ערעור על ועדה רפואית שקבעה 0% נכות

ערעור על ועדה רפואית שקבעה 0% נכות 1. לפני ערעור מכוח סעיף 123 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה - 1995 (להלן: "החוק"), על החלטת הוועדה הרפואית לעררים מיום 13.9.2011 (להלן - הוועדה), אשר קבעה כי בדרגת הנכות היציבה של המערערת לא חל כל שינוי בגין תאונה מיום 23.3.2004. בכך הותירה הוועדה את נכותה של המערערת בשיעור 0%. 2. הועדה שבה ודנה בעניינה של המערערת בעקבות פסק דין שניתן ביום 30.6.2011 בערעור קודם שהגישה המערערת (בל 31494-07-10) (להלן - "פסק הדין"). פסק הדין הורה לועדה להתייחס לבדיקת E.M.G. ולממצאיה ולהבהיר ולפרט האם אין בהם כדי להעניק למערערת נכות. תשומת לב הועדה הופנתה בענין זה לתלונות המערערת בדבר תחושות של זרמים. כמו כן נתבקשה הועדה להתייחס למכתבו של דר' עמיהוד במפורט ובמנומק, וכן להבהיר מדוע למרות שקבעה כי קיימת החמרה בטווח תנועות הכתף לא מצאה להעניק אחוזי נכות. העובדות הרלוונטיות 3. המערערת, ילידת שנת 1964, נפגעה בכתף ובצוואר בתאונת דרכים אשר הוכרה כפגיעה בעבודה ביום 23.3.2004. 4. ועדה לעררים מיום 6.2.2006 קבעה למערערת 0% נכות לצמיתות. על החלטה זו הגישה המערערת ערעור ועניינה הוחזר לוועדה הרפואית לעררים אשר התכנסה ביום 7.3.2007 והותירה את ההחלטה על כנה. 5. המערערת הגישה בקשה להחמרת מצב. ועדה רפואית מדרג ראשון מיום 14.9.2009 קבעה כי אין החמרה. 6. על החלטה זו הוגש ערר. וועדה רפואית לעררים מיום 9.3.2010 דחתה את הערעור. 7. על החלטה זו הגישה המערערת ערעור ועניינה הוחזר לוועדה הרפואית לעררים מכח פסק הדין. הוועדה הרפואית לעררים, בישיבתה מיום 13.9.2011, קבעה, כדלקמן: "הוועדה עיינה בפסה"ד מיום 30.6.2011 ומתייחסת אליו. מבחינה נוירולוגית - ממצאי הבדיקה הנוירולוגית היו תקינים. ממצאי בדיקת ה- EMG מתאריך 18.5.2009 שהעלו חשד ל.............. אינם תואמים את ממצאי הבדיקה הקלינית ולכן מהבחינה הנוירולוגית אין נכות. ... בקשר לנושא האורטופדי - הוועדה קראה את פסה"ד וביקשה לבדוק שוב את תנועות הצואר והכתף שוב אולם העו"ד סירבה בתוקף להתיר לנבדקת לעבור בדיקה אורטופדית. מכיוון שבבדיקה הקודמת התרשמנו שהנבדקת אינה משתפת פעולה באופן מלא נרשם מציגה הגבלה קלה שלא הצדיקה אז מתן נכות. הוועדה ביקשה לבדוק מחדש ........... ולאור הסירוב אין דרך אלא לאשר את קביעתנו הקודמת ולהוסיף 0 המקנה 0% נכות. ... הוועדה עיינה בחוות דעתו של ד"ר עמיהוד מתאריך 24.11.2009. הוועדה אינה מסוגלת להשוות את ממצאיה עם ממצאי בדיקתו של ד"ר עמיהוד מאחר והעו"ד אינה מאפשרת בדיקת הנפגעת. בוועדה נרשמו תנועות צואר מלאות ללא פירוט של זויות בתנועה ואין אפשרות להשוות דבר שלא ניתן לבדוק בשנית. (ההדגשות אינן במקור). לפיכך, נקבע כי אין החמרה במצבה של המערערת וכי שיעור נכותה עומד על 0% נכות. על החלטה זו הוגש הערעור שבפני. טענות הצדדים 8. בתחום הנורולוגי - לטענת המערערת, הוועדה ביצעה בדיקה קלינית חדשה למרות שעל פי פסק הדין נתבקשה להתייחס רק