פטור מהפקדת ערבון בשל חוב הוצאה לפועל

המבקש מבקש מבית המשפט לראות בחוב נשוא תיק ההוצאה לפועל, שהינו חובו של המשיב, כבטוחה לכיסוי הוצאות המשיב במידה והערעור ידחה. להלן החלטה בנושא פטור מהפקדת ערבון בשל חוב הוצאה לפועל: החלטה כללי- 1. בפני בקשה לפטור מהפקדת ערבון בסך של 7,500 ₪ עפ"י החלטה מיום 1.2.05. 2. המבקש מערער על פסק דינו של בית המשפט השלום בבית שאן (כבוד השופט אשר קולה) בת.א. 343/04 אשר ניתן ביום 7.12.04. 3. המשיב זכה במכרז לבניית אולם ספורט עבור המועצה המקומית יפיע. מר מראות תאופיק (נתבע מס' 1 נשוא פסק הדין עליו מערער המערער), זכה במכרז כקבלן משנה (להלן: "קבלן המשנה"). המערער נתבקש ע"י קבלן המשנה לבצע עבורו עבודות של התקנת מערכות גילוי אש ואזעקות לרבות רכישת ציוד. המערער נעתר לפנייתו של קבלן המשנה והכין עבורו הזמנת עבודה. קבלן המשנה שילם למערער בגין הזמנת העבודה בשלושה שיקים אשר רק אחד מהם נפרע והשניים האחרים חוללו. למרות הבטחות חוזרות ונישנות של קבלן המשנה כי יפרע החוב, לא עשה כן. ביום 27.8.00 נפגשו המערער, המשיב וקבלן המשנה. בישיבה זו סוכם כי המשיב יערוב אישית להתחייבויותיו של קבלן המשנה כלפי המערער וישלם לו את כל הכספים המגיעים למערער מקבלן המשנה. משלא שולמו למערער כל הכספים המגיעים לו מאת המשיב וקבלן המשנה, הגיש המערער כנגדם תביעה. פסק הדין חייב את קבלן המשנה ודחה את תביעת המערער כלפי המשיב. מכאן ערעורו של המערער אשר נסוב סביב השאלה: האם בהיות המשיב חייב כלפי המערער בערבות אישית ולאחר שקבלן המשנה הפר את התחייבותו כלפי המערער, ניתן לראות במשיב כחייב העיקרי, ביחד ולחוד כלפי הנושה. האם חייב המשיב למערער כערב כלפי חובו של קבלן המשנה למשיב. טענות המבקש 3. המבקש טוען כי הוא מנהל תיק הוצאה לפועל כנגד אשת המשיב אשר מספרו 5-03-05416-08 בלשכת ההוצאה לפועל בעכו (להלן - "תיק ההוצאה לפועל"). 4. המבקש טוען כי תיק ההוצאה לפועל נפתח בעקבות שיק שחולל, אשר מסר המשיב לידי המבקש לצורך סילוק חובו כלפיו. מקורו של החוב הינו התחייבות שנטל המשיב על עצמו לשלם את תמורתה של עבודה שביצע המבקש באולם הספורט ביפיע ואשר נבנה תחת פיקוחו של המשיב. 5. המבקש טוען כי אמנם מבחינה פורמלית, החייבת הינה אשת המשיב ואולם, המשיב לא הכחיש כי הוא בעל החוב, וכי פרע את חובו בשיק של אשתו של המשיב. 