נימוקים משפטיים בהעדר תצהיר תמיכה

1. בפני ערעור על החלטת כב' הרשמת מיום 21.11.99 (להלן: "ההחלטה") בבקשה למחיקת כותרת (בש"א 1614/99) (להלן: "הבקשה"), בה דחתה כב' הרשמת את הבקשה וחייבה את המערערת בהוצאות בסך 1,500 ש"ח בצירוף מע"מ, ללא קשר לתוצאות בתיק העיקרי. 2. בבקשה נתבקש בית המשפט למחוק את הכותרת "בסדר דין מקוצר" ככל שהיא נוגעת למערערת (שם - המבקשת), להעביר את התביעה כלפיה לפסים רגילים ולחייב את המשיבים בהוצאות הבקשה. 3. בהתאם לאמור בבקשה, אין למשיבים עילת תביעה כנגד המערערת מאחר והיא לא חתמה על זכרון הדברים נספח א לכתב התביעה ולא נטלה חלק פעיל במו"מ עם המשיבים ולכן אין לה כל יריבות עמם. 3.1 המערערת היא נכה 100% לצמיתות, חולה במחלה ממארת קשה ונתמכת המוסד לביטוח לאומי. 4. עוד נטען כי התובענה לא ראויה להדון בסדר דין מקוצר שכן, בניגוד להוראות תקנה 202 לתקסד"א, אין התובענה נתמכת כראיה בכתב כנגד המערערת. 5. לבקשה לא צורף תצהיר לאימות עובדותיה בטענה שהיא מבוססת על טיעון משפטי כנגד המסמכים שהמשיבים צרפו לתביעה. 5.1 על תגובת המשיבים לבקשה, העותרת למחיקתה בהעדר תצהיר תומך ואשר הועברה לתגובת ב"כ המערערת - לא נתקבלה תגובה. 6. כב' הרשמת לא התייחסה בהחלטתה ישירות לשאלת היריבות אולם ניתן להבין מן ההחלטה שהיא דוחה טענה זו. 7. עוד נקבע בהחלטה, כי בבקשה שהוגשה בהתבסס על טיעון משפטי בלבד, ללא תצהיר, נטען כי המערערת (הנתבעת מס' 2) לא חתומה על זכרון הדברים נספח א לכתב התביעה מאחר והיא נכה 100% לצמיתות, לפי אישור המוסד לביטוח לאומי שצורף לבקשה וצודקת ב"כ המשיבים כאשר העירה, כי אי אפשר לבסס טענה עובדתית ללא תצהיר. 8. בהחלטתה מבהירה כב' הרשמת, כי עיינה בכתב התביעה, על נספחיו, "מפני שהביסוס לסדר הדין צריך להימצא בכתב התביעה ונספחיו" וקובעת כי התביעה הוא לסכום קצוב בשקלים בגין הפרת זכ"ד לרכישת דירה. 8.1 זכה"ד נערך על גבי מסמך מודפס מראש, שהניח עסקה בין שני מוכרים לשני קונים, אך בכותרת מופיע שמו של הנתבע 1 בלבד ובכיתוב בכתב יד, בסעיף 7, צוינה לשון יחיד: "קונה", הגם שבכותרת הוגדרו "קונים". 8.2 עפ"י כתב התביעה, חתימת הנתבע 1 נעשתה גם בשם המערערת ובצדק מציינת, כב' הרשמת, כי הדבר אינו עולה מזכרון הדברים. 9. בהתאם לאמור בהחלטה, עיינה כב' הרשמת גם במסמכים שצורפו לכתב התביעה ומצאה "ראשית ראיה" לכאורה בנספח ד', שהוא סיכום פגישה מיום 15.8.99, שם מצהיר נתבע מס' 1, כי הוא מתחייב גם בשם המערערת והנתבעים הם לכאורה בני זוג. 10. מאחר שבהליך בסד"מ די "בראשית ראיה" בכתב, דוחה כב' הרשמת את הבקשה למחיקת כותרת. 