תביעה לתשלום הפרשים - ביטוח לאומי

1. לפנינו תביעה לתשלום הפרשי דמי לידה. תביעת התובעת לתשלום ההפרשים כאמור נדחתה על פי הוראות סעיף 296(ב) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1996 (להלן - החוק), משום שהוגשה לאחר שחלפו 12 חודשים מן המועד שבו נוצרה עילת התביעה. 2. ואלה העובדות הרלבנטיות לענייננו: א. ביום 11.5.2010 ילדה התובעת תינוקת ללא רוח חיים. ב. התובעת קיבלה דמי לידה. ג. ביום 7.9.2011 הגישה התובעת תביעה לתשלום הפרשי לידה. ד. התביעה נדחתה משום שהוגשה לאחר שחלפו למעלה מ-12 חודשים מאז שנוצרה עילת התביעה. 3. התובעת טוענת כי סעיף 296(ב) מתייחס לתשלום גמלה, ואילו בעניינה כבר שולמה הגמלה, ומדובר בהפרשים בלבד. תביעתה זו אינה, אם כן, תביעה נפרדת אלא חלק מן התביעה לתשלום דמי לידה. על כן הוראותיו של סעיף 296(ב) לחוק אינן חלות בעניינה. מוסיפה התובעת כי בשל האירוע הטרגי שעברה, והמצב הנפשי הקשה שאליו נקלעה, לא היתה מסוגלת לטפל בעניין התביעה להפרשי דמי לידה 4. סעיף 296 לחוק בנוסחו בתקופה הרלבנטית לענייננו קבע כי: "(א) כל תביעה לגמלת כסף תוגש למוסד תוך שנים עשר חודשים מהיום שבו נוצרה עילת התביעה. (ב)(1) הוגשה התביעה אחרי המועד האמור בסעיף קטן (א), וקבע המוסד כי התובע זכאי לגמלה בעד תקופה שקדמה להגשת התביעה, תשולם לו הגמלה שהוא זכאי לה, ובלבד שלא תשולם גמלה בעד תקופה העולה על 12 חודשים שקדמו בתכוף לפני החודש שבו הוגשה התביעה כאמור;" כאמור טוענת התובעת כי פנייתה לקבלת הפרשי דמי לידה מהווה חלק בלתי נפרד מתביעתה המקורית לדמי לידה, שהוגשה במועדה. דינה של טענה זו להידחות, מן הטעמים שלהלן. פנייה למוסד לביטוח לאומי, שעל-פי סוגה, מהותה ותכליתה מחייבת דיון, הינה בבחינת "תביעה" כמשמעותה בחוק הביטוח הלאומי שלגביה נקבע מועד  מוגדר וקצר להגשתה (דב"ע נה/ 38-0 אורי פשס - המוסד לביטוח לאומי, פד"ע  כח 269, 275). כמו כן תביעה לתשלום הפרשי קצבה, ככל שהם מגיעים, כפופה להוראות החוק בדבר תשלומים רטרואקטיביים" ועל כן הינה בגדר "תביעה" (עב"ל 445/97 יוסף סעיד - המוסד לביטוח לאומי,  פד"ע לד ,35, 39).  5. פניית יולדת למוסד לביטוח לאומי בתביעה לתשלום דמי לידה עונה על הגדרת "תביעה". שכן, על המוסד ליתן החלטתו בזכאותה של מבוטחת לדמי לידה סמוך למועד בו פנתה בדרישה לתשלום. זאת, נוכח תכליתה של גמלת דמי לידה שהיא גמלה מחליפת הכנסה לתקופה מוגבלת בגין פרק הזמן בו היולדת אינה עובדת, או אינה עוסקת במשלח ידה לרגל ההיריון והלידה (עב"ל 1126/00 יוכבד לוי - המוסד לביטוח לאומי, פד"ע לח 193; דב"ע נב/ 0-3 עטיל זאקס - המוסד לביטוח לאומי,  פד"ע כד 153. אף פנייה לתשלום הפרשי דמי לידה, עונה על תכליותיה של תביעה לתשלום דמי לידה, ומחייבת הכרעה מהירה, בהיותה מתייחסת לתקופה בה היולדת אינה עובדת ומוגבלת בשל ההיריון, או הלידה. מסקנת הדברים היא כי פנייה למוסד לביטוח לאומי לתשלום הפרשי דמי לידה הינה, על פי מהותה ותכליתה "תביעה" למוסד, העומדת על רגליה היא, ואין לכלול אותה במסגרת התביעה הקודמת לדמי לידה.   5.      סעיף 296(א) לחוק הביטוח הלאומי, מחייב הגשת תביעה לגמלת כסף, בתוך 12 חודשים ממועד היווצרות העילה. הוראות סעיף 296 לחוק "אינן מתחום הפרוצדורה או סדרי המינהל, אלא הן בעלות אופי  מהותי המגבילות את הזכות לגמלה לתקופה הקבועה בחוק" [עב"ל 140/08 עו"ד דוד ליבוביץ - המוסד לביטוח לאומי, ניתן ביום 18.1.09. משקבענו כי פנייה לתשלום דמי לידה היא בבחינת "תביעה" העומדת בפני עצמה, חלות על תביעה זו ההוראות המיוחדות בחוק הביטוח הלאומי דוגמת סעיף 296 לחוק. ובהיותה תביעה לתשלום עיתי לתקופת זמן מוגבלת, חלה על תביעה לתשלום הפרשי דמי לידה הרישא לסעיף 296(ב) לחוק. זאת, מן הטעם שהתביעה להפרשי דמי לידה אינה תביעה "למענק או לגמלה אחרת שאינה משתלמת בעד תקופה מסוימת" אלא תביעה לתשלום עיתי לתקופה מוגבלת. משכך הוא, בדין נדחתה תביעתה של התובעת.   6. נוסיף כי האינטרס הציבורי מחייב כי תביעות לתשלום דמי לידה, והפרשי דמי לידה יהיו מותנות במועד הגשת התביעה. זאת, נוכח מטרת תשלום הגמלה ותכליתה לסייע למבוטחת בקיום השוטף בתקופה מוגבלת של היריון או לידה (עב"ל 96/03 דוד פריג' - המוסד לביטוח לאומי, לא פורסם; עב"ל 1142/04 ריקון איוב - המוסד לביטוח לאומי, ניתן ביום 27.6.05). האינטרס הציבורי אף מחייב הגשת התביעות במהרה, כדי להקל על בדיקת התנאים לזכאות, וכדי שיהא בידי המוסד לביטוח לאומי לכלכל את ענייניו הכספיים, מבלי שיהיה מופתע מתביעות רטרואקטיביות. לפיכך למרות הנסיבות המצערות המפורטות לעיל, יש לדחות את התביעה מן הטעמים המפורטים לעיל. אין צו להוצאות. ערעור על פסק-דין זה, ניתן להגיש תוך 30 יום מיום שיומצא לצדדים, לבית-הדין הארצי לעבודה. ניתן היום, ג' אדר תשע"ב, 26 פברואר 2012, בהעדר הצדדים. "ההחלטה נחתמה בידי נציגי הציבור ועותק נמצא בתיק בבית הדין. לצדדים מופץ עותק בחתימה אלקטרונית של השופט לבדו". נציג עובדיםמר אפרים פוסט נציג מעבידיםמר יצחק הומינר ד. פרוז'ינין - שופטתאב"ד ביטוח לאומי