6. המבקש טוען כי סכום החוב למעלה מ-19,000 ₪. החייבת נשוא תיק ההוצאה לפועל (אשת המשיב) מנהלת תיק איחוד בלשכת ההוצאה לפועל בנצרת. המבקש טוען כי עד כה קיבל במסגרת תיק האיחוד סך של 674 ₪ בלבד. 7. המבקש טוען כי המשיב אינו מתכחש לחוב נשוא תיק ההוצאה לפועל, הגם שהינו על שם אשתו. 8. המבקש מבקש מבית המשפט לראות בחוב נשוא תיק ההוצאה לפועל, שהינו חובו של המשיב, כבטוחה לכיסוי הוצאות המשיב במידה והערעור ידחה. במידה והערעור ידחה, והמבקש יחויב בהוצאות, קיימת למשיב אפשרות להיפרע באמצעות קיזוז מהחוב נשוא תיק ההוצאה לפועל, קרי, הקטנת סכום החוב בתיק ההוצאה בגובה סכום הערבון. טענות המשיב 9. המשיב טוען כי המבקש טרם שילם ההוצאות שנפסקו נגדו עפ"י פסק הדין נשוא הערעור, וכי המשיב פתח תיק הוצאה לפועל כנגד המבקש לצורך גביית החובות. 10. המשיב טוען כי אין למבקש סיכויים להצליח בערעור מאחר ופסק דינו של בית משפט קמא מנומק וענייני והוא זה אשר התרשם מהעדים ומהעדויות אשר הובאו לפניו. 11. המשיב מבקש לדחות הבקשה ולחייב המבקש בהוצאות. לחילופין מבקש המשיב כתנאי להיענות לבקשת המבקש כי המבקש יחויב בהוצאות כאמור בפסק הדין. דיון ערובה אחרת 12. הפקדת העירבון נועדה להבטחת המשיבים שמא יצאו נפסדים בשל אי יכולתם לגבות את ההוצאות והיה ואלו יפסקו לטובתם. ראה בש"א 329/90 אברך נ' גרוגר ואח' ,פ"ד מד(2) ,386; ע"א 6517/00 בניטה ואח' נ' עמותת שערי ציון -דיור לקהל החרדי ואח' , תק-על 2000 (3), 2574. 13. המבקש בבקשתו טען כי פתח תיק הוצאה לפועל כנגד אשת המשיב, בגין שיק שמסר המשיב לידי המבקש לצורך סילוק חובו כלפיו. המבקש טוען כי המשיב לא הכחיש כי הוא בעל החוב הגם שפורמלית, החייבת הינה אשת המשיב. המבקש טוען כי סכום החוב בתיק ההוצאה לפועל מגיע למעלה מ-19,000 ₪. המבקש מבקש לראות בתיק ההוצאה לפועל כבטוחה לכיסוי הוצאותיו של המשיב ובמידה ואלה יפסקו לטובתו באם הערעור ידחה וכי המשיב יכול לקזז הוצאותיו מהחוב נשוא תיק ההוצאה לפועל בגובה סכום הערבון. 13. המשיב בתגובתו לבקשת המבקש לפטור מהפקדת ערבון, לא הכחיש את טענותיו של המבקש לעניין נסיבות פתיחתו של תיק ההוצאה לפועל וכן עובדת הטענה כי החוב הינו חובו של המשיב הגם שאשתו מופיעה כחייבת בתיק. המשיב אף לא הביע התנגדותו לראות בחוב נשוא תיק ההוצאה לפועל, כבטוחה להוצאותיו של המשיב באם אלה תפסקנה. משכך ניתן לראות בחוב של תיק ההוצאה לפועל כערובה להבטחת הוצאותיו של המשיב באם הערעור ידחה ואלה יפסקו לטובתו. סיכויי ערעור 14. אשר לסיכויי הערעור: מהודעת הערעור ונספחיה עולה שהשאלה העיקרית העומדת לדיון בערעור, לכאורה הינה שאלה שלא רק בעובדה אלא גם שבמשפט, היינו, האם לאור הפרשנות שניתנת לנספח ה' לכתב התביעה נשוא פסק הדין, אשר עניינו סיכום חשבונות והסדר תשלום עבור התקנת מערכות באולם ספורט יפיע, מיום 15.1.01, ניתן לראות בנסיבות העניין שכוונת הצדדים היתה שהקבלן הראשי/המשיב יערוב לכל חיובי קבלן המשנה כלפי התובע-המערער. לשאלה זו פנים לכאן ולכאן, ואין לומר שסיכויי המערער קלושים. 15. בהתחשב בכל האמור לעיל, אני מקבלת הבקשה לפטור מהפקדת ערבון.הוצאה לפועלחובערבון