לבדיקת EMG ולממצאיה והיה עליה להבהיר במפורט ובמנומק האם אין בהם כדי להעניק לה נכות. עצם העובדה כי הוועדה לא מסבירה את ממצאייה הקליניים הקודמים מהווה סטיה מפסק הדין וטעות משפטית. עוד נטען כי הוועדה לא מתייחסת לתלונות המערערת בדבר תחושות של זרמים בניגוד לפסק הדין. כמו כן לא ברור על סמך מה קובעת הוועדה כי ממצאי הבדיקה היו תקינים זאת כאשר הוועדה עצמה כותבת שעקב כאבים היא לא יכולה לבצע את מלוא הבדיקה. 9. בתחום האורטופדי - בהתאם לפסק הדין נתבקשה הוועדה להתייחס למכתב הרפואי של ד"ר עמיהוד במפורט ובמנומק כאשר לא הייתה כל הנחייה בפסק הדין לערוך בדיקה אורטופדית נוספת. העובדה שהוועדה לא מילאה את תפקידה בדרג הראשון (אי פירוט הממצאים הקליניים שמצאה בבדיקתה) אינה סיבה לאפשר לוועדת הערערים לדון בעניינה כאילו היא יושבת לראשונה ומבצעת בדיקה קלינית חדשה. על הוועדה היה להסביר כיצד ממצאיה הקליניים עומדים אל מול ממצאיו של ד"ר עמיהוד כאשר הוועדה אומרת, למעשה, כי היא אינה יכולה לעשות כן שכן הוועדה בישיבתה הראשונה פעלה באופן רשלני ולא פירטה כפי שהייתה אמורה לפרט את הטווחים ולפיכך הוועדה מבקשת, ללא אישור מבית הדין, להפוך את עצמה לוועדה חדשה, שבודקת מחדש ומגיעה למסקנות חדשות. לכן, הדבר מהווה טעות משפטית, שכן במקרה בו הוועדה אינה מסוגלת למלא אחר הוראות פסק הדין, יש לעצור את הדיון ולבקש לקבל הנחיות מבית הדין. 10. ב"כ המשיב טענה, לגבי התחום הנוירולוגי, כי הוועדה ביצעה בדיקה קלינית ושבה וציינה ירידה בתחושה ללא חלוקה אנטומית. הוועדה מציינת כי ממצאי בדיקתה הנורולוגית היו תקינים וכי ממצאי בדיקת EMG שהעלו חשד לממצא אינם תואמים את ממצאי הבדיקה הקלינית. יש בכך כדי למלא אחר דרישות פסק הדין ולהוות הנמקה מספקת וברורה למסקנה כי מבחינה נורולוגית אין נכות. 11. בעניין האורטופדי - הועדה הייתה צריכה, כעולה מפסק הדין, להתייחס במפורט למכתבו של ד"ר עמיהוד. לפיכך היה על הוועדה למעשה להשוות בין ממצאים קליניים שלה, לבין הממצאים הקליניים של ד"ר עמיהוד. בנסיבות אלו, ומאחר ובפרוטוקול הקודם של ועדת הערערים לא נרשמו ממצאים קליניים של טווח תנועות בצוואר, היה על הוועדה לבצע בדיקה קלינית, על מנת לקיים את הוראות פסק הדין. 12. העובדה כי ממצאים קליניים לא נרשמו בישיבה הקודמת של הוועדה, עולים מפסק הדין והיו ידועים כבר בהליך הקודם. למרות העדר רישום זה, לא נפסל הרכב הוועדה ופסק הדין החזיר את העניין לאותו הרכב להתייחסות המלאה למכתבו של ד"ר עמיהוד. בנסיבות אלו, אין כל פגם בכך שהוועדה ביקשה לבצע בדיקה קלינית על מנת שיהיו בפניה ממצאים מפורטים ומספריים, שכן ברור שלא מצופה מהוועדה שתזכור את המדידות מבדיקה קודמת שלא נרשמו בפרוטוקול. 