11. בכתב הערעור ובעיקרי הטיעון מטעם המערערת מציין ב"כ המערערת, כי אין מחלוקת, אף כפי החלטת כב' הרשמת, כי לא צורף לכתב התביעה מסמך בכתב העשוי ע"י המערערת או החתום על ידה, לרבות נספח "ד" שגם עליו אין היא חתומה. 11.1 למרות זאת קובעת ההחלטה, כי נספח "ד" לכתב התביעה בו מתחייב בעלה של המערערת, כביכול גם בשם המערערת, מהוות ראשית ראיה בכתב גם נגד המערערת. 12. בכתב הערעור ובעיקרי הטיעון טוען ב"כ המערערת, כי ראיה בכתב לצורך תקנה 202 (1) (א) לתקסד"א לעניין תביעה בסדר דין מקוצר, הוא מסמך העשוי על ידי הנתבע או חתום על ידו. 12.1 אם המסמך לא נעשה על ידה ולא נחתם על ידה, אין הוא מחייב כלל את המערערת ואין להסתמך עליו לצורך הליך של הגשת תביעה בסדר דין מקוצר וב"כ המערערת מפנה כנדון לספרו של כב' השופט גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, מהדורה רביעית, בעמ' 296. 13. בעיקרי הטיעון מטעם המשיבים נאמר, כי צדקה כב' הרשמת בדחותה את הבקשה למחיקת כותרת ולו מן הטעם שהטענות העובדתיות היחידות, עליהן נסמכת הבקשה, לא גובו בתצהיר מטעם המערערת ובהעדר תצהיר נעדרת הבקשה כל בסיס. 13.1 המערערת לא טרחה להתייחס בערעורה לנימוקה העיקרי של ההחלטה ולא עשתה כל נסיון לתקן את המחדל, למרות שתגובת ב"כ המשיבים הועברה לתגובת ב"כ. 13.2 נימוקים משפטיים בהעדר תצהיר תומך בבקשה - אינם רלבנטיים. 14. לגופם של דברים נטען בעיקרי הטיעון מטעם המשיבים, כי נספח "ד" לכתב התביעה מהווה "ראשית ראיה" בכתב הדרושה בסדר דין מקוצר, מאחר שבנספח זה מצהיר הנתבע במפורש כי הוא מתחייב לחתום על ההסכם גם בשם אשתו (המערערת). 14.1 נספח "ה" לכתב התביעה (טיוטת הסכם המכר) מחזק ראשית ראיה זו, מאחר ועליו מופיעים פרטי המערערת אשר הועברו למשיבים ע"י ב"כ המערערת והנתבע ומאחר שבמהלך כל ההתכתבויות בין הצדדים לא צוין ולו במילה, שהמערערת אינה צד להתקשרות. 15. ב"כ המשיבים מציינת, תוך הפניה לספרו של כב' השופט זוסמן, סדר הדין האזרחי, מהדורה שביעית, בעמ' 665-662, כי "הראיה שבכתב אינה טעונה דווקא חתימה של הנתבע". 16. בטיעוניו בדיון הפנה ב"כ המערערת לספרו של כב' השופט זוסמן, סדרי הדין האזרחי, מהדורה שביעית עמ' 663 , 664 , שלדבריו לא צוטט במלואו ע"י חברתו, לפיו, אם המסמך אינו חתום ע"י הנתבע, הוא חייב לפחות להיות ערוך על ידו. 16.1 מסמך שאינו חתום ואינו ערוך ע"י הנתבע איננו יכול לשמש כ"ראיה בכתב" לצורך סדר דין מקוצר. 16.2 הכלל בדבר "ראשית ראיה" מתייחס לקשר כלשהו לעסקה או להפרה נטענת, בלא צורך לשקף את מלוא ההתחייבות. 