סירוב חברת הביטוח לשלם לשחקן כדורגל

עניינה של התביעה שבפני תביעה לתשלום תגמולי ביטוח וכן תביעה לתשלום פיצויים בגין נזקים שנגרמו לתובע בגין סרוב לשלם לו תגמולי ביטוח מכח פוליסת ביטוח בגין נזקים גופניים אשר טוען התובע כי נגרמו לו במהלך פעילותו הספורטיבית כשחקן כדורגל ביום 10.4.99. טוען התובע כי במועדים הרלוונטים היה שחקן כדורגל פעיל בקבוצת כדורגל במועדון כדורגל עירוני אעבלין (להלן: "המועדון") ובגין כך אף הונפק לו כרטיס שחקן ע"י התאחדות הכדורגל בישראל (להלן: "ההתאחדות"). עוד טוען התובע כי ביום 10.4.99 במהלך משחק כדורגל בו השתתף הוא נפגע בברכו ונותרה לו בגין פגיעה זו נכות צמיתה. לאחר הארוע דיווח המועדון אליו שייך התובע, על הפגיעה לחברת הביטוח, הנתבעת מס' 1 (להלן: "הפניקס") אשר בטחה במועדים הרלוונטים את שחקני המועדון בפוליסת ביטוח תאונות אישיות כנדרש ע"פ חוק הספורט התשמ"ח-1988 (להלן: "חוק הספורט"). טוען התובע כי בתחילה הכירה הפניקס בחבותה כלפיו ואף שולם לו על ידה סך של 260 ₪. בהמשך ננטען כי הפניקס התכחשה לחבותה וטענה כי התובע אינו זכאי לתגמולי ביטוח מכח הפוליסה משום שאינו נמנה על רשימת השחקנים הקיימת בתיק חברת הביטוח שרק המנויים בה זכאים ע"פ הפוליסה לתגמולים. התובע הגיש תביעתו כנגד הפניקס וכנגד הנתבעת מס' 2 (להלן : "הפועל") וטען כי הוא כן זכאי לתגמולי ביטוח מכח פוליסת הביטוח הרלוונטית אשר הוצאה ע"י הפניקס. לחילופין נטען כי באם נכונות טענות הפניקס כי שמו של התובע נפקד מרשימת השחקנים המבוטחים ע"פ הפוליסה, הרי דבר זה נעשה בשל התרשלות הפועל או מי מטעמה, או בשל הפרותיהם חובות חקוקות או חובות חוזיות כלפיו, דבר אשר גרם לנזק, קרי חוסר יכולתו לקבל תגמולי ביטוח ע"פ הפוליסה. מאידך טוענות הנתבעות כי דין תביעת התובע להדחות משום שאין הפוליסה הרלוונטית מכסה את הארועים נשוא התביעה בשל העובדה כי התובע אינו מופיע ברשימת השחקנים המבוטחים. לחלופין טוענת הפניקס כי גם לו היה התובע שחקן לגביו חלה הפוליסה הרלוונטית, הרי הוא אינו זכאי לתגמולים לפיה בשל הסתרתו מידע רלוונטי עובר להוצאת הפוליסה או בשל היות הליקוי בגינו דורש כעת התובע תגמולי ביטוח, ליקוי גופני או מחלה שהיתה לתובע, קודם למקרה הביטוח. הפועל מצידה טוענת כי אי הכללת התובע ברשימת השחקנים המבוטחים, אינה פרי רשלנותה או רשלנות מי מטעמה או הפרתם חובות חקוקות או חוזיות. הפועל טוענת כי המועדון אליו השתייך התובע הינה עמותה עצמאית ונפרדת מהפועל אשר רק השתמשה בשירותים הטובים אותם הציעה הפועל לעריכת ביטוח מרוכז כנדרש ע"פ חוק הספורט עבור קבוצות או מועדונים שחפצו בכך. מדובר לטענת הפועל בשירות התנדבותי אשר מי שלא חפץ בו, לא השתמש בו והוא נעשה ע"פ מידע ודרישה של המועדון, ללא יכולת מצד הפועל לבדוק המידע הנמסר או אחריותו לעשות כן. הפועל טענה כי אין כל קשר בין העובדה כי לתובע הוצא כרטיס שחקן ע"י ההתאחדות לכדורגל, דבר שנעשה מכח התקשרות ישירה בין המועדון וההתאחדות ללא התערבותה ובין הכללת התובע כמבוטח בפוליסה. הפועל טוענת כי פוליסת הבטוח מבטחת שחקנים ע"פ רשימה שמית המסופקת