת תלמיד חוץ לבית ספר של המגזר החרדי, הגם שלא קיימת לכך חובה חוקית. להבחנה זו אין ביסוס חוקי, והיא יוצרת אפליה ברורה בין סוגי מוסדות החינוך. לפיכך, מוצע כי בכל מקרה בו רשות חינוך מקומית שולחת תלמידים לתחומי רשות אחרת בשל העדר מסגרת חינוכית מתאימה עבורם, תשתתף הרשות השולחת בחלק מהוצאות מוסד החינוך בו לומדים התלמידים ואשר מתאים לזרם החינוכי שלהם, בתעריפים שיקבעו ע"י שר החינוך, באישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ב' בניסן התשס"א- 26.3.2001 1. בחוק לימוד חובה, התש"ט - 1949, אחרי סעיף 7 יבוא: 7א. (א) רשות חינוך מקומית, שאין בתחומה מוסד חינוך המתאים לגילו או לזרם החינוכי של התלמיד (להלן-הרשות השולחת), והתלמיד לומד בתחום שיפוטה של רשות חינוך מקומית אחרת (להלן-הרשות הקולטת), תשתתף הרשות השולחת בהוצאות החינוך של הרשות הקולטת בעבור כל תלמיד כאמור, בהתאם לתעריפים שיקבע השר, באישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת. (ב) הוראות סעיף זה יחולו על מוסד חינוך ממלכתי או ממלכתי דתי, מוסד מיוחד לתלמידים קשי חינוך או בעלי מום, מוסד פטור, מוסד פרטי ומוסד רשמי." סוגיות בנושא בית ספרדיני חינוךהצעות חוק