17. אשר לטענה כי המערערת היתה צריכה לצרף תצהיר לבקשתה, טען ב"כ המערערת כי גם כאן נתפסה כב' הרשמת לכלל טעות, שכן מהות הבקשה למחיקת כותרת מבוססת על טענות משפטיות, כפי שנעשה במקרה דנן. 17.1 ב"כ המערערת מפנה, בענין זה, לספרו הנ"ל של כב' השופט גורן ולע"א 508/85 ברק ושות' נ' מירות סוכנויות בע"מ, המאוזכר, בהערת השוליים,בספרו של כב' השופט זוסמן. 18. בתגובתה לטיעוניו של ב"כ המערערת, טענה ב"כ המשיבים, כי הטיעון המשפטי למחיקת כותרת מבוסס על טענות עובדתיות (סע' 2.א) לפיהן המערערת לא חתמה על זכרון הדברים נספח "א" לכתב התביעה ולא נטלה חלק פעיל במו"מ עם המשיבים. 18.1 עובדות אלו לא נתמכו בתצהיר. 18.2 המחדל לא תוקן גם כאשר הועברה תגובת המשיבים - לתגובת ב"כ המערערת. 19. לדברי ב"כ המשיבים, למרות שהמערערת אינה חתומה על זכה"ד, מצאו המשיבים לנכון להגיש את התובענה בסדר דין מקוצר וזאת בהתבסס על נספח ד' לכתב התביעה, בו מצהיר בעלה של המערערת, במפורש, כי הוא מתחייב לחתום על ההסכם גם בשם אשתו, המערערת והוא אינו אדם זר לה. 19.1 שוב מפנה ב"כ המשיבים לנספח "ה" לכתב התביעה, עליו מופיעים פרטי המערערת וטוענת כי במהלך כל התכתובות והמו"מ בין הצדדים, לא נטען כי המערערת אינה צד להתקשרות. 20. לאחר שעיינתי בחומר שהוגש לעיוני והאזנתי לדברי ב"כ הצדדים סבורני, כי דין הערעור להתקבל. 21. אכן, עפ"י התקנות, יש להגיש כל בקשה בכתב ויש לצרף לה תצהיר לאימות העובדות המשמשות יסוד לבקשה (תקנות 240 ו 241 (א) לתקסד"א). 21.1 יחד עם זאת, בקשה למחיקת כותרת מבוססת בדרך כלל על טיעונים משפטיים ולכן איננה מחייבת בדרך כלל צירוף תצהיר. 22. ענין כשירותה של תובענה להתברר בסדר דין מקוצר נבחן עפ"י האמור בכתב התביעה ובנספחיו: 22.1 אין טענה בכתב התביעה כי זכרון הדברים או כל מסמך אחר שצורף לכתב התביעה, חתום בידי המערערת. 22.2 נהפוך הוא, בכתב התביעה נאמר במפורש(סעיף 3 למשל) כי זכרון הדברים נחתם על ידי הנתבעים, באמצעות הנתבע מס' 1. 22.3 רק פרטי הנתבע מס' 1 הוכנסו, בכותרת זיכרון הדברים, כצד לו. ובסעיף 8 לזכה"ד מדובר על "קונה" בלשון יחיד. 22.4 מעיון בנספח "ד" לכתב התביעה ("סיכום פגישה והתחייבות בלתי חוזרת") עולה, כי הנתבע מס' 1 מצהיר כי התחייבותו זו נעשית גם בשמה של המערערת. 23. יצויין, למעלה מן הדרוש,כי ב"כ המשיבים, בהגינותה, ציינה במפורש, בטיעוניה במסגרת שמיעת הערעור, כי המשיבים מצאו לנכון להגיש את התובענה בסדר דין מקוצר למרות שהמערערת איננה חתומה על זכרון הדברים וזאת בהסתמך על הצהרת בעלה בנספח "ד" הנ"ל כי הוא מתחייב לחתום על ההסכם, גם בשם אשתו, המערערת. 24. אמנם, בסעיף 3 לבקשה מצוין, כי המערערת היא נכה בשיעור 100% לצמיתות, חולה במחלה ממארת קשה ונתמכת הביטוח לאומי, ואף צורף צילום של הודעת המל"ל בדבר שיעור קצבת הנכות וטענה עובדתית מעין זו אמורה להיתמך בתצהיר, אולם לא נטען בבקשה כי זו היתה הסיבה לאי החתימה על זכרון הדברים, כמצויין בהחלטה. 