מענק שנים עודפות מבטחים

1. מדובר בתביעה של גמלאי בנתבעת המלין על כך כי לא אושרה בקשתו להיוון 25% מקצבת הזקנה למשך 5 שנים בטענה כי בקשתו לא טופלה כראוי ונדחתה באיחור ולפיכך נגרם לו נזק כלכלי וחברתי. התובע תובע לקבל את ההיוון שזכאי לו ושהובטח לו. 2. הנתבעת דחתה התביעה וטענה כי פעלה כראוי על פי הוראות התקנון האחיד שהיה בתוקף במועד פרישתו של התובע (להלן: "התקנון"). נטען כי יש לדחות התביעה על הסף מחמת העדר כל עילה שכן תביעת התובע לקבלת ההיוון נוגדת את הוראות התקנון. הנתבעת הוסיפה בכתב הגנתה כי יש לדחות את התביעה גם מחמת העדר סמכות עניינית לדון בתביעת הנזיקין של התובע. הרקע העובדתי כפי שעולה מכתבי הטענות והנספחים 3. ביום 16/2/10 נשלח לתובע מכתב מקדים על ידי הנתבעת (להלן: "מבטחים") המפרט את זכאותו למשיכת כספים או לקבלת קצבת זקנה בעקבות זכאותו לפרישת ולקבלת פנסיה החל מ- 7/2010. נטען במכתב כי על מנת להבטיח תשלום קצבת זקנה במועד, יש להגיש בקשה מתאימה בסעיפי הקרן לא יאוחר מ-3 חודשים לפני שהגיע התובע לגיל זקנה. 4. פנייתו הראשונה של התובע למבטחים היתה במכתב מיום 29/8/10 בה ביקש מידע על הפנסיה הצפויה שלו ובתגובה נשלח אליו מכתב תשובה ב-6/9/10 כי הזכויות נקבעות על פי תקנון. 5. מבטחים קיבלה את בקשתו הפורמאלית של התובע לקבלת קצבת זקנה ביום 3/10/10, כאשר בטופס זה ביקש התובע לאשר לו היוון של קצבת הזקנה ל-5 שנים בשיעור של 25%. 6. על פי הוראות סעיף 16(א) לתקנון המועד לטיפול בבקשת קצבת זקנה עומד על 3 חודשים. 7. בטופס הבקשה לקבלת קצבת זקנה צוין בין היתר כי ידוע לו שעם קבלת קצבת הזקנה הראשונה לא יוכל עוד התובע לוותר על הקצבה או למשוך כספים שנצברו בחשבונו בקרן הפנסיה ולא יוכל עוד לבצע היוון של חלק מהקצבה. 8. ביום 5/10/10 ביקש התובע לזרז את הטיפול בבקשתו לקבלת הקצבה כך גם ביום 17/10/10 ולשלם לו לפחות מקדמה של 90% מהקצבה. שבוע לאחר מכן ביום 25/10/10 פנה פעם נוספת למבטחים בה ציין כי נאמר לו שפנייתו תענה תוך 30 יום עד 17/11/2010 וציין כי עובדה זו תגרום לו לפגיעה כספית נוספת. 9. ביום 26/10/10 השיב גיורא צור, נציג פניות הציבור של העמיתים בקרן הפנסיה הותיקה של מבטחים לתובע, כי בקשתו לקבלת פנסיה התקבלה בחודש 10/2010 ועל פי התקנון התשלום הראשון של הקצבה ישולם לו לא יאוחר מ-9 לחודש שלחודש השלישי לאחר החודש שבו הוגשה הבקשה לקבלת הפנסיה, ולכל המאוחר ב-9 לינואר 2011. (נספח ז' לתצהירו של גיורא צור). 10. את תשלום הפנסיה הראשון קיבל התובע ביום 9/12/10 לרבות הפרשים לתקופה רטרואקטיבית ממועד זכאותו. התשלום הנ"ל שולם לתובע חודש לפני המועד הנקוב בתקנון, היינו טרם עברו 3 חודשים ממועד הגשת הבקשה לקבלת קצבת זקנה. 11. ביום 5/1/11 שלח התובע מכתב בו הלין כי קיבל את הפנסיה, אך ללא היוון. 