בקשה לביטול עיקול זמני בסדר דין מקוצר

בבקשה לצו עיקול זמני, על המבקש לשכנע את בית המשפט בשני נתונים האחד, האם קיימות ראיות לכאורה לעילת התביעה, ראה תקנה 362 לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד 1984 והשני האם המבקש הצביע על ראיות לכאורה על קיום חשש סביר, שאם לא ינתן צו העיקול, לא יוכל המבקש לממש את פסק הדין לכשינתן, ראה תקנה 374 לתקנות. להלן החלטה בנושא בקשה לביטול עיקול זמני בסדר דין מקוצר: החלטה 1. המבקשת הגישה תביעה כספית בסדר דין מקוצר, בסך של 190,270 ש"ח. כנגד שני נתבעים , נתבע מס' 1 וכנגד המשיב . במסגרת תביעה זו הוגשה בקשה לצו עיקול זמני, כנגד המשיב, אשר התקבלה במעמד צד אחד. המשיב הגיש בקשה לבטל צו זה. 2. העובדות כפי שמופיעות בכתב התביעה. המבקשת מפעילה מוסך מרכזי לרכב המיובא מיפן ומקוריאה וכן מפעילה סוכנות למכירת רכבים. נתבע 1 הוא בעל מניות ומנהל של חברת מאירי הפקות ואירועים בע"מ (להלן "מאירי הפקות"). המבקשת הלוותה לו באופן אישי סך של 126,270 ש"ח , עד להחלטה , האם לרכוש 50% מהון המניות של 'מאירי הפקות'. המשיב ערב כלפי המבקשת לתשלום הלוואה זאת. 3. לאחר מכן נערך הסכם כוונות, צורף נספח א', ועל פיו המבקשת הלוותה לנתבע 1 סכום נוסף של 64,000 ש"ח, אשר אף הוא נרשם כהלוואת בעלים. הוסכם כי הסך של 64,000 ש"ח יוחזר למבקשת עד 5.2.05 והסכום של 125,270 ש"ח יוחזר עד 15.2.05.המשיב אף ערב להחזר לסכום זה. 4. לטענת המבקשת, בסמוך ל12.12.04, פנה נתבע 1 וביקש לשנות ולבטל סעיפים שונים בהסכם הכוונות, בשל העובדה שהוא רצה להצטרף למיזם שהוקם באותה עת ועסק בתחום הספורט המוטורי 'פרי סטייל'. לפיכך נחתם בין הצדדים כתב ויתור, על פיו ויתרה המבקשת על זכותה לרכוש 50% ממניות 'מאירי הפקות'. צורף 'כתב ויתור - נספח ב'. על פי נספח ב', על נתבע 1 להשיב למבקשת את הכספים שהלוותה לו, לטענתה,הנתבע 1 לא פרע את ההלוואות ואף המשיב לא מלא אחר ערבותו. 5. הטענות המועלות בבקשה להטלת עיקול. לטענת המבקשת נודע לה, כי כנגד המשיב מתנהלות תביעות כספיות רבות והוא חב כספים רבים. כנגד המשיב נפתח תיק הוצל"פ 016826796 וכן מתנהלת נגדו תביעה בסך של למעלה מ- 4 מליון ש"ח ועוד תביעות נוספות. כמו כן נודע למבקשת, כי הוא משתמש בחשבונות של אחרים, על מנת להתחמק מנושיו. 6. למבקשת יש חשש כי לנוכח הקשיים הכלכליים אליו נקלע המשיב, הוא לא יוכל לעמוד בהתחייבויותיו כלפי המבקשת, אם לא יוטלו העיקולים. 7. טענות המשיב מדובר בתביעה שיקרית , אשר מטרתה להוציא ממנה כספים שלא כדין. לא מתנהלות כנגד המבקש תביעות, למעט תיק ההוצאה לפועל הנ"ל, אשר בגינו הוא שילם כבר סכום נכבד. התביעה הנוספת המצויינת בבקשה הסתיימה לפני שנים,בפשרה. המשיב מכחיש את הטענה כי הוא מסתתר מנושיו וכי הוא מבריח נכסים. לטענתו, הוא השקיע סך של 190,270 ש"ח ביחד עם המבקשת בחב' מאירי הפקות , ובנוסף הוא השקיע עוד סך של 40,139 ש"ח. המבקשת השקיעה סך של 150,131 ש"ח בלבד. צורף כרטיס לקוח , נספח א'. בנוסף ויתר נתבע 1 ,על סך של 47,237 ש"ח בהתאם להסכם הכוונות, אשר מומן מחצית על ידו בסך של 23,618 ש"ח ומכאן שהמבקשת מימנה סך של 126,513 ש"ח בלבד. חב' מאירי הפקות התכוונה להתקשר בהסכם עם איצטדיון יד-אליהו, בפרוייקט ספורט בשם 'פריי סטייל' ולשם כך נדרש סכום נוסף של 400,000 ש"ח. 8. לשם כך הצטרפו שני משקיעים נוספים לפרוייקט וסוכם שהמבקשת תוותר על הסעיפים המגבילים המופיעים בהסכם הכוונות. לכן נחתם הסכם כתב הויתור. סוכם, כי אם לא ייחתם הסכם עם המשקיעים ,תעמוד ההתחייבות להחזרת הכספים למבקשת בעינה. מאחר ונחתם הסכם ,תורגמו כספי המבקשת למניות שיוחזקו בנאמנות על ידי חב' מאירי הפקות. 