13. הסירוב לבדיקה אורטופדית נוספת ובמיוחד לאחר שניתנה הסכמה לבדיקה ניאורולוגית נוספת אינה ברורה ואינה סבירה. הוועדה ציינה כצפוי כי אינה מסוגלת להשוות את ממצאיה עם ממצאיו של ד"ר עמיהוד, ולפיכך המערערת היא זו שמנעה מהוועדה את ביצוע פסק הדין באופן מלא. ב"כ המשיבה סבורה כי הועדה ביצעה את פסק הדין ככל שהתאפשר לה נוכח סירוב המערערת לבצע בדיקה קלינית אורטופדית נוספת. הכרעה 14. על פי סעיף 123 לחוק, החלטות של הוועדה הרפואית לעררים ניתנות לערעור, בשאלה משפטית בלבד, לפני בית דין אזורי לעבודה. בית הדין לא יתערב בממצאיה הרפואיים של הוועדה הרפואית לעררים כל עוד היא ממלאת את תפקידיה בהתאם לחוק ולתקנות וכנדרש מוועדה מעין-שיפוטית. 15. על פי הפסיקה, משמוחזר עניינו של מבוטח על ידי בית הדין לועדה הרפואית לעררים בפסק דין עם הוראות, על הועדה להתייחס אך ורק לאמור בהחלטת בית הדין ואל לה לועדה להתייחס לנושאים שלא פורטו באותה החלטה (דב"ע נא/29-01, מנחם פרנקל נ' המוסד, פד"ע כד' 160).   אם מילאה הועדה כראוי אחר הוראות פסק הדין, לא ניתן לומר כי נפלה טעות שבחוק המחייבת התערבותו של בית הדין בהחלטתה.   16. בתחום הנוירולוגי - הוועדה אכן התייחסה לממצאי בדיקת ה- EMG אך בהתאם לפסק הדין היה על הוועדה להתייחס לתלונות המערערת בדבר תחושות של זרמים ומעיון בפרוטוקול הוועדה עולה כי הוועדה לא עשתה כן. בנסיבות אלו, לא ניתן לקבוע כי הועדה מילאה כראוי אחר הוראות פסק הדין מכוחו ישבה ודנה בעניינה של המערערת בתחום הנוירולוגי. בתחום האורטופדי -הוועדה התבקשה להתייחס במפורט ובמנומק למכתבו של ד"ר עמיהוד, וכמו כן התבקשה להבהיר מדוע לא מצאה להעניק למערערת נכות למרות שקבעה החמרה בתנועות הכתף. כאשר בית הדין מחזיר את עניינו של המבוטח לועדה רפואית לעררים לצורך התייחסות למסמכים, בדיקות או קביעות סותרות, הרי שההחלטה האם יש מקום לבדוק מבחינה קלינית את המבוטח פעם נוספת הינה החלטה שבשיקול דעתה הרפואי של הועדה. אין לחייב את הועדה לערוך בדיקה קלינית נוספת, אך אין גם למנוע ממנה ביצוע בדיקה כזו שעה שהיא סבורה שיש לעשות כן לצורך מילוי הוראות פסק הדין. אין לומר כי בקשת הועדה לבצע בדיקה קלינית נוספת הינה בבחינת מקצה שיפורים אשר אין לאפשר אותו. די היה בסירוב המערערת לשתף פעולה בענין זה כדי לדחות את טענותיה בענין האורטופדי. יחד עם זאת, ומאחר וממילא מוחזר עניינה של המערערת לועדה הרפואית לעררים בענין הנוירולוגי יוחזר עניינה גם לענין האורטופדי על מנת שהוועדה שתבצע בדיקה קלינית נוספת למערערת. ככל שהמערערת תסרב לשתף פעולה פטורה הועדה מלנמק בענין האורטופדי מעבר לנימוקיה מיום 13.9.11. סוף דבר: 17. א. הערעור מתקבל.   ב. בתחום הנוירולוגי - עניינה של המערערת יוחזר לדיון בפני הוועדה לעררים על מנת שתשקול מתן אחוזי נכות, בהתייחס לתלונות המערערת בדבר תחושות של זרמים. ג. בתחום האורטופדי - תתייחס הועדה למכתב הרפואי של ד"ר עמיהוד במפורט ובמנומק. כמו כן תבהיר מדוע למרות שקבעה החמרה בטווח תנועות הכתף לא מצאה להעניק אחוזי נכות. הועדה תהיה רשאית לבצע בדיקה קלינית במערערת. ד. בשים לב לנסיבות החזרת עניינה של המערערת לועדה - אין צו להוצאות על פסק דין זה ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים תוך 30 יום מהיום שיומצא פסק הדין. ועדה רפואיתערעורועדה רפואית (ערעור)נכותרפואה