12. לאחר שבירר מר צור את תלונתו של התובע יצר עם התובע קשר טלפוני ביום 19/1/11 כדי להודיעו כי על פי הוראות התקנון לא זכאי להוון 25% מקצבתו מאחר וסכום הפנסיה החודשית היה 4,094 ₪ והיוון על פי בקשתו של התובע הוריד את שיעור הקצבה מתחת לשכר מינימום בניגוד להוראת תקנה 15 לתקנון (נספח יא ונספח יא(1) לתצהירו וסעיף 16 עד 18 לכתב ההגנה). במסגרת שיחה זו הודע לתובע כי אם ברצונו להוון חלק אחר מקצבתו קיימת אפשרות לעשות כן על פי בקשה שיגיש. בתגובה התובע קילל את גיורא צור (סעיפים 24-27 לתצהירו). עובדה זו לא הוכחשה על ידי התובע והתובע התנצל בחקירתו הנגדית בבית הדין (עמ' 8 לפרוטוקול מיום 27/12/11). 13. בתגובה פנה התובע במכתב נוסף מיום 19/1/11 וטען כי הסחבת שנקטה מבטחים גרמה לו לנזקים כספיים גדולים בלתי הפיכים. 14. ביום 26/1/11 נשלח מכתב מאת מבטחים לתובע בו צוין ההסבר על ההיוון האפשרי והתובע התבקש להודיע למבטחים איזה היוון רצוי לו. התובע לא ביקש כל היוון חלופי. 15. ביום 14/2/11 פנה התובע במכתב למנכ"לית של קרן מבטחים וציין כי מר גיורא צור לא התייחס למכתביו השונים, הלין על כך כי העובדה שלא אושרה בקשתו להיוון 25% מקצבתו גרמה לו הפסדים כספיים שכן נסמך על הבטחת מבטחים לאשר לו ההיוון ותבע לשלם לו מיד את הכספים על מנת לא לגרום נזק נוסף. על דרישה זו חזר במכתב למנכ"לית מיום 24/2/11. 16. ביום 2/3/11 השיב מר גיורא צור לתובע והפנה אותו למכתב קודם מיום 26/1/11 בו הבהיר כי מבטחים אינה יכולה לאשר לו היוון שתבע אלא באפשרותו לאפשר רק 5% מהפנסיה כדי ששיעור קצבת הפנסיה לא ירד משכר המינימום התקף במועד הפרישה. כן פורטו במכתב אפשרויות ההיוון פעם נוספת. 17. ביום 3/3/11 פנה התובע במכתב נוסף למנכ"לית הקרן וביקש תשובה אישית ממנה ולא ממר גיורא צור. 18. ביום 10/4/11 השיב לתובע שיקו לבני, מנהל אגף שירות ופניות הציבור וחזר על תוכן המכתבים של גיורא צור, לרבות האמור במכתבו מיום 2/3/11. העתק נשלח לגב' יעל אנדורן, המנהלת המיוחדת. 19. ביום 5/4/11 הוגשה התביעה הנוכחית לבית הדין. 20. התובע ציין בכתב תביעתו כי הובטח לו על ידי נציג מבטחים כי יקבל את כספי היוון (סעיף 10 לכתב התביעה) אולם מבטחים לא עמדה בהבטחה זו. עוד הוסיף כי לאור העובדה שהיה זקוק לסכום כסף גדול כדי לממן את נישואי בתו, העובדה שלא קיבל את כספי ההיוון עד 9/12/10 אילץ אותו לקחת הלוואה בשוק האפור בשיעור של 50,000 ₪ שכן לאור מצבו הקשה בבנק לא אושרה לו הלוואה, ועובדה זו גרמה לו נזק כלכלי רב. 21. במסגרת הדיון המקדמי חזר התובע וטען כי בשנת 2002 פיטרו אותו מעבודתו וחזר על בקשתו להוון 25% מהגמלה כפי שהובטח לו. מפרוטוקול הדיון עולה כי הנתבעת חזרה על גרסתה כי התקנון לא אפשר היוון של 25% אולם ביקשה לשקול השבת כל כספי הפנסיה של התובע שקיבל מיולי 2010 כאשר התובע לא התנגד באופן עקרוני (עמ' 1-2 לפרוטוקול מיום 20/6/11). 