9. בתאריך 12.12.04 , נחתם הסכם עם המשקיעים הנוספים כשמחיר למניה נקבע הסך של 1,481.4 ש"ח.צורף ההסכם, נספח ב' - הסכם כוונות,לבקשה לביטול. המשיב השקיע בסה"כ סך של 335,000 ש"ח. סוכם על הקצאת מניות , כמפורט בתצהיר, למבקשת הוקצו 85 מניות שהן בערך נקוב של 125,513 ש"ח המוחזקות בנאמנות על ידי חב' מאירי הפקות. הפרוייקט פריי סטייל לא הצליח, לפיכך טוען המשיב, כי המבקשת מתנערת מההסכם וסרבה לקבל את המניות והחליטה להגיש את התביעה. 10. לטענת המשיב, דין התביעה להידחות, מאחר והמבקשת לא הגישה תביעה כנגד חב' מאירי הפקות, והוא רק ערב. 11. מסקנות בבקשה לצו עיקול זמני, על המבקש לשכנע את בית המשפט בשני נתונים האחד, האם קיימות ראיות לכאורה לעילת התביעה, ראה תקנה 362 לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד 1984 להלן ("התקנות") והשני האם המבקש הצביע על ראיות לכאורה על קיום חשש סביר, שאם לא ינתן צו העיקול, לא יוכל המבקש לממש את פסק הדין לכשינתן, ראה תקנה 374 לתקנות. 11. המבקשת חתמה על נספח א' - הסכם כוונות, בו נקבע כי היא מלווה לנתבע 1 , סך של 126,270 ש"ח בנוסף תלווה סך של 64,000 ש"ח, אשר ירשמו כהלוואת בעלים בחברת מאירי הפקות. בסעיף 3 להסכם נקבע, כי חתימתם האישית של נתבע 1 והמשיב על ההסכם משמשת ערבות אישית של כל אחד בנפרד על כל הסכום להחזר ההלוואות למבקשת . כמו כן הוסכם כי חב' מאירי הפקות אשר הוציאה חשבונית למבקשת על סך של 47,237 ש"ח תוותר על חוב זה. בנספח ב', שהוא כתב ויתור, נכתב כי סעיפים 1,4,6,7,8,9,10,12, של הסכם הכוונות אינם תקפים עוד,וסעיפים 2,3,5,11 נשארים על כנם. סעיף 2 הוא סעיף ההלוואות של המבקשת לנתבע 1 ולמשיב. סעיף 3 הוא סעיף הערבות של נתבע 1 ושל המשיב להחזר ההלוואות למבקשת. סעיף 5 הוא סעיף הויתור של מאירי הפקות על חוב של המבקשת בסך של 47,237 ש"ח. סעיף 11 מתייחס להכנסות שטרם נתקבלו מחברות אחרות בבעלות נתבע 1 שיופקדו בחב' נוספת של נתבע 1. 12. טענת המשיב, כי המבקשת הסכימה לקבל מניות בפריי סטייל, כתמורה להלוואות שנתנה, אינה מעוגנת בשום הסכם, עליו חתומה המבקשת. היא לא היתה צד להסכם המייסדים, שצורף לבקשת המשיב. על הסכם זה חתומים ארבעה מייסדים: 1)חב' מאירי הפקות 2) המשיב 3) עופר עזוז 4)קניון עמיחי. החברה תקרא פריסטייל ספורט מוטורי (מאירי) בע"מ. 1,000 המניות של החברה יחולקו בין ארבעת המייסדים הללו. לא נאמר דבר לענין העברת 85 מניות למבקשת , אשר תוחזקנה בנאמנות על ידי חב' מאירי הפקות, כטענת המשיב. לפיכך, נופלת הגירסה המועלית על ידי המשיב בדבר מניות בפריי סטייל שהמבקשת, כביכול, הסכימה לקבל עבור ההלוואות שנתנה לנתבע 1 בערבות המשיב. גירסת המבקשת עומדת בעינה, היא הלוותה כספים לנתבע 1 בערבות המשיב, ובהתאם להסכם הכוונות, היא זכאית לקבל כספים אלה בחזרה. 13. לענין החשש שיש למבקשת. נראה שהחשש מבוססס. כנגד המשיב תלוי ועומד תיק הוצאה לפועל בסכום של למעלה מ- 200,000 ש"ח. כמו כן הוברר, כי התקבלה נגדו תביעה בסכום של 700,000 ש"ח . תחילה בערכאה נמוכה ופסק הדין אושר לאחרונה בבית משפט העליון. כמו כן הוברר כי המשיב מנהל את עניניו באמצעות חשבונות בנק של חברתו ואמו. כל זה מצביע על מצב כלכלי, אשר מצדיק את החשש המועלה על ידי המבקשת. 14. סוף דבר: העיקול ישאר על כנו. הבקשה לביטול העיקול נדחית. המשיב ישא בהוצאות שכ"ט ב"כ המבקשת בסך של 3,000 ש"ח בצרוף מע"מ ריבית והצמדה עד התשלום בפועל.עיקולעיקול זמניסדר דין מקוצר