ע"י המועדון המבקש לבטח שחקניו ובמקרה דנן מעולם לא הועברה בקשה להכליל התובע ברשימת המבוטחים ע"פ הפוליסה. עצם היות התובע שחקן בעל כרטיס שחקן, אין די בה לטענת הפועל כדי להכלילו בשימת השחקנים המבוטחים ע"פ הפוליסה. נדרשת לטענת הפועל פעולה אקטיבית נוספת מצד המועדון לכלול שחקן ספציפי ברשימת השחקנים המבוטחים מכח רשימה שמית שהיא חלק מפוליסה הביטוח. אשר לטענת הליקוי הקודם, טוען התובע בתשובה לטענות הנתבעים כי משפוצל הדיון בתיק זה ומשהדיון בפני התקיים אך ורק בשאלת החבות, אין מקום לדון בטענות לענין ליקויים קודמים אצל התובע, שאלה שהמוסמך לדון בה הוא רק מומחה בית משפט. התובע טוען כך גם למרות שהוא מודע לעובדה כי לכתבי טענות שני הצדדים צורפו חוות דעת רפואיות לענין מצבו הרפואי ונכונותו הצמיתה של התובע. במהלך שמיעת הראיות בפני, השמיע התובע שני עדים מטעמו. עדות מר חביב חאג' עובד המועצה המקומית אעבלין אשר היה במועדים הרלוונטים מנהל קבוצת הכדורגל במועדון, ואחד מחברי הנהלת המועדון, ועדותו שלו. הנתבעות הביאו לעדות עד אחד מטעמם מר מיכאל ויסמן, מנהל אגף הכדורגל של הפועל וכן חבר מזכירות והנהלת ההתאחדות לכדורגל. לאחר שעיינתי בכתבי טענות הצדדים על כל נספחיהם וכן במוצגים שהוגשו לי, ובסכומים בכתב מטעם הצדדים וכן האזנתי והתרשמתי מהעדויות שהושמעו לי, נחה דעתי כי עם כל הצער שבדבר, דין תביעת התובע להדחות. מן העובדות שהונחו בפני עולה כי: א. התובע היה שחקן כדורגל במועדון ובעל כרטיס שחקן מטעם ההתאחדות במועדים הרלוונטים לתביעה. ב. התובע אינו נמנה על השחקנים הרשומים ברשימה שהיא חלק בלתי נפרד מפוליסת הביטוח מכוחה הוגשה התביעה דנן. ג. פוליסת הביטוח קובעת במפורש כי מס' המבוטחים ע"פ הפוליסה הינו 25,000 ₪ ע"פ רשימה בתיק החברה. ד. אדם המבקש להיות שחקן כדורגל חייב להיות מצוייד בכרטיס שחקן המוצא ע"י ההתאחדות. לצורך הוצאת כרטיס שחקן חייב אדם לעבור בדיקה רפואית וכן למלא טופס להוצאת כרטיס בו מצהיר, המבקש כרטיס, את השתייכותו למועדון המסוים. ה. הוראות חוק הספורט התמש"ח-1988 מחייבות מארגן תחרות ספורט לבטח ספורטאים הנוטלים חלק בתחרות. לצורך הוצאת ביטוח לשחקנים ניתנת אפשרות למועדונים כדוגמת המועדון להוציא לשחקנים פוליסת ביטוח בצורה מרוכזת באמצעות הפועל. מדובר באפשרות בלבד (כנראה הזולה מכולן) וניתן לבטח השחקנים גם בדרך אחרת. הוצאת פוליסה ביטוח לשחקנים, כמו הוצאת כרטיס שחקן הינו תנאי להשגת הסכמת ההתאחדות להתיר לשחקני מועדון מסוים להשתתף בתחרויות ולצורך כך נדרש המועדון להציג אישור על הוצאת ביטוח. אשור זה ניתן בד"כ ע"י הפועל אם פוליסת הביטוח נעשית באמצעותו. אשור שכזה הינו קבוצתי ולא שמי (נ/14). ו. לצורך הוצאת פוליסת ביטוח לשחקנים המועדון מדווח להפועל (אם באמצעותו נרכשות פוליסת הביטוח) פרטים חיונים להוצאת הביטוח, וזאת בדתי דרכים. דרך אחת היא היא הודעה כי רשימת השחקנים המצויה בהפועל משנה קודמת עומדת בתוקפה, והשניה הודעה נוספת על הוספה או גריעת שחקנים מהרשימה והוספת טפסים (טפסי התפקדות לביטוח) לגבי כל שחקן ושחקן חדשים (ראה עדות עד מס' 1 