22. הצדדים לא הגיעו לידי הסדר באשר להשבת הכספים לתובע (היינו השבת המצב לקדמותו על מנת לאפשר לתובע משיכת הכספים מהקרן במקום קבלת קצבה חודשית) והמחלוקת נסובה באשר לשיעור הריבית וההצמדה שדרשה מבטחים מאת התובע על פיו יחזיר התובע את כספי הקצבה שקיבל לקרן ושיעור הפרשי הצמדה וריבית שישולמו לתובע על ידי הקרן עם משיכת כספי הפנסיה לאחר שישיב הכספים שקיבל. 23. לפיכך ביקש התובע לדון בתביעתו. התובע נחקר בבית הדין. מטעם הנתבעת הוגש תצהירו של גיורא צור והוא נחקר בחקירה נגדית על ידי התובע. התובע זימן לדיון את הגב' יעל אנדורן, אולם התובע לא השכיל להמציא הזמנה לעדה הנ"ל במסירה אישית כפי שביקש, שכן אינה עובדת במבטחים (ההזמנה התבקשה סמוך למועד הדיון ביום 19/12/11). הצדדים סיכמו טענותיהם בעל פה. דיון והכרעה 24. לאחר עיון בטענות הצדדים לרבות בפרוטוקול הדיון אנו בדעה כי התובע לא הוכיח הבסיס העובדתי על פי תקנון קרן מבטחים כי אכן היה זכאי להיוון 25% מקצבתו. מסקנתנו זו נתמכת בהוראות התקנון שצוטטו מפי הנתבעת ושהיו בתוקף במועד פרישתו של התובע ובמועד הגשת בקשתו לקבלת קצבת זקנה. 25. עוד נקדים ונאמר כי התובע לא הוכיח כי הובטח לו על ידי נציג מבטחים כי אכן יקבל את כספי ההיוון בתחילת דצמבר 2010. כמו כן לא השכיל להוכיח כי בעקבות הפרת ההבטחה נגרם לו נזק כספי כלשהוא. 26. בסעיף 15 א (4) לתקנון נקבע באשר לזכאות המבוטח לבקש במקביל עם הגשת הבקשה לקבלת קצבת זקנה, את היוון כקצבת זקנתו כי: "(2) חלק הקצבה המהוון לא יעלה על 25% מסכום קצבת זקנה ולא יפחת מ - 5% מסכום קצבת הזקנה. ... (4) "סכום קצבת זקנה לאחר ביצוע היוון לא יפחת משכר מינימום לחודש". 27. טענת הנתבעת כי במועד הגשת הבקשה שיעור קצבתו היה בסך של 4,049.49 ₪ ולכן הובא לידיעתו כי באפשרותו להוון רק 5% מהקצבה כדי לא לרדת משכר המינימום שהיה בתוקף באותה עת בשיעור של כ-3,850 ₪, לא נסתרה על ידי התובע. 28. בנוסף תקנה 16 לתקנון הקרן קובעת את המועד המאוחר ביותר בו נדרשת הקרן בתשלום קצבת הזקנה של מבוטח שהגיש בקשה לקבלת קצבת זקנה. על פי תקנה זו "...סכום קצבת הזקנה ישולם לפנסיונר לא יאוחר מהיום התשיעי של החודש העוקב לחודש הזכאות הראשון או היום התשיעי של החודש השלישי לאחר החודש בו הוגשה בקשה לקבלת קצבת זקנה, המאוחר מבין שניהם. במועד זה ישולם לפנסיונר מענק שנים עודפות וסכום מהוון - במידה והוא זכאי לכך". 29. על פי הפסיקה היחסים בין המבוטח לבין קרן הפנסיה נובעים מעצם החברות בתאגיד והתקנות של הקרן, מחייבות את החברה (היא הקרן) ואת חבריה כאילו נערכו על ידי כל אחד מהמבוטחים וכאילו הכילו התחייבות מצד כל המבוטחים ומצד החברה לקיים את כל הוראות התזכיר והתקנון. 