ביטוח לאומי אלכוהוליסט

ביטוח לאומי אלכוהוליסט 1. לפניי ערעור על החלטת הוועדה הרפואית לעררים לעניין אי כושר מיום 30.6.11 אשר קבעה למערער דרגת אי כושר בשיעור של 60% החל מיום 1.10.08. 2. ביום 10.10.11 התקיים דיון בפני כב' הרשם קאסם, במסגרתו לא הצליחו הצדדים להגיע להסכמה ומשכך הועבר התיק אליי למתן פסק דין. 3. עניינו של המערער הוחזר לוועדה על פי פסק הדין שניתן בתיק ב"ל 13987-03-11 ע"י מותב זה (להלן: "פסק הדין") בחלק האופרטיבי של פסק הדין נקבע כדלקמן: "בענייננו, סבורני שיש להחזיר את עניינו של המערער לועדה על מנת שתבהיר כדלקמן: א. כיצד היא סבורה שבשים לב לנכויות מהן הוא סובל בידיו בגדרן קישיון במרפק ימין, לכידה אולנטרית באותה יד ו- CTS ביד השמאלית לעבוד בעבודות שאין ספק שמחייבות תפקוד של הידיים, דוגמת אריזה ומיון אליהן הפנתה הועדה. ב. באיזה אופן היא סבורה שמעבר לכל הליקויים הגופניים יכול המערער להשתלב בעבודה, ולו ללא עמידה בזמנים ובתנאי לחץ, בשים לב להיותו אלכוהוליסט ולקביעתו של פריט ליקוי שכולל הגבלה בינונית על כושר העבודה. במאמר מוסגר יוער, שלא ברור אילו עבודות מיון ישנן, וגם אריזה, אשר לעניינן לא קיימת דרישה של עמידה בזמנים". 4. להלן עיקר טיעוני ב"כ המערער: א. הוועדה התעלמה באופן מוחלט מהוראות פסק הדין אשר לא ברור אם הונח בפניה. ב. הוועדה לא נתנה את דעתה לכך שלמערער נקבעו 74% נכות רפואית החל מיום 1.10.10. ג. הוועדה לא נימקה ולא הסבירה כיצד משפיעים הליקויים הרפואיים על כושר השתכרותו של המערער. ד. הוועדה לא הסבירה כיצד יוכל המערער להשתלב בעבודות אריזה ומיון כשהוא סובל מקישיון מרפק יד ימין, CTS, הגבלה בעמוד שדרה, שימוש יתר באלכוהול ולחץ דם עם התעבות שריר הלב. ה. הוועדה לא הצביעה ולו על עבודה ריאלית כלשהי שהמערער מסוגל לבצע בשים לב למגבלותיו הרפואיות. ו. לא ברור היכן התייחסה הוועדה לאותן עבודות אשר לא דורשות עמידה בזמנים, בניגוד לפסק הדין, משכך יש להחזיר את עניינו של המערער לוועדה בהרכב חדש. 5. להלן עיקר טיעוני ב"כ המשיב: א. אין ספק כי הוועדה הייתה ערה לליקויי המערער ולאחוזי הנכות שנקבעו לו. ב. הוועדה ציינה כי בחוות הדעת של הרופא המוסמך לעניין כושר השתכרות הן בשנת 2009 והן בשנת 2010 נקבע כי המערער מסוגל לעבודה מלאה עם סייגים. כמו כן, בחוות הדעת הרפואיות של הנוירולוג, האורטופד והפסיכיאטר, צוין כי המערער מסוגל לעבודה ואין כל השפעה על עבודתו. ג. הוועדה מילאה אחר הוראות פסק הדין, התייחסה לחוות הדעת ולמגבלה של המערער במרפק וציינה כי לקחה בחשבון הגבלה זו, עת הדגישה כי המערער מסוגל להשעין את מרפקיו על השולחן ולבצע מיון של חפצים קלים. ד. הוועדה התייחסה גם למצבו הפסיכיאטרי של המערער, קבעה שהוא מסוגל לעבוד ובהתאם קבעה דרגת אי כושר באופן חלקי ומשכך, יש לדחות את הערעור. 