מר חביב חאג' עמ' 2 לפרוטוקול שורות 3-8, 13-15, ועדות מר ויסמן עמ' 8 לפרוטוקול). ההודעה ניתנת כאשר מטעם הפועל נשלחת רשימת השחקנים הישנה ועליה מציין נציג מוסמך של המועדון את התיקונים הנדרשים לרשימה גריעה או הוספת שחקנים, וכן ע"י משלוח אקטיבי (ע"י מועדון) של טופסי התפקדות לביטוח לשחקנים חדשים. קימת גם הגבלה במועדים שעד אליהם יכול מועדון להעביר רשימות שחקנים מעודכנת מטעמו לצורך הוצאת פוליסת ביטוח תקפה עבור השחקנים ברשימה המעודכנת. ז. אין מחלוקת כי התובע לא נמנה על רשימת השחקנים הקיימת בתיק הביטוח בפניקס או ברשימות אשר נשלחו ע"י המועדון להפועל נ/12 - נ/13. ח. לא הוגשה כל ראיה אחרת בכתב לקיומו של דיווח מטעם המועדון להפועל על הצורך בהוספתו של התובע לרשימת השחקנים המבוטחים לתקופה הרלוונטית. בפועל עד מס' 1 אשר היה הגורם המוסמך לטפל בענין הודה בעדותו כי יתכן והטופס הרלוונטי לתובע הלך לאיבוד. במצב ענינים זה מודה גם עד מס' 1 כי לא יתכן שהפועל יישלח לפניקס רשימה שמית של שחקנים שונה מזו שנשלחה לו, ולכן אין סכוי כי שמו של התובע יכלל ברשימת המבוטחים אם הטופס הלך לאיבוד. עד זה מניח בעדותו כי כן דווח על התובע רק מעצם העובדה שדיווח על שאר השחקנים בקבוצה. לדעתו, לא יתכן בהיות התובע בעל כרטיס שחקן מטעם ההתאחדות במועדים הרלוונטים, כי לא דווח עליו. הנחה זו נאמרה גם לאחר שהודה עד זה ביושרו (עמ' 5 לפרוטוקול) כי לא זכור לו מקרה נוסף שבו הוא רצה לבטח שחקן נוסף ושמו חסר ברשימה. ט. לא היה קיים במועדים הרלוונטים או לפניהם נוהג לפיו, לאחר עדכון הרשימות היה הפועל שולח רשימות מעודכנות למועדון לצורך בדיקתן. נראה כי אין גם הגיון במשלוח רשימות שכאלה משום שהפועל, כאמור, היה רק צינור קשר בין המועדון ומועדונים כמותו וחברת הביטוח. כמו כן אין הגיון במשלוח רשימה מעודכנת לצורך בדיקה משום שעד מס' 1 הודה בהגינותו כי לאחר משלוח ההודעות (רשימות שחקנים מעודכנת וטופסי התפקדות לבטוח) הוא כלל אינו שומר העתקים אלא מאמין למרכז הפועל (עמ' 5 שורה 17 לפרוטוקול). י. המועדון, המועצה המקומית או ההתאחדות לא נתבעו בתביעה דנן. כאמור, טוען התובע כי לשון הפוליסה כמו גם כללי פרשנות פוליסות מחייבות בנסיבות המקרה דנן לקבוע כי הפוליסה חלה על כל שחקן בעל כרטיס שחקן בתוקף מטעם ההתאחדות אם הוא משתייך לקבוצה השייכת למרכז הפועל. דהיינו, ב"כ התובע מבסס טענתו על שתי קביעות עובדתיות: המועדון שייך להפועל. הפוליסה מבטחת שחקנים אשר אינם מנויים ברשימה השמית ובלבד שהם משתייכים לקבוצה השייכת להפועל ובעלי כרטיס שחקן בתוקף. לטעמי, בטענות אלו אין ממש משום שהם לא הוכחו כנדרש בפני עובדתית ואינן עולות בקנה אחד עם לשון הפוליסה או כוונת הצדדים הנלמדת ע"פ התנהגותם במועדים בהם היתה הפוליסה בתוקף. נראה כי הטענה כי המועדון הוא חלק מהפועל ולכן המועדון וכל חבריו הינו המבוטח ע"פ הפוליסה, לא הוכחה עובדתית. כמו כן לטעמי פרשנות נכונה של הפוליסה מחייבת לקבוע כי אין די בכך שהשחקנים המבוטחים השתייכו למועדון השייך להפועל כדי שהם יכללו בפוליסה אלא שמותיהם חייבים להופיע ברשימה השמית