30. באשר לתקנות קרן הפנסיה נקבע כי מדובר בחיובים מכוחו של חוזה המחייבים את החברה וחבריה ועל חיובים אלה חל חוק החוזים (חלק כללי) התשל"ג - 1973 לרבות חובת הגילוי בכפוף להוראת סעיף 12 ו-39 לחוק החוזים הקובעת חובת תום לב בעת משא ומתן ובעת קיום החוזה. חובת תום הלב שונה ממקרה למקרה. כל מקרה ונסיבותיו. כל מערכת יחסים ונסיבותיה. ככלל יצוין כי מושכלות ראשונים הם, כי על מערכת היחסים שבין קרן הפנסיה לבין מבוטחיה חלים כללים ונורמות התנהגות הדורשים מן הקרן חובת נאמנות מוגברת וכן חובת תום לב. (ראו בין היתר ע"ע 1341/01 רחל רפפורט - מבטחים, פד"ע לח 630). 31. במקרה הנדון התובע טוען כי הובטח לו על ידי מבטחים כי יקבל את סכום ההיוון בתאריך 12/2010 וטוען בתביעתו כי כך נאמר לו בשיחות טלפוניות עם המוקד הטלפוני של מבטחים. עוד טוען התובע כי גיורא צור הבטיח לו בכתב בתחילת דצמבר 2010 כי יקבל את כל כספו כולל היוון בתחילת חודש ינואר 2011 והוסיף כי על סמך הבטחה זו התחייב כספית ולא יכול היה לעמוד בהתחייבויותיו עובדה שגרמה לו הפסדים כספיים גדולים ולנזקים בלתי הפיכים. 32. לא הובא בפנינו כל תיעוד בכתב מטעם גיורא צור כי התחייב בשם הנתבעת בשלב כלשהוא לשלם לתובע במסגרת קצבת הזקנה גם את סכום ההיוון שתבע בתביעתו. ככל שעולה מהמוצגים שבתיק ביום 26/10/10 הודיע גיורא צור לתובע כי בקשתו התקבלה ב - 10/10/10 ועל פי התקנון התשלום הראשון ישולם לא יאוחר מ-9 בחודש שלחודש השלישי לאחר החודש שבו הוגשה בקשה לקבלת פנסיית זקנה. נטען כי מבטחים תעשה כל מאמץ לשלם את הפנסיה המגיעה לתובע בהקדם (נספח ז' לתצהיר גיורא צור). מכתב זה נשלח בתגובה למכתב של התובע מ- 25/10/10 בו טען כי נאמר לו על ידי נציגת שירות במוקד הטלפוני של מבטחים כי פנייתו תטופל תוך 30 יום אולם אין בכך כדי לקבוע כי הובטח לתובע במעמד זה קבלת ההיוון שתבע. 33. מבטחים טוענת בנקודה זו כי הינה מחויבת לפעול ולהעניק זכויות למבוטחיה אך ורק על פי הוראות התקנון במועד הפרישה, ולפיכך היוון הקצבה בשיעור שביקש התובע היה בניגוד להוראות התקנון ומשכך מבטחים לא יכולה היתה להוון את קצבתו כפי שביקש. כטענה חילופית טוענת מבטחים כי גם אם ניתנה לתובע הבטחה להוון קצבתו בהתאם לבקשתו, מדובר בטעות של פקיד ובהתאם להלכה הפסוקה טעות שכזו אינה יכולה ליצור לתובע זכויות יש מאין. דב"ע נג/ 6-1 קרן ביטוח פועלי בנין - דיגמי ששון פד"ע כה' 1 עמ' 546. 34. פרשנותו של התובע לשיחות ו/או למכתבים שמהם הסיק כי הובטח לו קבלת ההיוון אין בהן כדי ליצור לו זכויות בניגוד להוראות התקנון. ובנוסף לא הוכח כי אכן ניתנה הבטחה זו ממי שמוסמך ליתן אותה מטעם מבטחים. לרבות נציגי השירות במוקד הטלפוני. 35. לפיכך טענת התובע במכתבו מיום 5/1/11 כי נאמר לו במרכז המידע בטלפון שב-1/1/11 יקבל את ההיוון לא הוכחה ואין לראות בה כל התחייבות משפטית מחייבת. 