24.1 הבקשה נסמכת על העדר קיומו של מסמך בכתב, היכול לשמש "ראשית ראיה" כנגד המערערת, בעסקה נשוא התובענה. 24.2 הסיבה להימנעות מחתימה איננה רלבנטית לצורך עניין ספציפי זה. 25. הנכון הוא, שבסעיף 2 א. לבקשה מצויין, בין היתר, כי המערערת לא נטלה חלק פעיל במו"מ עם המשיבים וטענה עובדתית זו צריכה לאימות בתצהיר, אולם גם עובדה זו איננה רלבנטית לשאלת קיומו של מסמך בכתב הכולל ראשית ראיה כנגד המערערת, המהווה תנאי לכשירותה של התובענה להידון בסדר דין מקוצר לגביה. 26. בנסיבות אלו אינני סבור כי הבקשה למחיקת כותרת, ככל שהיא מבוססת על העדר קיומה של ראשית ראיה בכתב כנגד המערערת כאמור לעיל - היתה צריכה להיות מלווה בתצהיר מטעם המערערת. 27. אינני סבור, כטענת ב"כ המערערת, כי מסמך בכתב לצורך ענייננו הוא רק כזה החתום בידי הנתבע או נערך על ידו ובספרו הנ"ל של כב' השופט זוסמן מצויות דוגמאות למקרים נוספים בהם ראה בית המשפט "ראשית ראיה" לצורך הכשרת התובענה להדון בסדר דין מקוצר. 27.1 יחד עם זאת, הכתב הנדרש חייב להתייחס לתביעה עצמה ולא רק לחוזה או להתחייבות המהווים חלק מן העילה ובנספח "ד" לכתב התביעה, המהווה סיכום פגישה וכולל הצהרת הנתבע מס' 1 שהוא מתחייב גם בשם המערערת, לא יכולתי לראות "ראשית ראיה" בכתב כנגד המערערת, כפי שעשתה זאת כב' הרשמת. 27.2 לגבי טענת ב"כ המשיבים, כי בשום שלב של המו"מ לא נטען שהמערערת איננה צד לעסקה - גם זו טענה עובדתית הצריכה לאימות באמצעות תצהיר. 27.3 למעלה מן הדרוש אציין, כי גם ביתרת האמור בכתב התביעה וביתר הנספחים לא מצאתי משום "ראשית ראיה" כנגד המערערת, שאיננה חתומה על מסמך כלשהו; שלא ברור באם איזה מן המסמכים נערך על ידה ואף לא צורפה כל ראיה לכך שהיא הודתה, במקום כלשהו, במעורבותה בעסקה ולא ניתן להסיק, באופן שאין חולק על כך, שאכן הייתה מעורבת בעסקה. 28. אשר על כן מתקבל הערעור, החלטת כב' הרשמת בטלה, לרבות החיוב בהוצאות - והתוצאה היא שכותרת התובענה "בסדר דין מקוצר" נמחקת כלפי המערערת והתובענה כלפיה עוברת לפסים של תובענה רגילה. 28.1 בקשת הרשות להתגונן מצטמצמת, איפא, רק לנתבע מס' 1. 29. בנסיבות הענין, לרבות העובדה שב"כ המשיבים הסכימה לקבלת הערעור ולמתן הרשות להתגונן, לא מצאתי לעשות צו להוצאות. 30. התיק ייקבע לישיבת קדם משפט לאחר שתידון, ע"י כב' הרשמת, בקשתו של הנתבע מס' 1 למתן רשות להתגונן. ניתן היום כ"ב בניסן תש"ס, 27 באפריל 2000 בהעדר הצדדים. המזכירות תמציא העתק לבאי כח הצדדים. זכות ערעור תוך 45 יום לביהמ"ש המחוזי. מותר לפרסום מיום 27/04/2000. ח. חדש - שופט מסמכיםתצהיר תמיכה