ותנאי זה הינו מהותי לתחולת הפוליסה. נזכור כי עד תביעה מס' 1 מודה כי המועדון הינו אגודה נפרדת אשר שלמה מתקציבה (המתקבל כולו ע"י מועצת ההימורים) עבור הביטוחים שהוצאו למועדון ולשחקניו. עד זה הודה כי הוספת השם הפועל למועדון, נעשתה רק לצורך קבלת התקציב, דרך מרכז הפועל. עוד מבהיר עד זה בעדותו כי בעצם המועדון איחד שתי קבוצות אשר קודם (בשנת 95) השתייכו למרכזי הפועל ומכבי ואח"כ ובמועדים הרלוונטים, המועדון נקרא איחוד עירוני עיבלין. בענין זה תומך גם עד ההגנה מר ויסמן אשר לא מצאתי כל סיבה שלא ליחס אמון לעדותו בפני. גם מר ויסמן העיד כי המועדון לא שייך להפועל וזו עמותה נפרדת המקבלת הקצבת טוטו באמצעות מרכז הפועל או ישירות (ראה עדותו עמ'9 שורות 5-7 לפרוטוקול). זאת ועוד, צודק ב"כ הנתבעים בטענתו כי גם לו היה המועדון חלק מהפועל לא היה בכך כדי לסייע לתובע משום שמדובר בפוליסה המבטחת ספורטאים בלבד ע"פ רשימה שמית הקיימת בתיק הבטוח בפניקס. מדובר בכיסוי ביטוחי ע"פ שם ולכן אין רלוונטיות להשתייכות השחקן להפועל, אם אינו מופיע ברשימה. פרשנות אחרת תיתר הצורך לשלוח שמות שחקנים המתאמנים בקבוצות הפועל להפניקס ומדוע אם כן רשומים בתיק החברה 25,000 שמות שחקנים או יותר? צודק לענין זה ב"כ הנתבעים בטענתו כי אין הפוליסה דנן שהיא שמית דומה לפוליסת ביטוח מעבידים בה מבוטחים מספר עובדים ללא שם. כאן להבדיל מפוליסת בטוח מעבידים מצויין במפורש כי מדובר בכיסוי שמי ע"פ רשימה. ענין זה הובהר היטב בעדות מר ויסמן עמ' 9 שורות 31-32 לפרוטוקול הדיון ולא מצאתי כל סיבה שלא לקבל עמדה זו. הדבר נכון שבעתיים למקרא עדות עד תביעה מס' 1 המודה כי פעל ונהג כל השנים ע"פ ההנחיה כי מדובר בפוליסת ביטוח שמית. הרי אם אין כך הדבר, מדוע היה צורך כל שנה בעדכון רשימות שמות השחקנים הוספה וגריעה של שחקנים? מדוע היה צורך בשליחת טופסי התפקדות לבטוח המוצאים ע"ש כל שחקן חדש שנוסף? מדוע נשלחו רשימות עובר להוצאת הבטוח למועדון ולמועדונים כמותו לצורך בדיקתם ועדכונם והיה צורך לשלוח בתאריכים מוגבלים רשימת נכונות ומדויקות? לאור האמור לעיל, נחה דעתי כי לשון הפוליסה כוונתה כמו גם כוונת הצדדים לה היתה כי מדובר בפוליסה החלה רק על שחקנים ששמותיהם מופיעים ברשימה מפורטת המצויה בתיק הבטוח בפניקס. משאין מחלוקת כי שמו של התובע אינו מצוי ברשימה זו, אין הוא בגדר מבוטח ע"פ הפוליסה. אשר לטענת ב"כ התובע כי משהוצא כרטיס שחקן לתובע ומשמשחק הוא במועדון אשר הוציא פוליסת בטוח לשחקניו, די בכך כדי לראותו כמבוטח. טענה זו הינה בלתי סבירה. שאם כך הדבר, מדוע יש צורך בכלל ברשימה שמית ובעדכונה? גם טענתו האחרת של ב"כ התובע לענין אחריות הפועל למחדל אשר הוביל לחסרון שמו של התובע ברשימת השחקנים המבוטחים , לא הוכחה כנדרש. ראשית אציין כי לענין זה נטל הוכחה על התובע להוכיח את הסיבה לאי הכללתו ברשימת השחקנים המבוטחים. נטל זה לא הורם כאשר גם עדי התביעה אינם יודעים להסביר את שארע ועד התביעה מס' 1 אף מרחיק לכת וטוען כי אפשר והטופס הנוגע לתובע, הלך לאיבוד. סתם ולא פירש היכן אבד ובאשמת מי. התעקשותו של עד זה כי