36. גם אם הוכח כי גיורא צור הודיע טלפונית ביום לתובע 19/1/11 כי התובע אינו זכאי לקבלת ההיוון והודעה זו ניתנה לתובע מספר ימים לאחר תום 3 החודשים ממועד בו הוגשה הבקשה, אין בכך כדי לראות משום הפרת הוראות התקנון או עילה לקבלת ההיוון בניגוד להוראות התקנון. ככל שעולה מעיון בתכתובת שצורפה לכתב תביעתו של התובע וכן לתצהירו של גיורא צור, מבטחים דאגה ליידע את התובע כי עליה לבחון את בקשתו וכי על פי הוראות התקנון הינה רשאית לעשות כן למשך 3 חודשים עד לקבלת החלטה באשר לזכאותו לקבלת הגמלה ושיעורה. 37. לפיכך התובע לא השכיל להוכיח זכאותו לקבלת ההיוון מכל הטעמים שפורטו לעיל. התובע בכתב תביעתו ציין כי זוהי עילת התביעה. 38. למעלה מן הדרוש נציין כי גם אם ניתן להסיק כי התובע תובע פיצוי על התנהלות מבטחים כלפיו שגרמה לו נזק כספי, אנו בדעה כי התובע לא השכיל להוכיח גם עילה זו. לאור השתלשלות העניינים שפורטה לעיל לא הוכח כי מבטחים פעלה בניגוד להוראות התקנון או כי פעלה בחוסר תום לב, כפי שנטען כלפיה על ידי התובע . 39. מחקירת התובע בפנינו עולה כי אין בידו כל מסמך או טענה מהם ניתן להסיק כי התנהלות מבטחים גרמה לו נזק כספי כלשהוא. התובע לא הוכיח ולו בראשית ראיה כי לווה כספים לרבות שיעורם מלבד אמירתו. התובע בחקירתו הנגדית הודה כי סבל ממצב של נזילות קשה ולא ממצב כלכלי קשה כפי שהתקבל הרושם מטענותיו העמומות במכתביו השונים עד שנדחתה בקשתו להיוון. התובע הודה בחקירתו כי היה זקוק לכסף מזומן בתאריך מסוים וסמך על מבטחים אולם לא הוכיח כי הובטח לו כי יקבל את סכום ההיוון. התובע תיאר את מצבו הכלכלי בחקירתו (עמ' 10 לפרוטוקול מיום 27/12/11) והעובדה כי בחר ללוות כספים בשוק האפור כטענתו, מעבר לעובדה כי טענה זו לא הוכחה, הרי אין לו להלין אלא על עצמו. בכל מקרה לא הוכח מפי התובע כי קיים קשר סיבתי עובדתי או משפטי בין לקיחת הלוואה שלא הוכחה לבין התנהלות הנתבעת במקרה הנדון. 40. לפיכך די בכך כדי לדחות את תביעתו של התובע לפיצוי בגובה ההיוון. 41. ובאשר לסמכות העניינית. גם אם יש לראות את תביעת התובע לפיצוי בגין התרשלות הנתבעת הרי מדובר בפסיקת פיצויי נזיקין ולאור הוראת סעיף 24 א(1) לחוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט - 1969 אין תביעה זו נמצאת בסמכותו העניינית של בית הדין (ראה גם ע"ע 407/05 שמואל לם - מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ פסק דין מיום 21/6/2006). 42. לפיכך ומכל שנאמר לעיל, דין תביעת התובעת להידחות. 43. באשר להוצאות ולשכ"ט עו"ד - בשל מעמדו של התובע כגמלאי לא מצאנו כל מקום לפסוק הוצאות ושכ"ט עו"ד לזכות הנתבעת במקרה הנוכחי. 44. כל צד רשאי להגיש ערעור בזכות לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים תוך 30 יום ממועד פסק דין זה 45. המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים באמצעות הדואר הרשום. ניתנה היום, כ' טבת תשע"ב, 15 ינואר 2012, בהעדר הצדדים. נציגת עובדים-שרית חן נציג מעבידים-יוסף סבג יהודית הופמן, שופטתסגנית נשיאה מבטחים (פנסיה)מענקמענק שנים עודפותפנסיה