6. החלטת הוועדה - דיון ומסקנות: א. הלכה פסוקה היא כי שעה שעניינו של מערער מוחזר לוועדה עם הוראות, תפקידו של בית הדין לבחון אם הוועדה מילאה אחר הוראות אלא אם לאו. ב. מעיון בפסק הדין עולה כי הוועדה נתבקשה להבהיר כיצד היא סבורה שבשים לב לנכויות מהם סובל המערער בידיו: בגדרן קשיון במרפק יד ימין, לכידה אולינרית באותה יד ו-CTS ביד שמאל לעבוד בעבודות שמחייבות תפקוד של הידיים, דוגמא אריזה ומיון אליהן הפנתה הוועדה. ג. מעיון בפרוטוקול עולה כי הוועדה לעררים התבססה בקביעותיה על חוות הדעת הרפואיות שניתנו על ידי הרופאים השונים בוועדה הרפואית וקבעו כי אין השפעה תפקודית בעבודה לאור הליקויים שאובחנו בכפות הידיים והליקוי הנפשי. באשר להגבלה במרפק ימין הוועדה ציינה כי לקחה בחשבון ליקוי זה, עת קבעה שהמערער מתאים לעבודות מיון ואריזה כיוון שבעבודות הנ"ל ניתן להשעין את המרפקים על שולחן העבודה ולבצע מיון ואריזה של חפצים קלים. הוועדה הוסיפה כי לקחה בחשבון את הליקויים הנוספים והשפעתם. ד. החלטת הוועדה בעניין ההגבלות שיש למערער במרפק ובידיים מבוססת, לדידה, על חוות הדעת הרפואיות אשר הונחו בפניה: הנוירולוגית מיום 18.8.08 והאורטופדית מיום 9.7.08, כשבכל אחת מהן נקבע כי המערער מסוגל לעבודה עם הגבלות מסוימות. הוועדה מבססת את קביעתה על חוות הדעת כאמור, אשר בכל אחת מהן נקבע בנפרד כי הוא מסוגל לעבודה עם הגבלות ובשים לב לליקויים הספציפיים שנבדקו בכל תחום, ובכך נפל פגם בהחלטת הוועדה. היה ראוי ונכון כי הוועדה תבחן את מכלול מצבו של המערער ולא תבסס את קביעתה אך ורק על חוות הדעת של הרופאים שדנו בעניינו בתחומים ספציפיים וקבעו את אחוזי הנכות הרפואית בלבד. ה. לא זו אף זו, בחלק השני של פסק הדין הוועדה נתבקשה להבהיר באיזה אופן היא סבורה שמעבר לכל הליקויים הגופניים יכול המערער להשתלב בעבודה ולו ללא עמידה בזמנים ובתנאי לחץ וזאת בשים לב להיותו אלכוהוליסט ולקביעתו של פריט ליקוי שכולל הגבלה בינונית בכושר העבודה. מעיון בדיוני הועדה, עולה כי כלל לא התייחסה לחלק זה של פסק הדין ושבה והפנתה לאמור בחוות הדעת הרפואיות ובכך נפלה טעות משפטית נוספת. 7. לסיכום: ה ורד שפר א. הוועדה לא פעלה על פי האמור בפסק הדין ואף התעלמה מחלק מההוראות שניתנו על ידי בית הדין. כמו כן, מפרוטוקול הוועדה ניתן להתרשם כי הוועדה נעולה על דעתה, ולפיכך הנני מורה על החזרת עניינו של המערער לוועדה בהרכב חדש. בפני הוועדה בהרכבה החדש לא יהיו הפרוטוקולים של הוועדה לעררים לעניין אי כושר שהתכנסה בעניינו. ב. בנסיבות העניין, המשיב ישלם למערער הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך כולל של 2,500 ₪ אשר ישולמו בתוך 30 יום מהיום, אחרת הסך הנ"ל יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד ליום התשלום המלא בפועל. 8. במידה ומי מהצדדים יבקש לערער על פסק דין זה עליו להגיש בקשת רשות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים וזאת בתוך 30 יום מיום קבלת עותק פסק הדין. משקאות משכרים / אלכוהולביטוח לאומי