אכן הוא שלח הטופס הרוולנטי לתובע, אינה נובעת מידע אישי אלא מהשערות בלבד. גם בהנחתו כי לא יתכן שאת טפסי כל השחקנים האחרים שלח ואלו הגיעו ודווקא את הטופס של התובע לא שלח. אין בה די. שהלוא באותה דרך נסיבתית ניתן לטעון כי מן העובדה שאין בכוחו של עד זה להראות עוד מקרה שבו טופס ששלח הלך לאיבוד פרט למקרה התובע, ניתן להניח בהעדר הוכחה אחרת, שטופס זה לא נשלח כלל ולא הודע להפועל על הצטרפותו של התובע למעגל השחקנים בעלי כרטיס שחקן הזכאים להכלל ברשימה השמית של השחקנים המבוטחים. זאת ועוד, מן העובדות שהוצגו בפני שוכנעתי כי אין בנסיבות הענין להטיל אחריות על הפועל דווקא כאשר לא הוצגה לו כל ראיה כי להפועל הודע כלל על קיומו של התובע כשחקן נוסף במועדון. אכן סדרי העבודה אשר הונהגו בכל הקשור למשולש הגורמים מועדון- התאחדות - הפועל אינם מניחים את הדעת ויש בהם פרצות רבות הקוראות לארועים מסוג זה הנדון שבפני. אולם אין בכך די כדי לקבוע שדווקא צלע אחת במשולש, זו שלא הוכח כי המידע היה בידה היא, ודווקא היא הרשלנית, משלא הצליבה מידע ושבה ובדקה אותו כאשר הצלעות האחרות כלל לא עשו דבר. המועדון כלל לא בדק את הפוליסה והרשימה לאחר שזו הועברה על ידו וכלל לא הותיר בידיו העתק רשימה לאחר שזו נשלחה והסתמך בעיניים עצומות על הפועל (לא ברור מנין הבטחון לעשות כן). ההתאחדות סמכה ידיה על אישור קבוצתי שנשלח ע"י הפועל ולא ע"י המועדון כדי לצאת ידי החובה לדאוג כי כל שחקן המשתתף במשחקים המאורגנים על ידה, יבוטח כנדרש ע"פ חוק ושוב לא הוכח בפני כי נעשתה בדיקה כלשהי של אישורים אלו. במצב ענינים זה, העובדה כי הפועל לא דרשה או לא בדקה לאחר שהועברו רשימות אליה, פעם נוספת עם המועדון עם ההתאחדות ועם הפניקס, אינה בבחינת התרשלות אשר גרמה לנזק במקרה דנן. בנסיבות הענין ולענין זה מקבלת אני את טענותיו של ב"כ הנתבעים בסיכומיו. במצב ענינים זה אין עוד טעם לדון גם בטענה נוספת שנשמעה בפני לענין העדר כיסוי משום שהליקוי הנטען הינו ליקוי הנובע מפגם אשר היה לתובע עוד לפני הארועים נשוא התביעה. אציין למעלה מן הנדרש, כי גם לענין זה מצאתי טעם בדברי ב"כ הנתבעים . לטעמי, אין לקבוע כי אין לדון בענין זה בשלב בו נדונה שאלת החבות משום ששאלת העדר כיסוי בטוחי בשל אי קיום תנאי מתנאי הפוליסה קשור בטבורו לשאלת החבות. במקרה דנן הונחה בפני תשתית ראיתית מספקת המעידה על קיומם של פגמים וליקויים בריאותיים בברכו של התובע הדומים במהותם לליקוי הנטען בגין הארועים נשוא התביעה עוד קודם לארועים אלו. הטענה כי רק מומחה מטעם בית משפט יכול לקבוע בכגון דא, אינה טענה. שהלוא אין חובה על בית המשפט למנות מומחה שכזה כלל ועיקר, ויכול הוא להסתפק בהכרעה ע"פ חוות הדעת אם היו אלו מוגשות, וחומר ראיתי אחר שהונח בפניו. בשל כל האמור לעיל, אין מנוס מדחיית התביעה. בנסיבות הענין בהתחשב בתוצאת ההליך ובנסיבותיו האישית של התובע, איני עושה צו להוצאות. זכות ערעור לבימ"ש מחוזי תוך 45 יום. ניתן היום ט"ז בחשון, תשס"ה (31 באוקטובר 2004) בהעדר הצדדים. קראי-גירון ישראלהשופטת ביטוח ספורטחברת ביטוחפוליסהדיני ספורטכדורגל